รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี

Read more ...

งานเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา “เครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก “ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB)” ได้จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมที่รองรับการจัดงานประชุม (Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) E-learning” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ และคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ TCEB เป็นผู้กล่าวเปิดงานรวมทั้งให้การสนับสนุนโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรจะได้รับความรู้ด้านความสำคัญกลยุทธ์การบริหารสุขอนามัยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal ) สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม, สถานประกอบการธุรกิจ MICE สำหรับสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะนำความรู้จากบทเรียน On-line ไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติ ทางหน่วยงานจะทำการติดต่อประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้คำปรึกษาในการจัดการสุขอนามัยสำหรับ  โรงแรมและธุรกิจ MICE […]

Read more ...

รายการ Dean’s Talk Special จากคณบดี 4 สถาบันการสอนด้านบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค ภายใต้เครือข่าย TRBS NET

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเสวนาในรายการ Dean’s Talk Special ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : Facebook Live ในหัวข้อ “ เปิดโลกใหม่ ชีวิตใหม่ เตรียมพร้อมการเรียนแบบ New Normal ในรั้ว Business School “ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน แนวทางการเตรียมความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network : TRBS NET) โดยมีคณบดีจาก 4 สถาบันการสอนด้านบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค ภายใต้เครือข่าย TRBS NET ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ U Power Digital Idea Challenge Season 4

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร สุวัจน์ พรพุทธศรี นายเพชรกล้า บุตรโส นางสาววาสิตา เสถียรวงศ์นุกุล และนางสาวภัทรมน ศักดิ์ฤทธิรณ นักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Unlimit โดยมี อาจารย์ ดร. เรนัส เสริมบุญสร้าง ​เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology โดยจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ที่มา : https://www.btripnews.net/?p=54938

Read more ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

ใบสมัครพนักงานใช้ทั้งส่วนงานและประจำมีกยศ.

Read more ...

ประกาศขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

ใบสมัครพนักงานใช้ทั้งส่วนงานและประจำมีกยศ.

Read more ...

ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิจัย

Read more ...

กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

Read more ...

Login Form