FRIDAY, JULY 28, 2017

Invitation to the Mekong Forum 2017

Mekong Institute  (MI)  organize the Mekong Forum 2017 […]

Read more ...

ขอเชิญรับฟังบรรยายแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือตอนบนตามแนวพระราชดำริ

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม จะจัดการบ […]

Read more ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยสังคม จัดให้มีโครงการ อบรม “การปฎิรูปร […]

Read more ...

โครงการอบรม การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศ […]

Read more ...

ประชุมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการประชุมฝึกอบรม เชิงปฏิบ […]

Read more ...

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมวิชาการวิจัย […]

Read more ...

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนมุ่งเป้าประจำปี 2561

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครง […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ปี2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด […]

Read more ...

Login Form