FRIDAY, MAY 26, 2017

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะจัดการสัมมนาเรื่อง Ignite th […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเช […]

Read more ...

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการนำร่องการวิจัย ร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560

วิทยาลัยนานาชาติประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อข […]

Read more ...

เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเส […]

Read more ...

เชิญร่วมงานสัมมนา วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3

โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. จะจัดสัมม […]

Read more ...

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด […]

Read more ...

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมการสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัด การประชุมวิชาการนำเสนอผล […]

Read more ...

The 1st UUM-CMU-USM International Student Conference (1st UCUC) ณ ประเทศมาเลเซีย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์นักศ […]

Read more ...

Login Form