ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียสำหรับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Columbo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2561 – 2562 จำนวน 19 สาขา ดังต่อไปนี้ Agriculture, Food, And Fertilizer Banking, Insurance, Finance, Accounts, And Audit Education Engineering And Technology English Language Environment And Climate Change Government Function Health And Yoga Human Resourse Development And Planning Irrigation And Water […]

Read more ...

ทุนการศึกษา National Chengchi University Elite Scholarship Program

National Chengchi University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเปิดรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php และ http://nccuadmission.nccu.edu.tw/en/finance/Scholarships

Read more ...

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019

The Hitachi Global Foundation ประชาสัมพันธ์ Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยการแก้ปัญหาทางสังคมใน 3 ด้าน คือ 1. Energy, Environment 2. Urban Development, Transportation 3. Healthcare ภายใต้ขอบเขต 17 global goals (17 global goals set by the United Nations in 2015; URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังปรากฏใน Application Guidelines หน้า 1) ข้อ 1. Applicant Eligibility, ข้อ […]

Read more ...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ประเภท คือ 1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) 2. ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) 3. ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดดังแนบนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฟุลไบรท์ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org โดยผู้สมัครจะต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์ และเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1513

Read more ...

INTERNATIONAL CONFERENCE ON UMMAH: CIVILISATION, LANGUAGE AND SUSTAINABILITY

    The “International Conference on Ummah: Civilisation, Language and Sustainability (ICU)” will be held in Grand Riverview Hotel, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia on 31 October -1 November, 2018. International Conference on Ummah: Civilisation, Language and Sustainability (ICU) will promote and disseminate the knowledge concerning several topics and technologies related to civilisation, language and sustainability. The main […]

Read more ...

รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมการท่องเที่ยวจะจัดอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ  (National Trainer : NT)  และผู้ประเมินระดับประเทศ  (National Assessor : NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาการอบรม 7 วัน  ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยกรมท่องเที่ยวจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ฝึกอบรม ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ 2. ค่าที่พัก (ห้องพักคู่ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะมีคุณสมบัติพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยมีหลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับดังนี้ 1.หลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ 5 แผนก แผนกละ 30 คน ดังนี้ – แผนกต้อนรับส่วนหน้า – แผนกประกอบอาหาร – แผนกอาหารและเครื่องดื่ม – แผนกธุรกิจท่องเที่ยว […]

Read more ...

การประชุมนานาชาติ International Conference on “Sustainability, Technology and Business” 2018

Edusage Network ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย จะจัดการประชุมนานาชาติ (International Conference on “Sustainability, Technology and Business” : ICSTB 2018) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  ณ Novotel Melaka, Melaka Malaysia การประชุมเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ การจัดการของเสีย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ พื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว การอุตสาหกรรม การพัฒนาชนบท การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดระบบการขนส่ง การผลิตและการบริโภค การขจัดความยากจน รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 สำหรับ Early Bird Registration   โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อได้โดยตรงที่ https://submit.confbay.com/conf/icstb2018 ตามรายละเอียดดังแนบ  ข้อมูลเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1461

Read more ...

การประชุม ASAIHL “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education”

สมาคม ASAIHL ร่วมกับ Islamic Azad University Qazvin ประเทศอิหร่าน จะจัดการประชุม  “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education” ณ เมือง Gazvin ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้  Teaching Methods and their Feedbacks in Higher Education Curriculum Development based on Innovative Perspectives in Higher Education Investigating Higher Education Teaching Methodologies in Specific Fields of […]

Read more ...

Login Form