มหาบัณฑิต M.B.A.ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนายจิตติพงศ์  พุทธรักษา มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปาง” โดยมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

มหาบัณฑิต M.S. Finance ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น การประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มช.

แสดงความยินดีกับนางสาวประไพพิมพ์ อินแถลง มหาบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีเด่น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงานวิจัยเรื่อง “การประมาณต้นทุนเงินทุนโดยนัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  Implied Cost of Capital Estimation in The Stock Exchange of Thailand” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร และอาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นที่ปรึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะได้จัดงานพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม

Read more ...

AccBA รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดคลิป “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2561 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขาเชียงใหม่และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา โล่รางวัล และใบเกียรติบัตรให้กับทีมนักศึกษา วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการประเมินคุณภาพองค์กรระดับส่วนงาน CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และรับการประเมินคุณภาพองค์กรระดับส่วนงาน CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม ชั้น 2

Read more ...

คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Banking Institute, Bank of the Lao PDR ประเทศลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Banking Institute, Bank of the Lao PDR ประเทศลาว โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะฯ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อดังนี้ 1.A Sustainable Revenue Management 2.Designing and Development IT Tools for Education Administration 3.Education Quality Assurance 4.Mechanism to improve the academic performant of weak students 5.Student affairs: […]

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen” โดยมี อาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ  

Read more ...

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ BMRC 11th & IBMRC 8th

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International Business Management Research Conference)” โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ การบรรยายพิเศษหัวข้อ Changing Arena and Rising of Research Platform วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 […]

Read more ...

แสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล สาขาวิชา การจัดการ ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “มารยาทในสังคมธุรกิจ” รหัสวิชา 703491 ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง    เรื่องที่ 1    “A success case of implementing sufficiency economy concept: Funeral expenses reduction project”    เรื่องที่ 2    “ Shaping Thai hot springs to serve Japanese’s Predilections” วันที่มีผลย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2558

Read more ...

Login Form