ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงานวิเคราะห์ระบบและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

Read more ...

โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ 4th Thailand-Fukuoka Academic Exchange Program 2018 KSU MICE/Tourism Summer School

อาจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน และนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 1 คน เข้าร่วม โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ 4th Thailand-Fukuoka Academic Exchange Program 2018 KSU MICE/Tourism Summer School ณ Kyushu Sangyo University เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ MICE ระดับสากลจากประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก Kyushu Sangyo University นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) รวมถึง Kyushu Sangyo University (KSU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่สำคัญในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Read more ...

โครงการประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารนำ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าประมาณ 400 คน และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” เพื่อได้นำนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปี และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจร่วมเดินทางขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปีและศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ภาพ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และ AccBA Photo Club

Read more ...

อาจารย์ AccBA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ KM DAY ประจำปี 2561 คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept ในโครงการ KM DAY ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ QCC และ KAIZEN ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจได้นำโปสเตอร์เรื่อง AccBA Improvement Project through Kaizen Concept ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรม Kaizen ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน : Kaizen Suggestion System (KSS) 2) AccBA QCC กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ : Quality Control Circle (QCC) และ 3) การบริหารงานประจำวันและการตรวจประเมินภายใน : Daily Management […]

Read more ...

การบรรยายพิเศษ “คิดนอกกรอบ สร้างธุรกิจ”

คณะบริหารธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คิดนอกกรอบ สร้างธุรกิจ” เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ตระหนักและเตรียมตัวรวมทั้งปรับตัวอย่างมีหลักการเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ โดยมีคุณวิชัย ทองแตง นักลงทุนเจ้าของพอร์ตหุ้นระดับแสนล้าน เจ้าของธุรกิจโรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์และไอที เป็นวิทยากร วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA คว้า 4 รางวัล CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ […]

Read more ...

รับมอบ “ทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากผู้แทนของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จำนวนเงินรวม 244,414.84 บาท วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2561

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้พบกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รวมถึงได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาและคณะ ในการดูแลนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาและสถาบันศึกษา อีกทั้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยภายในงานคณะผู้บริหารแนะนำคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซักถามปัญหาต่าง ๆ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อาข่าอ่ามา” ธุรกิจเพื่อชุมชน พลิกคุณภาพชีวิตชาวไร่ เปลี่ยนวิถีกาแฟไทยให้ยั่งยืน โดยมีคุณลี-อายุ จือปา ผู้ก่อตั้ง อาข่าอ่ามา แบรนด์กาแฟเพื่อสังคม เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 9.00-12.00 น. นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะฯ จำนวน 9 บูธ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขุนช่างเคี่ยน (ภาควิชาการตลาด) 2) พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ (ภาควิชาการตลาด) 3) ลดจำนวนความผิดพลาดในการแยกขยะ (กิจกรรม […]

Read more ...

Login Form