การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

พิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนฯ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนฯ 100,000 บาท โดยมีนักศึกษาผู้รับทุนคือ นายยวรวุฒิ ปัญญา รหัส 601510267 ณ ห้องประชุมคณบดี วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.

Read more ...

โครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( Super Doctor)”

รางวัลชนะเลิศสื่อสิ่งพิมพ์ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศสื่อวิดีทัศน์ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด นิสิต นักศึกษาประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร หรือสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ และส่งผลงานได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 (วงเล็บมุมซอง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ คปก. Super Doctor) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/contest/

Read more ...

ประชาสัมพันธ์์โครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

พิพิทธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า มีโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2280 3414 ต่อ 111 หรืออีเมล์ chatbongkoch@kpi.ac.th

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญึ่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/index.html    

Read more ...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ของ Yamaguchi University

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวชนาภัส เจษฎาพันธ์ เป็นผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ของ Yamaguchi University Graduate School of Innovation and Technology Management ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ขั้นต้น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Yamaguchi University

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกให้ศึกษาหลักสูตร MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประจำปี 2561 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขั้นต้นโดยคณบดี และคณะกรรมการคณะฯ ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ขั้นต้นทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ จากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 5394 2142 FB: InterACCBACMU

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Yamaguchi University

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกให้ศึกษาหลักสูตร MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 10 คน ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ขั้นต้นในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 5394 2142 FB: InterACCBACMU

Read more ...

Login Form