Startup Thailand League CMU กิจกรรมการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ

Read more ...

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการสอบไล่ กระบวนวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด

Read more ...

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงาน ของคณะบริหารธุรกิจ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2758/2559 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี 4 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นั้น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดณะบริหารธุรกิจ ท่านอยากจะเห็นคณะพัฒนาไปในทิศทางอย่างไร ในสี่ปีข้างหน้า https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2c5tBH8qNMDL8pDPoIVha7E6Fh0poz44zpgvceVB9Ms9dHA/viewform

Read more ...

“การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” [VDO]

น้อยคนนักที่คิดจะออมเงินก่อนใช้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเราไม่ออมเงินก่อนใช้ เราจะไม่เหลือเงินให้ออมเลย..คนส่วนมากมักตั้งคำถามว่า “วันนี้กินไรดี” แต่น้อยคนนักที่จะถามตัวเองว่า “พรุ่งนี้เราจะมีเงินเท่าไหร่”👉🏻หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม✨ เชิญรับชมวิดิโอนี้..ด้วยรักจากใจ MS.Finance CMU✨รับชมแล้ว รบกวนประเมินแบบสอบถามให้หน่อยค่าา✨https://forms.gle/FsNQiYQBTcvsxrQF9 หมายเหตุ: VDO นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และเรียนรู้เรื่อง “การวางแผนการเงินส่วนบุคคล” จากสื่อออนไลน์ และนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Read more ...

การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

อบรม “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey”

คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม SurveyMonkey สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ เป็นการพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมี คุณนวนนท์ วงศ์สุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติกงาน งานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การบริการวิชาการส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนแก่นักศึกษา

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้การออมและการลงทุนเบื้องต้นแก่นักศึกษาให้สามารถวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นายอภิรักษ์ ชื่อเย็น ตำแหน่ง​ นักลงทุนอิสระ เพจฅนเล่นหุ้น เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form