SUNDAY, APRIL 23, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับ มหา […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัย

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อ &#822 […]

Read more ...

อบรมเรื่อง แนวทางและขอทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายชุมชนและสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรม เร […]

Read more ...

สัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ข้าว

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักง […]

Read more ...

ทุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประยชน์ด้านความม่นคง (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการการิจยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สน […]

Read more ...

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมชิงปฎิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน […]

Read more ...

เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุ […]

Read more ...

เชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

Read more ...

Login Form