AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​NHESSE 3rd

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ คำปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​NHESSE 3rd

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ คำปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

AccBa คว้าเหรียญทอง หญิงเดี่ยว เปตอง กีฬาบุคลากร มช. ปี 61

แสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา นักกีฬาเปตอง คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว จากการแข่งขันกีฬาในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้การนำทีมเข้าแข่งขันของนายอาทิตย์ ทำสวน ประธานชมรมเปตอง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA คว้า 4 รางวัล CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ […]

Read more ...

บุคคลากร AccBA ตัวแทน มช. คว้ารางวัลจาก มอดินแดงเกมส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 โดยมีนักกีฬากว่า 69 สถาบัน มากกว่า 7,000 คน เข้าร่วมแข่งขั้น ภายใต้คำขวัญ ม่วนซื่น ฮักกันมั่นยืน ทั้งนี้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายเรวัฒน์ วงษ์ดี หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รับเหรียญทองจากวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดงจากการวิ่งกระโดดไกล ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี และเหรียญทองแดงจากกีฬาเดินทน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี 2) นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา งานบริหารทั่วไป ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสม และ […]

Read more ...

QCC Day คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานการเงิน รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป และรางวัลชมเชย […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล หญิง และกองเชียร์ยอดเยี่ยม จากกีฬาบุคลากร มช.

แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล หญิง คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และกองเชียร์วอลเลย์บอล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี ที่ได้รับรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีพิธีมอบถ้วยรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 โดยผลการแข่งขันของคณะบริหารธุรกิจ มีดังนี้ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ vs คณะวิจิตรศิลป์ (2-0) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ vs คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต (2-0) วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ vs คณะแพทยศาสตร์ (2-1) วันพุธที่ 28 […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับบุคลากร AccBA โอกาสได้รับตำแหน่ง “พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ”

นายกรชิต พิชัย พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ (กิจการนักศึกษา) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่ง “พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ” โดยมีผลงานทางวิชาการดังนี้ งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์งาน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจต่อการใช้งานระบบ E-Activity สำหรับกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

Read more ...

Login Form