ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.S. Finance ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัวที่สาขาวิชาการเงิน ในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท  โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ หมายเลขบัญชี 566-2-56950-5ถ่ายสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเปย์อิน) จำนวน 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งที่ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ชั้น 4 ตึก 1 คณะบริหารธุรกิจ มีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 053-942143, 091-8591918 (น.ส.สโรชินี) Full PDF

Read more ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมวิชาชีพครูการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมวิชาชีพครูการตลาด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยคุณวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองและประธานชมรมฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จำนวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โอกาสศึกษาดูงานด้านการใช้เกมธุรกิจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทักษะแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562-2563 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

บุคลากร AccBA คว้า 2 รางวัล จาก “ขุนเลเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัฒน์ วงษ์ดี บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย และได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทเดิน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

Full PDF

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

FULL PDF

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ประจำปี 2562

FULL PDF FULL PDF

Read more ...

AccBA คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จาก U Power Digital Idea Challenge Season 3

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม “Dao Market 1” นางสาวกิตติมากร เสาร์จักร นางสาวกุศลิน เมฆบังวัน นายคมสันต์ สุดสม นางสาวจามจุรี พิสัยเลิศ และนางสาวเบญญาภา สุดเสมอใจ ที่ได้รับรางวัลรองชิงชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดแผนการตลาด U Power Digital Idea Challenge Season 3 โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัล “The Winner Award U Power Digital Idea Challenge Season 3” วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00-16.30 น. ณ ห้อง Jubilee A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ […]

Read more ...

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Login Form