การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ACCF

สำนักเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation (ACCF) เป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถดำเนินกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยพิจารณาตลอดทั้งปี กระบวนการอนุมัติใช้เวลาประมาณ 83 วันทำการ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงทางออนไลน์ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ หรือติดต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนได้โดยตรงที่ อีเมล PCPMD@asean.org

Read more ...

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์ กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (เมษายน พฤษภาคมและธันวาคม) ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพวารสาร TCI Tier 1 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนตีพิมพ์ในวารสารฯ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.econ.cmu.ac.th/econmag/

Read more ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้ที่ http://goo.gl/h1woHK  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

Read more ...

เชิญอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – ส.ค. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.psru.ac.th/VR61.html

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุน BRAND’s Health Research Awards

ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ BRAND’S Health Research Awards 2018 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

Read more ...

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ. ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) เพึ่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย และสามารถจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยได้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th >> ข่าวสารศูนย์บริหารงานวิจัย *รับจำนวนจำกัดตามคุณสมบัติ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ป.ตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 50 ปี สัญชาติไทย ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น ประสบการณ์วิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย กรณีเป็นอาจารย์ ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ กรณีเป็นบุคลากร ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือสูงกว่า กรณีอื่นๆที่ไม่กำหนดขึ้นอยู่กับบดุลพินิจคณะทำงาน ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับป.โทหรือเอกในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด สมัครออนไลน์ได้ทีี่ https://goo.gl/p1uvWy ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Read more ...

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิ.ย. 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=2975&filename=index

Read more ...

Login Form