คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” โดยมี อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ  

Read more ...

การบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน (ส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351)

ภาควิชาการเงิน และการธนาคาร จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน เพื่อแนะนำธนาคาร & โครงสร้างฝ่ายงานด้านสินเชื่อของธนาคาร และ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินราคาหลักประกัน โดยบรรยายเป็นลักษณะถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เห็นภาพงานด้านการบริหารสินเชื่อ (เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351) ณ ห้องMBA1 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

Read more ...

Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ลงทะเบียน 9.00-9.20 น. ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มช. วิทยากรโดย คุณจุฑารัตน์ แสนคำ ผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินและคุณณดล ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เล่นใหญ่ สตูดิโอ จำกัด โค้ชด้านการแสดง บุคลิกภาพ ความมั่นใจ เพื่ออบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work เพิ่มทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในงานและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง สอนเทคนิคการยิ้ม เดิน ไหว้ ยืน นั่ง การสนทนาอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่อไปได้

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียสำหรับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Columbo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2561 – 2562 จำนวน 19 สาขา ดังต่อไปนี้ Agriculture, Food, And Fertilizer Banking, Insurance, Finance, Accounts, And Audit Education Engineering And Technology English Language Environment And Climate Change Government Function Health And Yoga Human Resourse Development And Planning Irrigation And Water […]

Read more ...

ทุนการศึกษา National Chengchi University Elite Scholarship Program

National Chengchi University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเปิดรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php และ http://nccuadmission.nccu.edu.tw/en/finance/Scholarships

Read more ...

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019

The Hitachi Global Foundation ประชาสัมพันธ์ Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยการแก้ปัญหาทางสังคมใน 3 ด้าน คือ 1. Energy, Environment 2. Urban Development, Transportation 3. Healthcare ภายใต้ขอบเขต 17 global goals (17 global goals set by the United Nations in 2015; URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังปรากฏใน Application Guidelines หน้า 1) ข้อ 1. Applicant Eligibility, ข้อ […]

Read more ...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ประเภท คือ 1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) 2. ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) 3. ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดดังแนบนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฟุลไบรท์ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org โดยผู้สมัครจะต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์ และเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1513

Read more ...

INTERNATIONAL CONFERENCE ON UMMAH: CIVILISATION, LANGUAGE AND SUSTAINABILITY

    The “International Conference on Ummah: Civilisation, Language and Sustainability (ICU)” will be held in Grand Riverview Hotel, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia on 31 October -1 November, 2018. International Conference on Ummah: Civilisation, Language and Sustainability (ICU) will promote and disseminate the knowledge concerning several topics and technologies related to civilisation, language and sustainability. The main […]

Read more ...

Login Form