ลำดับที่ ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
1 Link : journal lists (National and International)
2 Peer reviewed journal lists for Faculty Sufficiency and Qualifications according to AACSB Standards (Excel update May 28, 2019)
3 Peer reviewed journal lists for Faculty Sufficiency and Qualifications according to AACSB Standards (Excel update July 23, 2020)
4 InCited Journal Citation Reports
5 รายชื่อวารสารใน TCI Tier 1 และ Tier 2 และ guideline
6 ตัวอย่างวารสารการจัดการ ม ราชภัชเชียงราย
7 ตัวอย่างวารสารการจัดการราชภัฏลำปาง
8 ตัวอย่างวารสารการบัญชีและการจัดการม.สารคาม
9 ตัวอย่างวารสารนักบริหาร ม.กรุงเทพ
10 ตัวอย่างวารสารวิจัย มข-ฉ.ธุรกิจและเศรษฐกิจ
11 ตัวอย่างวารสารศาสตร์ ม บูรพา
12 บริการแหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Resources for Publication Publishing)
13 วิธีการหาระดับคุณภาพวารสาร
14 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์