[ประกาศ] เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการสนับสนุนทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการสร้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของผู้เกษียณอายุ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ทาง https://cmu.to/wFcWF  และโปรดแจ้งรายชื่อผู้ขอรับทุนผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารงานวิจัยเพื่อยืนยันการสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ปิดรับทางระบบออนไลน์ เวลา 17.00 น. ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor) ไฟล์แบบสรุปผลงาน ดาวน์โหลด 2. ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของผู้เกษียณอายุ ไฟล์แบบสรุปผลงาน ดาวน์โหลด

Read more ...

[ประกาศ] เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

           ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหรือองค์กร หรือหน่วยงานตนเอง เพื่อนำเอาผลที่ได้มาจากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง            ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง https://cmu.to/m-yid   และโปรดแจ้งรายชื่อผู้ขอรับทุนผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ปิดรับทางระบบออนไลน์ เวลา 17.00 น.

Read more ...

[ประกาศ] มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในของ QS World University Rankings,THE World University Rankings และTHE University Impact Rankings (SDGs) จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ฯโดยให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine” ลงวันที่ 17 เมษายน 2563” และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับนี้แทน

Read more ...

[ประกาศ] มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลกและเพื่อเพิ่มจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations)ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในของ QS World University Rankings และ THE World University Rankings จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับโลก โดยให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship)” ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับนี้แทน สามารถค้นหาอันดับมหาวิทยาลัยที่ท่านร่วมตีพิมพ์ได้ที่  QS World University Rankings https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankingsThe World University Rankings https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] การส่งผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2020”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จัดสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนภายใต้ชื่องาน “SEC Capital Market Symposium 2020” ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ผ่านทาง Email: secworkingpaper@sec.or.th ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more ...

[ทุนวิจัย] การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับทุนภายใน 31 สิงหาคม 2563 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th/หัวข้อข่าวทุนวิจัย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญนักวิจัยด้านข้าว เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองล้านนา

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญอาจารย์ นักวิจัยหรือผู้ที่มีความสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าวเข้าร่วมเป็นสมาชิกในศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นวัตถุดิบให้ต่อยอดได้ และมีการสนับสนุนค่าดำเนินการโครงการวิจัยในกรณีที่สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับสูงได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ฯ โดยกรอกแบบฟอร์ดังแนบมานี้หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://lanna-rice.cmu.ac.th/ (หัวข้อข่าวสารและความรู้ด้านข้าว) ส่งไปยังศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์]เชิญเข้าร่วมสัมมนาวารสารออนไลน์ เรื่อง เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application Zoom เรื่อง เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  เตรียมบทความอย่างไรให้ถูกใจ Editor และ Reviewerเขียน Cover letter และ Rebuttal letter อย่างไรให้โดนใจเริ่มและจบอย่างไรให้ได้ manuscript ที่สมบูรณ์ทำอย่างไรให้ H-index เพิ่มเลือกวารสารอย่างไร ไม่ให้เสียใจภายหลัง ระหว่างวันที่ 5-19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.30 น. รายละเอียดดังแนบ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://cmu.to/cmujseminar2020 ภายในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 และทีมงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการส่ง Meeting ID ให้ทาง E-mail ก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า 1 วัน

Read more ...

Login Form