The 4th Thai-Indian Fun Fair

ประชาสัมพันธ์การจัด The 4th Thai – Indian Fun Fai […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ “50 Years of ASEAN vs 20 Years ASEAN-China Partnership”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการประชุมวิ […]

Read more ...

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 […]

Read more ...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ T […]

Read more ...

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนแล […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประช […]

Read more ...

เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษา” โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำป […]

Read more ...

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

 ด้วยศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ […]

Read more ...

Login Form