“การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” [VDO]

น้อยคนนักที่คิดจะออมเงินก่อนใช้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเราไม่ออมเงินก่อนใช้ เราจะไม่เหลือเงินให้ออมเลย..คนส่วนมากมักตั้งคำถามว่า “วันนี้กินไรดี” แต่น้อยคนนักที่จะถามตัวเองว่า “พรุ่งนี้เราจะมีเงินเท่าไหร่”👉🏻หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม✨ เชิญรับชมวิดิโอนี้..ด้วยรักจากใจ MS.Finance CMU✨รับชมแล้ว รบกวนประเมินแบบสอบถามให้หน่อยค่าา✨https://forms.gle/FsNQiYQBTcvsxrQF9 หมายเหตุ: VDO นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และเรียนรู้เรื่อง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” จากสื่อออนไลน์ และนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Read more ...

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์ในการส่ง VDO Clip เพื่อการพิจารณาแทนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้สมัครให้ทำการบันทึก File เป็นประเภท .MP4โดยบันทึกชื่อ File ตามตัวอย่างดังนี้ เทพากร_001.mp4 (เทพากร คือ ชื่อผู้สมัคร 001 คือลำดับ 3 ตัวท้ายเลขที่นั่งสอบ)

Read more ...

การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

อบรม “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey”

คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม SurveyMonkey สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ เป็นการพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมี คุณนวนนท์ วงศ์สุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติกงาน งานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การบริการวิชาการส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนแก่นักศึกษา

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนเบื้องต้นแก่นักศึกษาให้สามารถวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นายอภิรักษ์ ชื่อเย็น ตำแหน่ง​ นักลงทุนอิสระ เพจฅนเล่นหุ้น เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

FULL PDF FULL PDF FULL PDF

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิจัย

FULL PDF FULL PDF FULL PDF

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

FULL PDF

Read more ...

Login Form