ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม” ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 รายละเอียดดังแนบ ข้อมูลเพิ่มเติม: สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/conference

Read more ...

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563ประกอบไปด้วย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยขอให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งข้อมูลโครงการมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยไม่ต้องส่ง Hard Copy ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, ชื่อหัวหน้าโครงการ, และงบประมาณที่ขอสนับสนุน ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แนบ “หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ (ฉบับจริง)” มาด้วย https://bit.ly/2YVTrTg ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและสมัครรับทุนออนไลน์

Read more ...

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุนกลุ่มวิจัยและความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 2)

ตามที่สำนักงานบริหารงานวิจัยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการผลิตผลงานกลุ่มวิจัยและความเป็นเลิศปี 2563 โดยเงื่อนไขในการรับทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น เพื่อให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 2 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ  https://bit.ly/2NYx77u ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read more ...

แจ้งเพิ่มเติมเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2563

ตามที่สำนักงานบริหารงานวิจัยได้จัดประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นั้น สำนักงานบริหารงานวิจัยได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานทั้งนี้จะยกเลิกประกาศฉบับเดิมและจะประกาศใช้ฉบับใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กลุ่มผู้วิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านการสมัครออนไลน์ตามรายละเอียดระยะเวลาการจัดสรรทุนที่แนบมาพร้อมนี้    1. https://bit.ly/343GfO4  ส่งข้อเสนอโครงการ  (Login โดยใช้อีเมล @cmu.ac.th)2. https://bit.ly/2NYx77u  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง    

Read more ...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย “Green ASIA and Sustainability Forum: BcGin Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy)” วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปี 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปี 2563 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://rebrand.ly/CMU_PostDoc ยื่นเอกสารการสมัครตามรายละเอียดดังแนบผ่านระบบออนไลน์  https://bit.ly/34S9pju ภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 หากยื่นเอกสารการสมัครทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดมายังงานบริหารงานวิจัยฯเพื่อจัดทำเอกสารจำนวน 2 รายการ ส่งไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัยภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 25623.1  บันทึกสรุปรายชื่อผู้สมัครและอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแล Post doc3.2   หนังสือยืนยันการสนับสนุนนักวิจัยจากหัวหน้าส่วนงาน

Read more ...

(บรรยาย) ขอเชิญร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “The Future is now: Frontline Service Robots” โดย Professor Dr. Paul Patterson ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย New South Wales ออสเตรเลีย

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “The Future is now: Frontline Service Robots” โดย Professor Dr. Paul Patterson ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย New South Wales ออสเตรเลีย ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานตามเวลาที่กำหนด มีสิทธ์รับของที่ระลึกและลุ้นรับรางวัลพิเศษ Lucky Draw ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://forms.gle/3v9vmEGRirWouuqu7 ด่วน! รับจำนวนจำกัด

Read more ...

(ประกาศ) เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

สำนักงานบริหารงานวิจัย นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยฉบับแก้ไข เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship) ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตีพิมพ์ผลงาน การอ้างอิงผลงานและการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน QS Asian Ranking / THE World University Rankingsคุณสมบัติผู้รับทุน1.  เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2.  มีชื่อร่วมตีพิมพ์ผลงานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอันดับ1 – 20 ของโลกโดยการจัดอันดับของ QS World University Ranking หรือTHE World University Rankings ในช่วง 3 ปีล่าสุด โดยถือเอาอันดับที่ดีที่สุดเงื่อนไขการสนับสนุนโดยสังเขป ดังนี้1.  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก  – สนับสนุนทุน 400,000.- บาท สำหรับ First Author หรือ […]

Read more ...

Login Form