ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23

คณะบริหารธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ โรงเรียน หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more ...

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th และให้นำส่งเอกสาร 1 ชุดภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 23 และ AccBA Open House

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 คณะบริหารธุรกิจร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 23  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัด AccBA Open House ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ร่วมทั้งมีการบรรยายและให้คำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อ การจัดบูทนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและแจกเอกสารแผ่นพับข้อมูล กล่าวต้อนรับ AccBA Open House โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี แนะนำคณะบริหารธุรกิจและหลักสูตรการเรียนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และแนะนำหลักสูตรการสอนแยกตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการตลาด

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” โดยมี อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ  

Read more ...

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ประชาพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประชาพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เชิญฟังรายละเอียดทุนวิจัย ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ชั้น 5  อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/sUQ1Th  

Read more ...

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 14 – 18 มกรมคม 2562 ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

ทำไม ? ต้องทำบัตร SMART PASS

Read more ...

Login Form