[ประชาสัมพันธ์] เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องท่านดังนี้ Facebook Page: NIDA Thailand Facebook Page: Research Center at NIDA Website: http://conference.nida.ac.th

Read more ...

[แนวปฎิบัติ] ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย (Research Payment System)

สำนักบริหารงานวิจัย แจ้งเวียนการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย (Research Payment System) ซึ่งเป็นระบบเบิกจ่ายโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้จาก สบว. และโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก  โดยได้แนบแนวทางการใช้งานระบบเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและใช้งานระบบดังนี้  หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยผ่านระบบ

Read more ...

Research Talk : การเขียนหนังสือและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ Research Talk เรื่อง “การเขียนหนังสือและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 2201W คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “โลกไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม” ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 รายละเอียดดังแนบ ข้อมูลเพิ่มเติม: สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/conference

Read more ...

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563

สำนักงานบริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563ประกอบไปด้วย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยขอให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งข้อมูลโครงการมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยไม่ต้องส่ง Hard Copy ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, ชื่อหัวหน้าโครงการ, และงบประมาณที่ขอสนับสนุน ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แนบ “หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ (ฉบับจริง)” มาด้วย https://bit.ly/2YVTrTg ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและสมัครรับทุนออนไลน์

Read more ...

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุนกลุ่มวิจัยและความเป็นเลิศ (ฉบับที่ 2)

ตามที่สำนักงานบริหารงานวิจัยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการผลิตผลงานกลุ่มวิจัยและความเป็นเลิศปี 2563 โดยเงื่อนไขในการรับทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน กลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น เพื่อให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 2 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ  https://bit.ly/2NYx77u ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read more ...

แจ้งเพิ่มเติมเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2563

ตามที่สำนักงานบริหารงานวิจัยได้จัดประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นั้น สำนักงานบริหารงานวิจัยได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานทั้งนี้จะยกเลิกประกาศฉบับเดิมและจะประกาศใช้ฉบับใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กลุ่มผู้วิจัยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านการสมัครออนไลน์ตามรายละเอียดระยะเวลาการจัดสรรทุนที่แนบมาพร้อมนี้    1. https://bit.ly/343GfO4  ส่งข้อเสนอโครงการ  (Login โดยใช้อีเมล @cmu.ac.th)2. https://bit.ly/2NYx77u  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง    

Read more ...

Login Form