ชื่อหลักสูตร
  •  
 ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program  
  •  
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ : Master of Business AdministrationM.B.A.
  •  
 คำอธิบายโครงการ
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นทำงานในองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้เริ่มต้นค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  •  
 ปรัชญา
องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการค้า การดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศ รวมทั้งเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรม และศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดจริยธรรมของผู้บริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ได้ปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ทักษะของการบริหารธุรกิจ และ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรจะเป็นผู้จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ
ในเชิงวิชาการหลักสูตรมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก โดยพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นหลักสูตรซึ่งเสริมสร้างความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และในภาคปฏิบัติ  และตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นการมีจริยธรรมของการเป็นผู้บริหารธุรกิจเข้าไปในเนื้อหาหลักสูตร
  •  
 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตวิญญาณ มีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ
2. สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจ ได้อย่างเป็นระบบ
3. มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
4.  มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ และเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจในภูมิภาค
5. มีศักยภาพของการเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
  •  
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักบริหารและนักวางแผนในบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
– ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา
– ประกอบกิจการส่วนตัว
  •  
 การจัดการเรียนการสอน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
หลักสูตรแผน ก. /แบบ 2 (วิทยานิพนธ์) : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต จากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต และสามารถสมัครขอรับทุนทำวิทยานิพนธ์ได้
หลักสูตรแผน ข. / แบบ 3
(การค้นคว้าแบบอิสระ) :
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต จากการค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต และมีวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย กระบวนวิชาแกน 6 กระบวนวิชา  กระบวนวิชาเอกบังคับ 10 กระบวนวิชา  และกระบวนวิชาเลือก 2 กระบวนวิชา
 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :   http://www.ba.cmu.ac.th/mba/
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 45,000 บาท