การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีกับบุคลากร AccBA

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพบปะระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ กับคณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์  รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา คุณนิรันดร์ บรรณศรี คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร กรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และคุณจักรินทร์​ศรีกันชัย เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีฯ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยเวลา 10:00-11:00 น. พบคณาจารย์ และเวลา 11:00-12:00 น. พบผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ในคณะ ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

Read more ...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Read more ...

อบรม “การใช้อุปกรณ์ห้องเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0 และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Faculty Development Center) จัดการอบรม “การใช้อุปกรณ์ห้องเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา 4.0 และห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)” ให้กับบุคลากรด้านการเรียนการสอนของคณะฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีในห้องเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โดยจัดอบรมจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา 9:30-12:00 น. สำหรับคณาจารย์ มุ่งเน้นเนื้อหาด้านเทคนิคการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสอน และรอบบ่าย เวลา 13:30-16:00 น. สำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ มุ่งเน้นเทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เทคนิคการดูแลรักษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ ณ ห้อง BAB1323 และ BAB1321

Read more ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

Read more ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Read more ...

Login Form