ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท.45) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

เชิญร่วมเข้าสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

สำนักพิมพ์ มช. สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม (NPS Rice Grain Auditorium) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)  ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยังแหล่งทุนได้ถึง วันที่ 4 กันยายน 2562สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการได้ที่:   https://www.nrms.go.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:   https://www.nrct.go.th

Read more ...

มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia เชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)  และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม  (Full Paper)  เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” มีปาฐกถาพิเศษ    อภิปราย/เสวนา   บรรยาย  Workshop  และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา […]

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปี หัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืนทางเลือกและข้อท้าทาย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปี หัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืนทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 8.15 – 13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

Login Form