เชิญส่งผลงนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จึงประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วม ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วม ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จำนวน 4 เวที ดังนี้ งาน “The International Trade Fair—Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี งาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2562 […]

Read more ...

ทุนการศึกษา National Chengchi University Elite Scholarship Program

National Chengchi University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเปิดรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php และ http://nccuadmission.nccu.edu.tw/en/finance/Scholarships

Read more ...

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019

The Hitachi Global Foundation ประชาสัมพันธ์ Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2019 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยการแก้ปัญหาทางสังคมใน 3 ด้าน คือ 1. Energy, Environment 2. Urban Development, Transportation 3. Healthcare ภายใต้ขอบเขต 17 global goals (17 global goals set by the United Nations in 2015; URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังปรากฏใน Application Guidelines หน้า 1) ข้อ 1. Applicant Eligibility, ข้อ […]

Read more ...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ประเภท คือ 1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) 2. ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) 3. ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในหัวข้อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดดังแนบนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฟุลไบรท์ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org โดยผู้สมัครจะต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์ และเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่: http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1513

Read more ...

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมลัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

การประกวดผลงานวิจัยโครงการ SEC Working Papers Forum 2018: Regulating by Market Forces

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยโครงการ SEC Working Papers Forum 2018: Regulating by Market Forces ส่งผลงานภายในเดือนตุลาคม 2561  รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

Login Form