ทุนคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการรับสมัครขอทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำรายละเอียดการปฏิบัติตน และมารยาทที่พึงปฏิบัติของนักศึกษาทุนการศึกษา รวมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ 1) ทุนการศึกษา “โครงการกระปุกออมทุน ทุนสร้างอนาคต” โดย สมาคมนักศึกษาเก่าการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท2) ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์” จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท3) ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย” (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ทุน […]

Read more ...

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) ทั้ง 23 แห่งในอินเดีย โดยมหาวิทยาลัยเครือนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการจัดอันดับในลำดับต้น ๆ ของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะในสาขา (1) Artificial Intelligence (2) Machine learning (3) Advance manufacturing techniques (4) Energy efficient storage และ (5) Targeted drugs ทุนระดับปริญญาเอกของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุนในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่(1) ระยะที่ 1 – ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและนำข้อมูลจากจากการพิจารณานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา ได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจโทรศัพท์ 053-942112

Read more ...

The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, Country Head of Thailand and General Manager of Bangkok Branch และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้แทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอื่น ๆ ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชนกนันท์ หอสุวรรณ์ สาขาบัญชี นางสาวปนัฐดา รอดกสิกรรม สาขาบริหารธุรกิจ นางสาวพัชริดา อินทร์แก้ว สาขาบัญชี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษานี้ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ไทยออยล์ ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้แก่นางสาวชุติกาญจน์ พุทธิวรรณ และนายธนวินท์ สายสุภานักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

(ทุนการศึกษา) ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship ประจำปี 2562 จำนวน 3 ประเภท 250 ทุน ดังนี้ ทุน Post-Doctoral 50 ทุน ทุนระดับปริญญาเอก 100 ทุน ทุนระดับปริญญาโท 100 ทุน รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนดังแนบ

Read more ...

การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

Login Form