The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ Mr. Yuichi Nishimura, Country Head of Thailand and General Manager of Bangkok Branch และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้แทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอื่น ๆ ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา The SMBC Bangkok Branch Scholarship Awarding Ceremony ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชนกนันท์ หอสุวรรณ์ สาขาบัญชี นางสาวปนัฐดา รอดกสิกรรม สาขาบริหารธุรกิจ นางสาวพัชริดา อินทร์แก้ว สาขาบัญชี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษานี้ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ไทยออยล์ ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้แก่นางสาวชุติกาญจน์ พุทธิวรรณ และนายธนวินท์ สายสุภานักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

(ทุนการศึกษา) ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship)

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship ประจำปี 2562 จำนวน 3 ประเภท 250 ทุน ดังนี้ ทุน Post-Doctoral 50 ทุน ทุนระดับปริญญาเอก 100 ทุน ทุนระดับปริญญาโท 100 ทุน รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนดังแนบ

Read more ...

การประชุมมูลนิธิ สมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมศรี-เพ็ญศรี ภู่อุทัย ครั้งที่ 1/2561 และรับมอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้กับคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เป็นตัวเแทนคณะเข้าร่วมประชุม วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

พิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนฯ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนฯ 100,000 บาท โดยมีนักศึกษาผู้รับทุนคือ นายยวรวุฒิ ปัญญา รหัส 601510267 ณ ห้องประชุมคณบดี วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.

Read more ...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ของ Yamaguchi University

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวชนาภัส เจษฎาพันธ์ เป็นผู้รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ของ Yamaguchi University Graduate School of Innovation and Technology Management ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ขั้นต้น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Yamaguchi University

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกให้ศึกษาหลักสูตร MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประจำปี 2561 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขั้นต้นโดยคณบดี และคณะกรรมการคณะฯ ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ขั้นต้นทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ จากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 5394 2142 FB: InterACCBACMU

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, Yamaguchi University

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกให้ศึกษาหลักสูตร MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น คณะฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 10 คน ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ขั้นต้นในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 5394 2142 FB: InterACCBACMU

Read more ...

Login Form