ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th และให้นำส่งเอกสาร 1 ชุดภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ BMRC 11th & IBMRC 8th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International Business Management Research Conference)” โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ การบรรยายพิเศษหัวข้อ Changing Arena and Rising of Research Platform วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 […]

Read more ...

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประชาพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เชิญฟังรายละเอียดทุนวิจัย ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ชั้น 5  อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/sUQ1Th  

Read more ...

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 14 – 18 มกรมคม 2562 ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Asian Administration and Management Review

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Asian Administration and Management Review รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์หนังสือ/ตำราในรูปแบบ E-book ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์หนังสือ/ตำราในรูปแบบ E-book ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญจัดทำงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับงบประมาณในเป้าหมายที่ 3 การจัดทำงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอในระบบ NRMS ด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl /DUxs1H

Read more ...

Login Form