ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจโดยได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาท หน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • อาจารย์นิตยา
วัฒนคุณ 26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
26 พฤษภาคม 2544 – 1 กันยายน 2545 (รักษาการ)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
เจรียงประเสริฐ 2 กันยายน 2545 – 1 มกราคม 2548
  • รองศาสตราจารย์ชูศรี
เที้ยศิริเพชร 31 ตุลาคม 2548 – 30 ตุลาคม 2552
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร 31 ตุลาคม 2552 – 27 ตุลาคม 2555
  • รองศาสตราจารย์อรพิณ
สันติธีรากุล 29 ตุลาคม 2555 – 17 ธันวาคม 2555 (รักษาการ)
18 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน
ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 Tel : 0-5394-2130-1