โครงการปริญญาโท สาขาการบัญชี (M.Acc.)
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-2140 ต่อ 120 โทรสาร 0-5394-2119 

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ
email : m_accounting@hotmail.com, Tel: 081-716-5258