• ที่อยู่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • ติดต่อ: โทรศัพท์ 0-5394-2111 
  • Website: http://www.ba.cmu.ac.th/mba/