มหาบัณฑิต M.B.A.ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนายจิตติพงศ์  พุทธรักษา มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปาง” โดยมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

มหาบัณฑิต M.S. Finance ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนางสาวประไพพิมพ์ อินแถลง มหาบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การประมาณต้นทุนเงินทุนโดยนัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  Implied Cost of Capital Estimation in The Stock Exchange of Thailand” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร และอาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

AccBA รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดคลิป “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2561 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขาเชียงใหม่และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โล่รางวัล และใบเกียรติบัตรให้กับทีมนักศึกษา วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา AccBA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เส้นทางนวัตวณิชย์ (R2M) ระดับมหาวิทยาลัย ปี 62

แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมไกเรนเจอร์ ประกอบด้วย 1) นายธนกฤต สิทธิสันติกุล 2) นางสาวฌัลลิกา ชายศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับ 3) นายศินพล ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 4) นางสาวสกลสุภา นาพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 และ 5) นางสาวปรารถนา คชสีห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ “เส้นทางนวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย” จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยหัวข้องานวิจัย ผลการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายไก (Cladophora glomerata) ต่อการทำงานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบและบวกในท่อไตในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงให้มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 […]

Read more ...

M.M. รุ่น 12 รับรางวัลจาก THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018

แสดงความยินดีกับคุณภัทร์พล ศรีฟองจันทร์ และคุณภัทริน สายปัญญา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 12 ทีม STEP SOLE-LUTION ที่ได้รับรางวัลจาก “THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018” โดยทีม STEP SOLE-LUTION นี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ทีม ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับการสนับสนุน Seed Funding ทีมละ 200,000 บาท และได้รับสิทธิ์การอบรมเชิงลึกเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศจาก MassChallenge THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018 เป็นเวทีที่ ปั้น Startup ดาวรุ่งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแสดงศักยภาพความสามารถของนักพัฒนาไทยสู่เวทีสากลในอนาคต  ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดันไทยเป็นเมดดิเคิลฮับในภูมิภาคเอเชีย เฟ้นหาสตาร์ทอัพเพื่อชิงเงินรางวัล และรับคำปรึกษาจากนักปั้น Startup ระดับโลก จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับคุณณัฐภัทร ศิริพินทุ์ นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560 จากงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน รอบตัดสินเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และเงินทุน โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมโครงการ  

Read more ...

QCC Day คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานการเงิน รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป และรางวัลชมเชย […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา AccBA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ GSEA Thailand

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับนายภูวิช บวรดิฐกุลนารถ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก Dcup Icecream ในหัวข้อ “ไอศกรีมอาหารไทย” ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันแผนธุรกิจนานาชาติ Global Student Entrepreneur Awards ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย The Entrepreneurs’ Organization (EO) Thailand และไปแข่งระดับโลกระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ณ ประเทศแคนาดา การแข่งขัน The Global Student Entrepreneur Awards หรือ GSEA เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ EO Thailand จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีแข่งขันระดับโลกในรูปแบบของการแข่งขันแผนธุรกิจ ผู้เข้าแข่งขันได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจระดับโลก โดย GSEA ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ รวมถึง NYSE […]

Read more ...

รางวัล

Login Form