การประชุมนานาชาติ International Conference on “Sustainability, Technology and Business” 2018

Edusage Network ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย จะจัดการประชุมนานาชาติ (International Conference on “Sustainability, Technology and Business” : ICSTB 2018) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  ณ Novotel Melaka, Melaka Malaysia การประชุมเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอาหารและการเกษตร ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ การจัดการของเสีย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ พื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว การอุตสาหกรรม การพัฒนาชนบท การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดระบบการขนส่ง การผลิตและการบริโภค การขจัดความยากจน รับสมัครถึงวันที่ 29 กันยายน 2561 สำหรับ Early Bird Registration   โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อได้โดยตรงที่ https://submit.confbay.com/conf/icstb2018 ตามรายละเอียดดังแนบ  ข้อมูลเพิ่มเติม: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1461

Read more ...

การประชุม ASAIHL “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education”

สมาคม ASAIHL ร่วมกับ Islamic Azad University Qazvin ประเทศอิหร่าน จะจัดการประชุม  “The Role of Private Universities on the Development of Higher Education” ณ เมือง Gazvin ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้  Teaching Methods and their Feedbacks in Higher Education Curriculum Development based on Innovative Perspectives in Higher Education Investigating Higher Education Teaching Methodologies in Specific Fields of […]

Read more ...

 The 9th International Supercomputing Camp 2018

Danang International Institute of Technology (DNIT), Korea-Vietnam Friendship IT College และ University of  Nice Sophia Antipolis แห่งประเทศฝรั่งเศส จะจัดกิจกรรม The 9th International Supercomputing Camp 2018 ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2561  ณ Korea – Vietnam Friendship IT College (VNKFITC) เมือง Danang ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการ Workshop และการฝึกปฏิบัติ High Performance Computing: HPC ทาง Internet ผ่านมหาวิทยาลัยนานาประเทศ ได้แก่ โคลัมเบีย ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก และสเปน โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา หรืออาจารย์และนักวิจัยคนละ […]

Read more ...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเตหะรานว่า นาย Seyed Hossein Fazeli ผู้จัดการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS ได้เชิญชวนให้ นักวิชาการไทย มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมือง Ahwaz สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยขอให้จัดส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภาษา ภาษาถิ่น และภาษาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ อารบิก หรือฟาร์ซี การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักภาษาศาสตร์จากต่างประเทศโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและศูนย์การวิจัยหลายแห่งของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่่ผ่านมามีนักวิชาการจากต่างประเทศส่งบทความเข้าร่วมการประชุมฯ มากกว่า 30 ประเทศ โดยในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเดินกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีนักวิชาการจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุม […]

Read more ...

การอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านมรดกโลกแห่งเอเชียและแปซิฟิก (World Heritage Institute of Training and Research for  the Asia and the Pacific Region; WHITRAP) จะจัดการอบรมเรื่อง การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก (Training on Heritage Impact Assessment) ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2561  ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบ และเครื่องมือกลไกในการรายงานและประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก โดยผู้เข้าอบรมจะต้องจัดส่งใบสมัคร และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแหล่งมรดกโลกที่มีศักยภาพในการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยว และกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก โดยส่งทาง E-mai ถึง Mr. Hong Li หัวข้อ “2018 HIA application” ที่ training@whitr-ap.org ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการอบรมจำนวน […]

Read more ...

ขอเรียนเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม 2nd ADVANSE Network Conference 2018

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “2nd ADVANSE Network Conference 2018” ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นช่องทางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ อีกทั้งการแบ่งปันข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากนานาประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://advanse-network.fh-joanneum.at/network-registration/  หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-upcoming_detail.php?info_id=1440

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบสารสนเทศ

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษ 2 เรื่อง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Data Analytics with Pentaho BI,Weka, Hadoop & Spark From Business Intelligence to Data Science” โดยมี 2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตร 1: Pentaho BI: From Business Intelligence to Data Science เป็นการปูพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลหลักด้วย Descriptive Modeling แต่เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ของการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติในรูปแบบของ Report, Analysis OLAP Cube, และ Dashboard ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ Business Intelligence และขยายจาก Descriptive เป็น Predictive Modeling ด้วยการทำ Data […]

Read more ...

ขอเชิญรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 และ 62 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 โดยโครงการทุนฝึกอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อายุระหว่าง 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (จนถึงวันปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) มีความสามารถในการพูด […]

Read more ...

Login Form