การสร้างความมั่งคั่งผ่านการเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในโลกธุรกิจ สิ่งเดียวเท่านั้นที่แพงกว่าความรู้ ก็คือ “ความไม่รู้” นักธุรกิจทราบแก่ใจดีว่าหากตนเองรู้น้อยกว่าคู่แข่งเพียงหนึ่งขั้นจะมีต้นทุนราคาแพงอย่างไร แม้กระนั้น ความสำคัญของการเรียน ไม่ได้อยู่เพียงที่การได้รู้เท่าทันเกม เพราะการสร้างความมั่งคั่งไม่มีสูตรสำเร็จ ความรู้ในบริบทของวันนี้อาจใช้ไม่ได้หรือกลายเป็นความไม่รู้ของวันหน้า ดังนั้น หากผลที่ใครก็ตามจะได้รับจากหลักสูตร มีเพียงการอัพเดทข้อมูลหรือต่อยอดความรู้เท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันสร้างความมั่งคั่งอันยั่งยืนได้

ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ความสำคัญมากกว่ากับการสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาคุณลักษณะ (Character) ที่จะเป็นหลักประกันให้บัณฑิต AccBA มีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ องค์กรและตนเองอย่างมีจิตสำนึก กล่าวคือ การมีทักษะที่จะตั้งโจทย์ที่เหมาะสม (Ask the right questions) นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่เริ่มจากการตั้งคำถามได้ถูกทิศถูกทางและได้คำตอบที่เหมาะกับสถานการณ์ นอกจากนี้ชาว AccBA ยังต้องเน้นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานฉลาดขึ้นมากกว่าทำงานหนักขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่า (Work smarter vs. Work harder) เช่นการเรียนรู้ที่จะทำงานทีเดียวให้ได้คุณภาพเยี่ยมกว่าผู้อื่นเลยตั้งแต่ต้น (Do it right the first time) ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างความมั่งคั่งจะมั่นคงมิได้เลย หากที่มาของความมั่งคั่งนั้นมิได้เกิดขึ้นบนหน่อเนื้อของคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นคุณลักษณะที่เป็นรากฐานทั้งปวงของบัณฑิตจะต้องอยู่ที่สำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งมวลด้วย