ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร Ex-MBA : Untitled-2
การเรียน Ex-MBA เป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของผม ผมได้เรียนกับคณาจารย์ผู้ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้ชำนาญในหลายๆ สาขา อีกทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนๆ รุ่นพี่-รุ่นน้องในวงการธุรกิจ ที่หลากหลาย
นพ.ประมุข อุณจักร
กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม