AccBA คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จาก U Power Digital Idea Challenge Season 3

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม “Dao Market 1” นางสาวกิตติมากร เสาร์จักร นางสาวกุศลิน เมฆบังวัน นายคมสันต์ สุดสม นางสาวจามจุรี พิสัยเลิศ และนางสาวเบญญาภา สุดเสมอใจ ที่ได้รับรางวัลรองชิงชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดแผนการตลาด U Power Digital Idea Challenge Season 3 โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัล “The Winner Award U Power Digital Idea Challenge Season 3” วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00-16.30 น. ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ […]

Read more ...

การนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY”

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้โปรแกรม Speexx ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา” โดย งานบริการการศึกษา รางวัลที่ 2 15,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มจำนวนนักศึกษาผู้เข้าไปประเมินแบบวัดพลังใจ เพื่อจัดทำระบบบันทึกข้อมูลและติดตามนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รางวัลที่ 3 […]

Read more ...

AccBA รับรางวัลชมเชย “Isuzu Creative Brains Challenge 2018”

แสดงความยินดีกับนางสาวฉัตราภรณ์ สมจันทร์ และนางสาวณัฐณิชา กุลกำม์ธร ทีม MAGENTA นักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชมเชย และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รวมทั้งเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากการประกวดนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “1-Day Mission with Isuzu X-Series ภารกิจ 1 วันกับรถอีซูซุ เอ็กซ์- ซีรีีส์” โครงการ “Isuzu Creative Brains Challenge 2018” ซึ่งการประกวดครั้งนี้ด้รับความสนใจ จากนักศึกษาทั่วประเทศในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจเข้าประกวดมากกว่า 150 ทีม โดยมีทีม ที่ผ่านรอบคัดเลือก 23 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Isuzu Creative Camp” เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัล Marketing Plan Contest #11

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 4 ทีม i ประกอบด้วยนางสาวกรรณิการ์ ตาคำ นางสาวชนม์นิภา พรรณสาร นางสาวธนิษฐา ปอกกันทา นางสาวสุภณิดา  ศรีเพ็ง นางสาวสุวิมล วงค์ใหญ่ นางสาวอังคณา แสนคติ และนางสาวหิกมะห์ กาแบ โอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing Plan Contest #11 by A.P. Honda เขตภาคเหนือ พร้อมรับโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท โดยมีอาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายจากทีมนักศึกษาทั้งหมด 40 ทีม จาก 5 ภูมิภาค พร้อมประกาศผลการประกวดวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สยาม สแควร์ วัน ลานอัฒจันทร์ ชั้น […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA คว้ารางวัลการประกวดผลงานเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ

นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และนายรัชพล รัตนอังกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ ระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัลและของที่ระลึกจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในงาน ธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานจัดงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 15,000 คน นางสาวณัฐนิชา เรืองนิ่ม และนายรัชพล รัตนอังกูร เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 703330 สมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา จากภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ CHIANGMAI GRAB Campus Challenge 2018

แสดงความยินดีกับนายวิณวัตร์ ศรชัย นายวัชรพงศ์ พรมจันทร์ นางสาวพรชนก จันทรางกูร นายชวิน วงศ์วโรฬาร และนางสาววนัชพร ใจชุ่ม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ CHIANGMAI GRAB Campus Challenge 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้ได้จริง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ECB2302 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขัน “มิตรแท้โชว์ห่วย”

แสดงความยินดีกับนางสาวชญานิศ โตแตง นางสาวชุติกาญจน์ ถาวรวิสิตย์ นางสาวนุจิรา คำภานุ นางสาวพัณณชญาศ์ ศิริปกรณ์รัช นายณัฐพงศ์ บัวบาน และนายรัฐศาสตร์ เดโชวิบูลย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากโครงการแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา Retail Management ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมงานมอบรางวัล ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ณ งานตลาดนัดโชว์ห่วย ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โครงการแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2560 เป็นโครงการที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยจัดการบรรยายพร้อมจัดเตรียมเอกสาร และสื่อความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโดยการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผ่านทางนักศึกษาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “มิตรแท้โชว์ห่วย”

Read more ...

มหาบัณฑิต M.B.A.ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนายจิตติพงศ์  พุทธรักษา มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปาง” โดยมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

รางวัล

Login Form