ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และการบริหารธุรกิจ  บัณฑิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เพื่อให้สอดคล้องกับกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชี      ใน พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นบัญชีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชีเช่นกัน และใน พ.ศ. 2535 ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

  หัวหน้าภาควิชาการบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี  
 • ตระการศิริ       26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
   
 • อาจารย์ธานี  
 • ศิริสกุล (ถึงแก่กรรม)     26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
          26 พฤษภาคม 2544 – 25 พฤศจิกายน 2546
   
 • รองศาสตราจารย์สุวรรณา
 • เลาหะวิสุทธิ์     25 พฤศจิกายน 2546 – 15 กุมภาพันธ์ 2547 (รักษาการ)
          16 กุมภาพันธ์ 2547 – 16 มกราคม 2549 (รักษาการ)
   
 • รองศาสตราจารย์อมรา
 • โกไศยกานนท์          27 มีนาคม 2549 – 26 มีนาคม 2553
   
 • รองศาสตราจารย์ชูศรี  
 •    เที้ยศิริเพชร    27 มีนาคม 2553 – 26 มีนาคม 2557
          27 มีนาคม 2557 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
   
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ
 • ศราภัยวานิช   16 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน

  ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทร 0-5394-2140 โทรสาร 0-5394-2119
  http://www2.ba.cmu.ac.th/account/2009/