ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี เลขที่ E260021

ใบสมัครใหม่ล่าสุดมีกยศ.

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร MBA Marketing ประจำปีการศึกษา 2561

Download เอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

การประชุมสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Fintech

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และนักศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งเป็น โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในธุรกิจสินเชื่อ จำนวน 2 กลุ่ม โครงการแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของแมชชีน จำนวน 3 กลุ่ม และโครงการแอปพลิเคชันการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล จำนวน 2 กลุ่ม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยมและห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.30-16.30 น.

Read more ...

QCC Day คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา+งานการเงิน รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป และรางวัลชมเชย […]

Read more ...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยในโครงการอาจารย์ช้างเผือก

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 705444 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยเรื่อง ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในธุรกิจ SMEs ที่มีความยั่งยืนของไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 701234 การภาษีอากร 1 งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบพยากรณ์บริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more ...

Login Form