ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่รหัส 55-57 สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ ตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60  ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60  ภาคพิเศษ

Read more ...

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ทราบภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ของคณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาปรับตัว ทำความรู้จักกันก่อนเปิดภาคการศึกษา รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี หลังจากนั้นรุ่นพี่พบรุ่นน้องพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Read more ...

ต้อนรับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณาจารย์ภาควิชาการการบัญชี คณะบริหารธุรกิจต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 11 ท่าน โอกาสศึกษาดูงานด้านการบริการจัดหลักสูตรของภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสากลของ ABEST21 Accreditation วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงาน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

Read more ...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี ผ่านระบบ NRMS (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2563 กรอบหัวข้อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 14 หัวข้อ เปิดรับ Concept Proposal โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ โครงการย่อย และแผนบูรณาการใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่1) และ 27 กรกฎาคม 2561 (สำหรับประเภทที่ 2)  รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ประจำปี 2562

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ประจำปี 2562  รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” (โครงการ MMS) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบโดยตรง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

Login Form