ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานบริหาร งานการเงินการคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนของคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องMBA1 

Read more ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างทีม T-Group

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างทีม T-Group แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/ประธานชมรม/กรรมการชั้นปี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ที่มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันระหว่างทีมงานด้วยกัน และทำให้การปฏิบัติงานมีผลสำเร็จที่เกิดประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงาน เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และให้การบริหารงานของสโมสรนักศึกษาเกิดความชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อน และเกิดความสามัคคี ลดการแตกแยก มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มอันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุมและสัมมนา ตลอดจนการประสานในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี มีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้างต้น สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จาก www.inter.mua.go.th (ภายใต้หัวข้อ Announcements) และขอความกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 16 […]

Read more ...

งานมุทิตาจิตอาจาริยสาและสานสัมพันธ์นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 41 สาขา 64 (มช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ ตัวแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะผู้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ร่วมงานมุทิตาจิตอาจาริยสาและสานสัมพันธ์นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 41 สาขา 64 (มช.) โดยมีประธานนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 41 (อ.โรม) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า ขั้น 5 จังหวัดเชียงใหม่  

Read more ...

แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย นำส่งแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/FileUpload/ShowFileUpload.aspx  

Read more ...

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์ กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (เมษายน พฤษภาคมและธันวาคม) ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพวารสาร TCI Tier 1 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนตีพิมพ์ในวารสารฯ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.econ.cmu.ac.th/econmag/

Read more ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น และสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้ที่ http://goo.gl/h1woHK  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

Read more ...

เชิญอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – ส.ค. 61 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.psru.ac.th/VR61.html

Read more ...

Login Form