นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม CMU1 นางสาวณิศรา สุจินดา, นส.ตามใจ ธรรมสอน, นส.พรชิตา วัฒนพงศ์, นายสาวสายฝน อินทโชติ และนส.สุทธิดา พ่วงชาวนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และ ทีม CMU2 นางสาวทิพกร สินไชย, นส.นภัสชล สังชาตรี, นส.ปุณยนุช วีรญาณปรีชาวิทย์, นส.สิรภัทร ปัญจไชยา และ นส.อรอนงค์ จิตสุทรามาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชี อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้สอบบัญชีในอนาคตต่อไป โดยได้รับโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และ อ.ดร.ดุรยา […]

Read more ...

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2562 มช.

แสดงความยินดีกับนางสาวบัวเร็ว คนภู มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

Read more ...

แสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา AccBA ที่ชนะการประกวด YFS 2019

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินรางวัลให้กับนักศึกษาภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 1) นางสาวกันยารัตน์ กำแพงแก้ว ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (ประเภททีม) รางวัล “PTT Star Team” จากเวที Young Financial Star Competition 2019 (YFS) ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายรัฐพัชร มยุระฉายากุล นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีระวัช แดงชาติ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอรณิชา ชลศรานนท์ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว และ 2) นายนภทีป์ พิสิฎฐศักดิ์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ […]

Read more ...

นักศึกษาภาควิชาการเงิน AccBa คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (ประเภททีม) รางวัล “PTT Star Team” จากเวที YFS 2019

นักศึกษาภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวกันยารัตน์ กำแพงแก้ว ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายรัฐพัชร มยุระฉายากุล นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีระวัช แดงชาติ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอรณิชา ชลศรานนท์ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว คว้ารางวัลชนะเลิศ (อันดับ 1) ประเภททีม รางวัล “PTT Star Team” จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS) เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ […]

Read more ...

นักศึกษาภาควิชาการเงิน AccBa คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัล Muang Thai Life Assurance Star จากเวที YFS 2019

นักศึกษาภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนภทีป์ พิสิฎฐศักดิ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ (อันดับ 1) รางวัล Muang Thai Life Assurance Star (ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต) จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS) เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ประกาศผลรอบสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Read more ...

AccBA รับรางวัลชมเชยจากการประกวด Storyboard สสปท

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Dremteam นางสาวช่อมณี สุนทรพันธ์ นางสาวณัฐณิช วัฒนกุลวิวัฒน์ นางสาวณัฐธิดา เสาร์จักร์ นายธนวัฒน์ พุฒเกิด และนายศักดิ์สิทธิ์ ทวีคุณ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถานประกอบกิจการ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประกาศผลรอบสุดท้ายวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read more ...

AccBA คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จาก U Power Digital Idea Challenge Season 3

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม “Dao Market 1” นางสาวกิตติมากร เสาร์จักร นางสาวกุศลิน เมฆบังวัน นายคมสันต์ สุดสม นางสาวจามจุรี พิสัยเลิศ และนางสาวเบญญาภา สุดเสมอใจ ที่ได้รับรางวัลรองชิงชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดแผนการตลาด U Power Digital Idea Challenge Season 3 โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัล “The Winner Award U Power Digital Idea Challenge Season 3” วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00-16.30 น. ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ […]

Read more ...

การนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY”

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้โปรแกรม Speexx ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา” โดย งานบริการการศึกษา รางวัลที่ 2 15,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มจำนวนนักศึกษาผู้เข้าไปประเมินแบบวัดพลังใจ เพื่อจัดทำระบบบันทึกข้อมูลและติดตามนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รางวัลที่ 3 […]

Read more ...

Login Form