หลักสูตร
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
 
  ปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (M.B.A.)
 
  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ : Master of Business Administration Program (M.B.A)
  : หลักสูตรบูรณาการที่ทันสมัย ปรับปรุงล่าสุดปี 2554 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งการเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ (Simulation) และการดูงานบริษัทชั้นเยี่ยมทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
  โครงสร้างหลักสูตร
  : หลักสูตรแผน ก. (วิทยานิพนธ์)
: นักศึกษามีหน่วยกิตจากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต และสามารถสมัครขอรับทุนทำวิทยานิพนธ์ได้
  : หลักสูตรแผน ข. (การค้นคว้าแบบอิสระ)
  : นักศึกษามีหน่วยกิตจากการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
รวม หน่วยกิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
กระบวนวิชาแกน 6 กระบวนวิชา
กระบวนวิชาเอกบังคับ 10 กระบวนวิชา 
กระบวนวิชาเลือก 2 กระบวนวิชา