ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัครเข้าอบรมได้ทาง https://nrct.go.th/training  

Read more ...

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ สามารถดายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

โครงการ Researcher Connect

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์โครงการ Researcher Connect โดยมีกำหนดการจัดอบรมที่เชียงใหม่ระหว่าง 6-8 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม Holiday Inn ผู้สนใจสมัครได้ถึง 21 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ Download PDF  

Read more ...

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สกว.)

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สกว.) รับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 รายละเอียดดังแนบ 

Read more ...

เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน ยืนข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาพร้อมกัน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ทุนส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ ทุน Visiting Professor คุณสมบัติพอสังเขป ไม่เป็นบุคลากรสังกัด มช. มีผลงานในฐานข้อมูลสากล Web of Science (Q1/Q2 : ชื่อแรก/ผู้เขียนหลัก) มากกว่า 3 เรื่อง ในช่วง 3 ปีก่อนที่เสนอขอรับทุน และอาจารย์ผู้ประสานงาน มากกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 3 ปีก่อนที่เสนอขอรับทุน จำนวนผลงานในฐานข้อมูลสากล Web of Science (Q1/Q2) 5 ผลงาน 750,000.- 6 ผลงาน 900,000.- เป็นชื่อแรก/ผู้เขียนหลัก โดยอาจารย์ผู้ประสานงานเป็น Co-Author 3 ผลงาน 4 ผลงาน เป็น Co-Author […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/ และส่งใบสมัครฯ เข้าพิจารณาคัดเลือกไปยัง ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 61 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

Login Form