(ทุนวิจัย) เปิดรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

มช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามช. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหรือองค์กร หรือหน่วยงานตนเอง เพื่อนำเอาผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ไม่เกิน 30,000.- บาท  ต่อโครงการ(ระยะเวลาการทำวิจัย 12 เดือน) โดยสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมทางออนไลน์ที่https://bit.ly/2VBqcnf  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31ตุลาคม 2562

Read more ...

(งานประชุมวิชาการ) สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases” รายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์: เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ของภาคเหนือ และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการสุขภาพสัตว์ วันที่: 10 – 11 ธันวาคม 2562 สถานที่: โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ กำหนดการเปิดรับลงทะเบียน: 1.นำเสนอผลงาน ( ปิดรับผลงานวันที่ 20 ต.ค. 62)2.ไม่นำเสนอผลงาน ( ปิดรับสมัครวันที่ 31 ต.ค. 62 สำหรับ Early-Bird Registration) ค่าลงทะเบียน: 1,800 – 2,000 บาท รูปแบบการนำเสนอ: แบบ Oral Presentation และแบบ Poster สามารถศึกษารูปแบบและเงื่อนไขการนำเสนอ กำหนดการ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่http://www.vet.cmu.ac.th/conference2019/

Read more ...

(การประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) มีกำหนดจัด “มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4” รายละเอียดดังนี้ หัวข้อ: พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน “Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability” วันที่: 12 – 13 ธันวาคม 2562 สถานที่: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์: เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการทั้งการพัฒนางานประจำ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดการเปิดรับลงทะเบียน: นำเสนอผลงาน ( ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 62) ไม่นำเสนอผลงาน (ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 62) ค่าลงทะเบียน: 3,000.- บาทรูปแบบการนำเสนอ: แบบ Oral […]

Read more ...

แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาการบัณฑิตศึกษา ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งยกเลิกการรับข้อเสนอโครงการในรูปแบบเอกสาร โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาการบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 นั้น ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอแจ้งแนวทางการรับข้อเสนอโครงการและดำเนินการเมื่อได้รับการพิจารณาทุน ดังนี้ นักศึกษาผู้ขอยื่นทุน สามารถทำการยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRMS ( www.nrms.go.th) ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. เท่านั้น อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนผ่านคณะฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้ศูนย์บริหารงานวิจัยต่อไป เมื่อได้รับผลการพิจารณาจาก วช. ทาง ศบว. จะแจ้งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะฯ ต่อไป

Read more ...

ประชาสัมพันธ์วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และการเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI) จาก ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารไทย และผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) เรียบร้อยแล้ว โดยเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม  –  เมษายน• ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม  –  สิงหาคม• ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน  –  ธันวาคมผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่http://www.tci-thaijo.org/index.php/BECjournal/issue/index

Read more ...

(ประกวดผลงาน) เชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มช. เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่รณรงค์ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ หรือ https://rac.oop.cmu.ac.th โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

Read more ...

(การประชุมวิชาการ) เชิญเข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the next Gen for the Future: ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต”

สอวช. เชิญชวนเข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the next Gen for the Future: ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต”  เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ได้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่http://www.ones.or.th/th/2239/ ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

(ทุนวิจัย) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ The Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation (MSIWF) 2019

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ The Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation (MSIWF) 2019 ในหัวข้อ traffic safety และ senior citizen welfare ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562ด้วยตนเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ms-ins.co.th/home หรือ https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620044

Read more ...

Login Form