AccBA คว้า 4 รางวัล CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ […]

Read more ...

บุคคลากร AccBA ตัวแทน มช. คว้ารางวัลจาก มอดินแดงเกมส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 โดยมีนักกีฬากว่า 69 สถาบัน มากกว่า 7,000 คน เข้าร่วมแข่งขั้น ภายใต้คำขวัญ ม่วนซื่น ฮักกันมั่นยืน ทั้งนี้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายเรวัฒน์ วงษ์ดี หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รับเหรียญทองจากวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดงจากการวิ่งกระโดดไกล ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี และเหรียญทองแดงจากกีฬาเดินทน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี 2) นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา งานบริหารทั่วไป ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสม และ […]

Read more ...

QCC Day คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานการเงิน รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป และรางวัลชมเชย […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล หญิง และกองเชียร์ยอดเยี่ยม จากกีฬาบุคลากร มช.

แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล หญิง คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และกองเชียร์วอลเลย์บอล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี ที่ได้รับรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีพิธีมอบถ้วยรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สนามวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 โดยผลการแข่งขันของคณะบริหารธุรกิจ มีดังนี้ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ vs คณะวิจิตรศิลป์ (2-0) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ vs คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต (2-0) วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ vs คณะแพทยศาสตร์ (2-1) วันพุธที่ 28 […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับบุคลากร AccBA โอกาสได้รับตำแหน่ง “พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ”

นายกรชิต พิชัย พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ (กิจการนักศึกษา) หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่ง “พนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ” โดยมีผลงานทางวิชาการดังนี้ งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์งาน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจต่อการใช้งานระบบ E-Activity สำหรับกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

Read more ...

แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งกีฬา “พะเยาเกมส์” และ “กีฬาบุคลากร” มช.

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้นักกีฬาของคณะฯ ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 3 รางวัล โดยคุณเรวัฒน์ วงษ์ดี พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ รางวัลเหรียญเงิน จากกรีฑา วิ่ง 4×100 เมตร และรางวัลเหรียญทองแดง จากกีฬาเดินทน 3,000 เมตร และคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา พนักงานบริการทั่วไป งานบริหารทั่วไป รางวัลเหรียญทองแดง จากกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ นอกจากนั้นนักกีฬาเปตองคณะบริหารธุรกิจยังได้รับเหรียญรางวัลได้รับเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว โดยคุณผ่องแผ้ว ไชยวงษา และเหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ โดยคุณผ่องแผ้ว ไชยวงษา คุณวารุณี เหมืองหม้อ และคุณศิริรัตน์ แดงสด จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2560 […]

Read more ...

AccBa ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย CMU-KM Day 2560

คณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน จากหัวข้อ QCC  เรื่อง เพิ่มความพึงพอใจเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ โดยมี นายเทพากร ทะมา และนางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง บุคลากรหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นตัวแทนนำเสนอ ในกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 CMU-KM Day ประจำปี 2560 เป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

Read more ...

โครงการ QCC day

คณะบริหารธุรกิจได้จัด “QCC Day” โดยมี อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ ห้องสัมมนา MINI MBA เพื่อนำเสนอและประกวดผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ Quality Control Circle: QCC ของนักศึกษาร่วมกับบุคลากร จำนวน 7 กลุ่ม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการประกวด รางวัลที่ 1 กลุ่ม Minimal หัวข้อ เพิ่มความพึงพอใจเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ รางวัลที่ 2 กลุ่ม Together หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ มชท.92 รางวัลที่ 3 กลุ่ม Financial Boom Team หัวข้อ เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายของคณาจารย์ โดย QCC Day […]

Read more ...

รางวัล

Login Form