นักศึกษา AccBA ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับคุณณัฐภัทร ศิริพินทุ์ นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560 จากงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน รอบตัดสินเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และเงินทุน โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมโครงการ  

Read more ...

QCC Day คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานการเงิน รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป และรางวัลชมเชย […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษา AccBA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ GSEA Thailand

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับนายภูวิช บวรดิฐกุลนารถ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก Dcup Icecream ในหัวข้อ “ไอศกรีมอาหารไทย” ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันแผนธุรกิจนานาชาติ Global Student Entrepreneur Awards ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดโดย The Entrepreneurs’ Organization (EO) Thailand และไปแข่งระดับโลกระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ณ ประเทศแคนาดา การแข่งขัน The Global Student Entrepreneur Awards หรือ GSEA เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ EO Thailand จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีแข่งขันระดับโลกในรูปแบบของการแข่งขันแผนธุรกิจ ผู้เข้าแข่งขันได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจระดับโลก โดย GSEA ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ รวมถึง NYSE […]

Read more ...

AccBA คว้า 2 รางวัลดีเด่น โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ

เนื่องด้วย องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับนิตยสาร BrandAge จัดกิจกรรมประกวดแผนสื่อสารการตลาดภายใต้ “โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการทำงานของกลุ่มนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้มีโอกาสได้ทดลองใช้ความรู้ความสามารถ ฝึกปฏิบัติงานจริง หลังจากที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์เรนัส เสริมบุญสร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล จำนวน 2 ทีม ดังนี้ ทีม Fresh Mind ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค ภาคเหนือ (แข่งขันวันที่ 12-14 มกราคม 2561) ประกอบด้วยสมาชิกทีม ดังนี้ 1) นางสาวทิพย์นภา ก๋ายะ 2) นางสาวสุพัตรา ไหวคิด 3) นางสาวศัสยมน ดวงใจสัก และ 4) นางสาวอชิรญา อุ่นประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Thailand Accounting Challenge 2018

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนวพร เกียรติพลพจน์ นายชานนท์ นาคอ้าย และนางสาวชฎาภา ธรารักษ์ โดยมี อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี อาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ และอาจารย์ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 (เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 150 ทีม) จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018 ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร  

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวรัชนิยา บังเมฆ ดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ แขนงวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 7.39-11.30 น.

Read more ...

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายเรวัฒ เจริญเชื้อ และนางสาวสุทธิดา แก้วโม่ง ที่ได้รับ “รางวัล Country champion” (ทีมที่มี Strategy paper ดีที่สุด) จากการแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ในระดับประเทศ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันรอบ Grand finale ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งได้อันดับ 5 ของกลุ่มอาเซียน การแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 จัดโดย CIMB ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และบรูไน โดยกรรมการจะตัดสินผู้ชนะจากทั้งกลยุทธ์ระยะยาวและการตัดสินใจในช่วงสั้น ซึ่งการใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะช่วยฝึกทักษะในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวด้านราคา และทำนายผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นบนฐานข้อมูลทางสถิติ โดยมี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต AccBa ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก 2560

แสดงความยินดีกับคุณรัชนียา บังเมฆ ดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “ความระมัดระวังทางการบัญชีกับการพยากรณ์กำไรโดยผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย : Accounting Conservatism and Management Earning Forecast of Listed Firms in Thailand” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

รางวัล

Login Form