นักศึกษา AccBA คว้ารางวัลการประกวดผลงานเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ

นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และนายรัชพล รัตนอังกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์โครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิ ระดับอุดมศึกษา เข้ารับรางวัลและของที่ระลึกจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในงาน ธรรมมงคลวัฒนายุกาล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานจัดงาน ท่ามกลางผู้ร่วมงานกว่า 15,000 คน นางสาวณัฐนิชา เรืองนิ่ม และนายรัชพล รัตนอังกูร เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 703330 สมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา จากภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ CHIANGMAI GRAB Campus Challenge 2018

แสดงความยินดีกับนายวิณวัตร์ ศรชัย นายวัชรพงศ์ พรมจันทร์ นางสาวพรชนก จันทรางกูร นายชวิน วงศ์วโรฬาร และนางสาววนัชพร ใจชุ่ม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ CHIANGMAI GRAB Campus Challenge 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้ได้จริง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ECB2302 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขัน “มิตรแท้โชว์ห่วย”

แสดงความยินดีกับนางสาวชญานิศ โตแตง นางสาวชุติกาญจน์ ถาวรวิสิตย์ นางสาวนุจิรา คำภานุ นางสาวพัณณชญาศ์ ศิริปกรณ์รัช นายณัฐพงศ์ บัวบาน และนายรัฐศาสตร์ เดโชวิบูลย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากโครงการแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา Retail Management ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมงานมอบรางวัล ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ณ งานตลาดนัดโชว์ห่วย ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โครงการแม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2560 เป็นโครงการที่ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยจัดการบรรยายพร้อมจัดเตรียมเอกสาร และสื่อความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโดยการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ผ่านทางนักศึกษาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “มิตรแท้โชว์ห่วย”

Read more ...

มหาบัณฑิต M.B.A.ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนายจิตติพงศ์  พุทธรักษา มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปาง” โดยมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

มหาบัณฑิต M.S. Finance ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนางสาวประไพพิมพ์ อินแถลง มหาบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การประมาณต้นทุนเงินทุนโดยนัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  Implied Cost of Capital Estimation in The Stock Exchange of Thailand” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร และอาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

AccBA รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดคลิป “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2561 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขาเชียงใหม่และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โล่รางวัล และใบเกียรติบัตรให้กับทีมนักศึกษา วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา AccBA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เส้นทางนวัตวณิชย์ (R2M) ระดับมหาวิทยาลัย ปี 62

แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมไกเรนเจอร์ ประกอบด้วย 1) นายธนกฤต สิทธิสันติกุล 2) นางสาวฌัลลิกา ชายศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับ 3) นายศินพล ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 4) นางสาวสกลสุภา นาพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 และ 5) นางสาวปรารถนา คชสีห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ “เส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย” จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยหัวข้องานวิจัย ผลการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายไก (Cladophora glomerata) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบและบวกในท่อไตในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงให้มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 […]

Read more ...

M.M. รุ่น 12 รับรางวัลจาก THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018

แสดงความยินดีกับคุณภัทร์พล ศรีฟองจันทร์ และคุณภัทริน สายปัญญา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 12 ทีม STEP SOLE-LUTION ที่ได้รับรางวัลจาก “THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018” โดยทีม STEP SOLE-LUTION นี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ทีม ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับการสนับสนุน Seed Funding ทีมละ 200,000 บาท และได้รับสิทธิ์การอบรมเชิงลึกเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศจาก MassChallenge THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018 เป็นเวทีที่ ปั้น Startup ดาวรุ่งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแสดงศักยภาพความสามารถของนักพัฒนาไทยสู่เวทีสากลในอนาคต  ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดันไทยเป็นเมดดิเคิลฮับในภูมิภาคเอเชีย เฟ้นหาสตาร์ทอัพเพื่อชิงเงินรางวัล และรับคำปรึกษาจากนักปั้น Startup ระดับโลก จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) […]

Read more ...

Login Form