รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร MBA Marketing ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

Read more ...

กำหนดการการฝึกซ้อมย่อย ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

กำหนดการการฝึกซ้อมย่อย ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

Read more ...

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

Read more ...

ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019

ผลงานวิจัยเรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First Implementation?” โดย อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้วิจัยร่วมกับ อ.ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขึ้นนำเสนอผลงานในงาน “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม CMU1 นางสาวณิศรา สุจินดา, นส.ตามใจ ธรรมสอน, นส.พรชิตา วัฒนพงศ์, นายสาวสายฝน อินทโชติ และนส.สุทธิดา พ่วงชาวนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และ ทีม CMU2 นางสาวทิพกร สินไชย, นส.นภัสชล สังชาตรี, นส.ปุณยนุช วีรญาณปรีชาวิทย์, นส.สิรภัทร ปัญจไชยา และ นส.อรอนงค์ จิตสุทรามาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชี อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้สอบบัญชีในอนาคตต่อไป โดยได้รับโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และ อ.ดร.ดุรยา […]

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2.  โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกิอบการธุรกิจFULL PDF 4. โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการFULL PDF

Read more ...

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีครบรอบการสถาปนาคณะฯ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 วัด เพื่อมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การรับทอดผ้าป่าสร้างลานปฏิบัติธรรมวัดป่าพุทธพจนาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และรับการถวายสังฆทานผ้าไตรจีวรและน้ำปานะ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form