การแถลงนโยบายและการดำเนินงาน CMU SMART CITY CLEAN ENERGY

คณะบริหารธุรกิจจัดการแถลงนโยบายและการดำเนินงาน CMU SMART CITY CLEAN ENERGY เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะกำลังดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการทำงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ 1) Smart Campus Management Center 2) Smart Energy ได้แก่ การลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 3) Smart Environment ได้แก่ การแยกและลดขยะที่ทุกท่านต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 4) Smart Mobility ซึ่งรวมถึงการจัดการระบบการเข้าออกประตูต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยระบบ Smart Gate และระบบการสัญจรการจอดรถภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 5) Smart Community ได้แก่การบริหารความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากร วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 […]

Read more ...

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่รหัส 55-57 สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ ตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60  ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60  ภาคพิเศษ

Read more ...

การประชุม Peer Review Meeting ABEST21

คณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Peer Review Meeting ABEST21 (THE ALLIANCE ON BUSINESS EDUCATION AND SCHOLARSHIP FOR TOMORROW, 21st century organization) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1) President Fumio Itoh as the Chairman of the session 2) Dr. Pichayakul, FBA, CMU 3) Dr. Danaipong, Khon Kaen University 4) Dr. Rapeeporn Burapha, University และ 5) Dr. Siriwut, FBA CMU วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)

  Download

Read more ...

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จะเปิดให้ยื่นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อยืนยันเข้าศึกษาต่อในวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 โดยจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่านทราบทางอีเมล ที่ท่านแจ้งไว้ในวันสอบสัมภาษณ์ Download

Read more ...

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ทราบภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ของคณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาปรับตัว ทำความรู้จักกันก่อนเปิดภาคการศึกษา รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี หลังจากนั้นรุ่นพี่พบรุ่นน้องพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Read more ...

AccBA ร่วมปั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน โครงการ Micro MBA

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalised Learning & Development in 4.0 Era) โดยมีคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (บริษัท Tesco Lotus)เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 ภูมิภาค ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในงาน ซึ่ง จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ   โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท Tesco Lotus ได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจให้จัดอบรม โครงการ Micro MBA สำหรับผู้บริหารสาขาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรอบด้าน โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ […]

Read more ...

มช.แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

มช.แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จะเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยไฟฟ้า งานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ กลุ่ม 1 เวลา 07.00 – 17.00 น. สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล (รวมถึงบ้านพักอาศัยทุกหลังฝั่งเชิงดอย) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานหอพักนักศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองกฎหมาย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ศูนย์บริหารงานวิจัย สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ […]

Read more ...

Login Form