โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2


          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

  ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  
    1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 31 หน่วยกิต
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 31 หน่วยกิต
        1.1.1 กระบวนวิชาแกน 12 หน่วยกิต
          701714 บธ.บช. 714 หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
          702701 บธ.กง. 701 หลักการเงิน 2 หน่วยกิต
          702702 บธ.กง. 702 หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 2 หน่วยกิต
          703701 บธ.กจ. 701 หลักการจัดการและองค์การ 2 หน่วยกิต
          703740 บธ.กจ. 740 หลักการจัดการการปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพและคุณภาพ 2 หน่วยกิต
          705722 บธ.กต. 722 หลักการตลาด 2 หน่วยกิต
        1.1.2 กระบวนวิชาเอกบังคับ 19 หน่วยกิต
          701715 บธ.บช. 715 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 หน่วยกิต
          702725 บธ.กง. 725 กลยุทธ์และนโยบายการเงิน 2 หน่วยกิต
          703702 บธ.กจ. 702 การจัดการองค์การประสิทธิผลสูง 2 หน่วยกิต
          703711 บธ.กจ. 711 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
          703742 บธ.กจ. 742 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน 2 หน่วยกิต
          703771 บธ.กจ. 771 สถิติและการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
          703772 บธ.กจ. 772 ระเบียบวิจัยธุรกิจ 2 หน่วยกิต
          703791 บธ.กจ. 791 กลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธ์ิชั้นเลิศขององค์การ 2 หน่วยกิต
          703797 บธ.กจ. 797 การเขียนวรรณกรรมเชิงวิชาการ 1 หน่วยกิต
          705723 บธ.กต. 723 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 2 หน่วยกิต
        1.1.3 กระบวนวิชาเลือก ไม่มี
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี
          1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่มี
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี
  ข. วิทยานิพนธ์  
    703799 บธ.กจ. 799 วิทยานิพนธ 12 หน่วยกิต
  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   
  ง. การสอบประมวลความรู้  
    1. การจัดสัมมนา และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา   
    2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ทาง วิชาการระดับชาติ หรือเสนองานต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(proceeding) โดยเป็นผลงานฉบับเต็ม (Full paper) โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

 

  โครงสร้างหลักสูตรแผน ข


          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

  ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต  
    1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 37 หน่วยกิต
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 37 หน่วยกิต
        1.1.1 กระบวนวิชาแกน 12 หน่วยกิต
          701714 บธ.บช. 714 หลักการบัญชีเพื่อผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
          702701 บธ.กง. 701 หลักการเงิน 2 หน่วยกิต
          702702 บธ.กง. 702 หลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 2 หน่วยกิต
          703701 บธ.กจ. 701 หลักการจัดการและองค์การ 2 หน่วยกิต
          703740 บธ.กจ. 740 หลักการจัดการการปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพและคุณภาพ 2 หน่วยกิต
          705722 บธ.กต. 722 หลักการตลาด 2 หน่วยกิต
        1.1.2 กระบวนวิชาเอกบังคับ 19 หน่วยกิต
          701715 บธ.บช. 715 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 หน่วยกิต
          702725 บธ.กง. 725 กลยุทธ์และนโยบายการเงิน 2 หน่วยกิต
          703702 บธ.กจ. 702 การจัดการองค์การประสิทธิผลสูง 2 หน่วยกิต
          703711 บธ.กจ. 711 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
          703742 บธ.กจ. 742 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน 2 หน่วยกิต
          703771 บธ.กจ. 771 สถิติและการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 2 หน่วยกิต
          703772 บธ.กจ. 772 ระเบียบวิจัยธุรกิจ 2 หน่วยกิต
          703791 บธ.กจ. 791 กลยุทธ์เพื่อผลสัมฤทธ์ิชั้นเลิศขององค์การ 2 หน่วยกิต
          703797 บธ.กจ. 797 การเขียนวรรณกรรมเชิงวิชาการ 1 หน่วยกิต
          705723 บธ.กต. 723 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 2 หน่วยกิต
        1.1.3 กระบวนวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
          กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการบัญชี  
            701752 บธ.บช. 752 การวิเคราะห์ต้นทุน 3 หน่วยกิต
            701754 บธ.บช. 754 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
            701755 บธ.บช. 755 การวางแผนภาษีอากร 3 หน่วยกิต
            701756 บธ.บช. 756 การควบคุมและการสอบบัญชีในระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
            701789 บธ.บช. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการบัญชี 3 หน่วยกิต
          กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาการเงิน  
            702712 บธ.กง. 712 การวิเคราะห์การลงทุน 3 หน่วยกิต
            702713 บธ.กง. 713 การจัดการด้านการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
            702714 บธ.กง. 714 การจัดธนาคารพาณิชย์ 3 หน่วยกิต
            702715 บธ.กง. 715 สถาบันการเงิน 3 หน่วยกิต
            702716 บธ.กง. 716 การเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต
            702717 บธ.กง. 717 การจัดการและความเป็นไปได้ของโครงการ 3 หน่วยกิต
            702718 บธ.กง. 718 การจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
            702789 บธ.กง. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการเงิน 3 หน่วยกิต
            702791 บธ.กง. 791 สัมมนาทางด้านการเงิน 3 หน่วยกิต
          กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาการจัดการ  
            703732 บธ.กจ. 732 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
            703735 บธ.กจ. 735 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หน่วยกิต
            703743 บธ.กจ. 743 การจัดการโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
            703745 บธ.กจ. 745 การประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3 หน่วยกิต
            703747 บธ.กจ. 747 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
            703749 บธ.กจ. 749 การวิจัยธุรกิจขั้นสูง 3 หน่วยกิต
            703751 บธ.กจ. 751 การพัฒนาภาวะผู้นำทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
            703761 บธ.กจ. 761 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต
            703762 บธ.กจ. 762 กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล 3 หน่วยกิต
            703789 บธ.กจ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการจัดการ 3 หน่วยกิต
            703793 บธ.กจ. 793 สัมมนาทางด้านการจัดการ 3 หน่วยกิต
          กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาการตลาด  
            705725 บธ.กต. 725 การวิจัยตลาด 3 หน่วยกิต
            705736 บธ.กต. 736 การจัดการตรายี่ห้อ 3 หน่วยกิต
            705737 บธ.กต. 737 การจัดการการแสดงสินค้าและการจัดประชุมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
            705741 บธ.กต. 741 กลยุทธ์เชิงแข่งขันทางการตลาด 3 หน่วยกิต
            705751 บธ.กต. 751 การตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
            705752 บธ.กต. 752 การตลาดธุรกิจ 3 หน่วยกิต
            705753 บธ.กต. 753 การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
            705789 บธ.กต. 789 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการตลาด 3 หน่วยกิต
            705792 บธ.กต. 792 สัมมนาทางด้านการตลาด 3 หน่วยกิต
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี
          1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่มี
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี
  ข. การค้นคว้าแบบอิสระ  
    703798 การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต
  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   
  ง. การสอบประมวลความรู้  
    ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก