การประชุมนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจและวิสาหกิจ (The 7th ICEBM Event)

ฝ่ายเลขานุการการจัดประชุม ICEBM จะจัดการประชุมนานาชาติ The 7th International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM) UNTAR 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม Conrad Hotel, Bali, Indonesia เป็นการประชุมทางด้านการจัดการวิสาหกิจและธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเสนอผลงานทางวิชาการ อันนำไปสู่การพัฒนาการจัดการธุรกิจและวิสาหกิจ  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมพร้อมส่งผลงานเพื่อเสนอในการประชุมโดยตรงได้ที่  http://icebm.untar.ac.id  – ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 – ส่งผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – ลงทะเบียนทั่วไป ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม  http://inter.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2018-0706201807F9KK8P2C.pdf

Read more ...

รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมการท่องเที่ยวจะจัดอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ  (National Trainer : NT)  และผู้ประเมินระดับประเทศ  (National Assessor : NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาการอบรม 7 วัน  ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยกรมท่องเที่ยวจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ฝึกอบรม ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ 2. ค่าที่พัก (ห้องพักคู่ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะมีคุณสมบัติพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยมีหลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับดังนี้ 1.หลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ 5 แผนก แผนกละ 30 คน ดังนี้ – แผนกต้อนรับส่วนหน้า – แผนกประกอบอาหาร – แผนกอาหารและเครื่องดื่ม – แผนกธุรกิจท่องเที่ยว […]

Read more ...

การประชุมนานาชาติ International Conference on “Sustainability, Technology and Business” 2018

Edusage Network ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย จะจัดการประชุมนานาชาติ (International Conference on “Sustainability, Technology and Business” : ICSTB 2018) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  ณ Novotel Melaka, Melaka Malaysia การประชุมเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ การจัดการของเสีย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ พื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว การอุตสาหกรรม การพัฒนาชนบท การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดระบบการขนส่ง การผลิตและการบริโภค การขจัดความยากจน รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 สำหรับ Early Bird Registration   โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อได้โดยตรงที่ https://submit.confbay.com/conf/icstb2018 ตามรายละเอียดดังแนบ  ข้อมูลเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1461

Read more ...

การประชุม ASAIHL “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education”

สมาคม ASAIHL ร่วมกับ Islamic Azad University Qazvin ประเทศอิหร่าน จะจัดการประชุม  “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education” ณ เมือง Gazvin ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้  Teaching Methods and their Feedbacks in Higher Education Curriculum Development based on Innovative Perspectives in Higher Education Investigating Higher Education Teaching Methodologies in Specific Fields of […]

Read more ...

 The 9th International Supercomputing Camp 2018

Danang International Institute of Technology (DNIT), Korea-Vietnam Friendship IT College และ University of  Nice Sophia Antipolis แห่งประเทศฝรั่งเศส จะจัดกิจกรรม The 9th International Supercomputing Camp 2018 ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2561  ณ Korea – Vietnam Friendship IT College (VNKFITC) เมือง Danang ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการ Workshop และการฝึกปฏิบัติ High Performance Computing: HPC ทาง Internet ผ่านมหาวิทยาลัยนานาประเทศ ได้แก่ โคลัมเบีย ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก และสเปน โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา หรืออาจารย์และนักวิจัยคนละ […]

Read more ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเตหะรานว่า นาย Seyed Hossein Fazeli ผู้จัดการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS ได้เชิญชวนให้ นักวิชาการไทย มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมือง Ahwaz สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยขอให้จัดส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภาษา ภาษาถิ่น และภาษาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ อารบิก หรือฟาร์ซี การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักภาษาศาสตร์จากต่างประเทศโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและศูนย์การวิจัยหลายแห่งของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่่ผ่านมามีนักวิชาการจากต่างประเทศส่งบทความเข้าร่วมการประชุมฯ มากกว่า 30 ประเทศ โดยในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเดินกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีนักวิชาการจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุม […]

Read more ...

โครงการอบรมภาษาตรุกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ

ด้วย Presidency for Turks Aboard and Relate Communities ประเทศตรุกี กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาตรุกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (Turkish Language Program for Public Officials and Academicians) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตรุกี โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการจะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครที่เป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก โดยผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเทศตรุกีในสาขาสังคมศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาตรุกี ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับประเทศตรุกี ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 2,000 ลีลาตรุกี (ประมาณ 15,500 บาท) และค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari/burs-programlari/ […]

Read more ...

สสปน.ขอเชิญร่วมงาน 1st International MICE Conference and Forum

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องค์การมหาชน) จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านไมซ์  “1st International MICE Conference and Forum” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานและส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อโดยตรงได้ที่ www.tcebmiceforum.com หรือ E-mail: nttita_n@tceb.or.th 

Read more ...

Login Form