ทุนวิจัย Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY 2019)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY 2019) รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, Country Head of Thailand and General Manager of Bangkok Branch และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้แทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอื่น ๆ ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชนกนันท์ หอสุวรรณ์ สาขาบัญชี นางสาวปนัฐดา รอดกสิกรรม สาขาบริหารธุรกิจ นางสาวพัชริดา อินทร์แก้ว สาขาบัญชี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษานี้ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ไทยออยล์ ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้แก่นางสาวชุติกาญจน์ พุทธิวรรณ และนายธนวินท์ สายสุภานักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship ประจำปี 2562 จำนวน 3 ประเภท 250 ทุน ดังนี้ ทุน Post-Doctoral 50 ทุน ทุนระดับปริญญาเอก 100 ทุน ทุนระดับปริญญาโท 100 ทุน รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนดังแนบ

Read more ...

การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

พิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนฯ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนฯ 100,000 บาท โดยมีนักศึกษาผู้รับทุนคือ นายยวรวุฒิ ปัญญา รหัส 601510267 ณ ห้องประชุมคณบดี วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.

Read more ...

โครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ( Super Doctor)”

รางวัลชนะเลิศสื่อสิ่งพิมพ์ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศสื่อวิดีทัศน์ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด นิสิต นักศึกษาประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร หรือสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ และส่งผลงานได้ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 (วงเล็บมุมซอง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ คปก. Super Doctor) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/contest/

Read more ...

ประชาสัมพันธ์์โครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

พิพิทธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า มีโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และวิจัยด้านพระปกเกล้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2280 3414 ต่อ 111 หรืออีเมล์ chatbongkoch@kpi.ac.th

Read more ...

Login Form