ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel : 0-5394-2134-5