ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติให้แยกเป็นภาควิชาฯ พร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีความมุ่งหมายเน้นด้านการเงินและการธนาคาร นอกจากภารกิจด้านจัดการเรียนการสอน ภาควิชาฯ ยังได้ปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
 
ภาควิชาการจัดการ
ภาควิชาการจัดการ เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจโดยได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาท หน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาการตลาด เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ภาควิชาการบัญชี
ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และการบริหารธุรกิจ บัณฑิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เพื่อให้สอดคล้องกับกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชี ใน พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นบัญชีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชีเช่นกัน และใน พ.ศ. 2535 ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535