IMG_2721.JPG1.jpg2

บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร Ex-MBA 

การได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ทำให้ผมตระหนักมากขึ้นว่า ความรู้ที่ได้จากการเรียนปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตร Executive MBA นั้นมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรเพียงใด

ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารจำต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบริหารองค์กรซึ่งอาศัยหลักการของการบริหารธุรกิจ เช่น การจัดทำนโยบาย การบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน แม้ว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร การที่องค์กรจะเจริญเติบโตได้ ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นตามตามลำดับ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐ

การกำหนดนโยบายในการบริหาร ต้องศึกษาสถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในช่วงเวลานั้นๆ และและสถานการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคต เพื่อนำมาวางแผนบริหารองค์กร ระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว การวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ จะสามารถ แก้ไขปัญหาขององค์กร และขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้

ปัจจัยภายใน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน  และปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจโลก สถานการณ์ของโลก การรวมเป็นกลุ่มเป็นประชาคมอาเซี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์ SWOT ที่ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทำให้เรารู้ตัวเราเอง เปรียบเทียบกับคู่แข่งในสถานการณ์ปัจจุบัน  นำมากำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปในอนาคต กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกับบุคลากร  เมื่อเราทราบว่าตำแหน่งขององค์กรเราในปัจจุบันเทียบองค์กรอื่น มองเห็นตำแหน่งที่องค์กรจะต้องก้าวไปในอนาคตจากวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร เราก็จะเห็นของว่างการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนคณะไปในอนาคต ด้วยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการเป็นลำดับไป

นอกจากความรู้ด้านการบริหารแล้ว ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี ช่วยให้ผมสามารถอ่านงบการเงินขององค์กรได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะแยกเป็นรายกิจกรรม ยังมีความรู้ด้านการจัดการทางการตลาด การปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ  เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ผมเคยเรียนมา นอกจากนี้ ยังมีความรู้ด้านการตลาด การดำเนินการ และอื่นๆอีกหลากหลายวิชา

นอกจากความรู้ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว เครือข่ายความร่วมมือจากเพื่อนร่วมรุ่น และเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในโครงการ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่าของโครงการก็มีความสำคัญมากไม่ยิ่งหย่อนจากกัน แต่ละท่าน ล้วนแล้วเป็นระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ ทำให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมอง ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากเพื่อนหลากหลายอาชีพ เป็นการเปิดมุมมองตัวเองให้กว้างขึ้น และพัฒนากระบวนการทางความคิดเพิ่มขึ้นด้วย

รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่