ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 ให้รอประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  การลงทะเบียนในระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลจะใช้วิธีการสุ่ม เพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรกของการเปิดระบบ

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ MBA Marketing ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

Read more ...

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more ...

การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 6215…..

https://mis.ba.cmu.ac.th/major/ ระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2563

Read more ...

Optimizing Online Business in COVID-19 Crisis

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more ...

Login Form