ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม

1. ให้ดาวน์โหลดฟอนท์ “TH Niramit AS” แล้วทำการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์
– ดาวน์โหลดได้ที่ : TH-Niramit-AS
– วิธีการติดตั้งฟอนท์ : http://www.f0nt.com/articles/install-font/

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ (นักศึกษา)”
– ดาวน์โหลดได้ที่ : แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ (นักศึกษา)

 

ขั้นตอนดำเนินการยื่นแบบฟอร์ม

1. ให้นักศึกษาแก้ไขข้อความที่เป็นสีแดงให้ตรงกับหัวข้อและเนื้อหาที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ ในไฟล์ “แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ (นักศึกษา).doc” โดยให้ใช้รูปแบบที่คณะได้ตั้งค่าไว้ และข้อความใดที่มีจุดไข่ปลากำกับให้ลบออก

2.ให้นักศึกษาพิมพ์แบบฟอร์มในขนาดกระดาษ A4 โดยใช้การตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่กำหนดไว้ในไฟล์ (ห้ามแก้ไขการตั้งค่าหน้ากระดาษ) จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา และลงลายมือชื่อกำกับ

3. ให้นักศึกษาส่งไฟล์ที่กรอกเนื้อหาแล้วส่งคืนที่อีเมล์ : malineecmu@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์และหัวอีเมล์ว่า “แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์_รหัสนักศึกษา”