การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับทุนภายใน 31 สิงหาคม 2563 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th/หัวข้อข่าวทุนวิจัย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญนักวิจัยด้านข้าว เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองล้านนา

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญอาจารย์ นักวิจัยหรือผู้ที่มีความสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้าวเข้าร่วมเป็นสมาชิกในศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นวัตถุดิบให้ต่อยอดได้ และมีการสนับสนุนค่าดำเนินการโครงการวิจัยในกรณีที่สามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับสูงได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ฯ โดยกรอกแบบฟอร์ดังแนบมานี้หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://lanna-rice.cmu.ac.th/ (หัวข้อข่าวสารและความรู้ด้านข้าว) ส่งไปยังศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์]เชิญเข้าร่วมสัมมนาวารสารออนไลน์ เรื่อง เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application Zoom เรื่อง เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  เตรียมบทความอย่างไรให้ถูกใจ Editor และ Reviewerเขียน Cover letter และ Rebuttal letter อย่างไรให้โดนใจเริ่มและจบอย่างไรให้ได้ manuscript ที่สมบูรณ์ทำอย่างไรให้ H-index เพิ่มเลือกวารสารอย่างไร ไม่ให้เสียใจภายหลัง ระหว่างวันที่ 5-19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.30 น. รายละเอียดดังแนบ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://cmu.to/cmujseminar2020 ภายในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 และทีมงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการส่ง Meeting ID ให้ทาง E-mail ก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า 1 วัน

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบทดสอบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องท่านดังนี้ Facebook Page: NIDA Thailand Facebook Page: Research Center at NIDA Website: http://conference.nida.ac.th

Read more ...

[แนวปฎิบัติ] ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย (Research Payment System)

สำนักบริหารงานวิจัย แจ้งเวียนการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย (Research Payment System) ซึ่งเป็นระบบเบิกจ่ายโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้จาก สบว. และโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก  โดยได้แนบแนวทางการใช้งานระบบเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและใช้งานระบบดังนี้  หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยผ่านระบบ

Read more ...

Research Talk : การเขียนหนังสือและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ Research Talk เรื่อง “การเขียนหนังสือและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 2201W คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form