เชิญส่งผลงนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จึงประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th International Conference on One Medicine One Science” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพลส รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วม ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วม ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จำนวน 4 เวที ดังนี้ งาน “The International Trade Fair—Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี งาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2562 […]

Read more ...

ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารจอดรถ S1

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้กับคุณนพวรรณ ฟูติตระกูล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารจอดรถ ทิศใต้ประตูคณะวิจิตรศิลป์ (S1) วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.

Read more ...

การศึกษาดูงานด้านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติตามเกณฑ์ AACSB มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ พร้อมด้วยนางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และนายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ บุคลากรงานนโยบายและแผนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติตามเกณฑ์ AACSB และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AACSB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ AACSB เน้นในส่วน Standard 2, 8, 9 และ 15 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ AACSB ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30-15.00 น.

Read more ...

ตารางสอน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 /2561

FULL PDF FULL PDF

Read more ...

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมลัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

การประกวดผลงานวิจัยโครงการ SEC Working Papers Forum 2018: Regulating by Market Forces

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยโครงการ SEC Working Papers Forum 2018: Regulating by Market Forces ส่งผลงานภายในเดือนตุลาคม 2561  รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

Login Form