ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี ผ่านระบบ NRMS (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2563 กรอบหัวข้อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 14 หัวข้อ เปิดรับ Concept Proposal โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ โครงการย่อย และแผนบูรณาการใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่1) และ 27 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่ 2)  รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ประจำปี 2562

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ประจำปี 2562  รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” (โครงการ MMS) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบโดยตรง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 4 (KDS2018)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.และคณะฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 4 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

(วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดียรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้อโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย รับสมัครถึง 20 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) : สวก. จัดทำกรอกการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่ม ในส่วนภูมิภา ค จำนวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

Login Form