โครงการพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง Data Analytics for Business

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอน เรื่อง Data Analytics for Business โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้อง MBA2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.

Read more ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Smart Investors: สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน”

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการบริการวิชาการ “Smart Investors: สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 11.00-20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าร้านทรูช้อป ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยทำการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรม เกมส์ บอร์ดนิทรรศการ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ

Read more ...

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย The use of experiments and its comparative advantage for research

ขอเชิญคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยาย The use of experiments and its comparative advantage for research วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง MBA1 คณะบริหารธุรกิจ วิทยากรโดย Professor Tan Hun Tong จาก College of Business (Nanyang Business School) Nanyang Technological University เชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีจิตวิทยาและการทดลองในการวิจัยด้านการบัญชี (Psychological Theories and Experimentation in Accounting)  สอบถามรายละเอียดที่ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โทร 08 4986 1878

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” โดยมี อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ  

Read more ...

การบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน (ส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351)

ภาควิชาการเงิน และการธนาคาร จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน เพื่อแนะนำธนาคาร & โครงสร้างฝ่ายงานด้านสินเชื่อของธนาคาร และ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินราคาหลักประกัน โดยบรรยายเป็นลักษณะถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เห็นภาพงานด้านการบริหารสินเชื่อ (เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351) ณ ห้องMBA1 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

Read more ...

Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ลงทะเบียน 9.00-9.20 น. ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มช. วิทยากรโดย คุณจุฑารัตน์ แสนคำ ผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินและคุณณดล ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เล่นใหญ่ สตูดิโอ จำกัด โค้ชด้านการแสดง บุคลิกภาพ ความมั่นใจ เพื่ออบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work เพิ่มทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในงานและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง สอนเทคนิคการยิ้ม เดิน ไหว้ ยืน นั่ง การสนทนาอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่อไปได้

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดียสำหรับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Columbo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2561 – 2562 จำนวน 19 สาขา ดังต่อไปนี้ Agriculture, Food, And Fertilizer Banking, Insurance, Finance, Accounts, And Audit Education Engineering And Technology English Language Environment And Climate Change Government Function Health And Yoga Human Resourse Development And Planning Irrigation And Water […]

Read more ...

ทุนการศึกษา National Chengchi University Elite Scholarship Program

National Chengchi University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเปิดรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php และ http://nccuadmission.nccu.edu.tw/en/finance/Scholarships

Read more ...

Login Form