กิจกรรม Mazars Student Brand Ambassadors Presentation

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Mazars Student Brand Ambassadors Presentation เพื่อร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาของบริษัท และในงานมีการแนะนำกิจกรรมบริษัท และสอบข้อเขียนรับสมัครเข้าทำงาน โดยมี คุณศรีธร ตาวังค์ ตำแหน่งงานบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี INCBAA ครั้งที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA )” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ จากในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานเริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ […]

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี พร้อมทั้ง อาจารย์ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับแก่ผู้บริหารและทีมงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อวางรากฐานสู่ FMS SMART STUDENT สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ และเตรียมความพร้อมกิจการนักศึกษาสู่มาตรฐาน AACSB วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 ท่าน จากโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนแม่สายประสิทธื์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน โดยมีคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา และทีมงานให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง BAB2401 เวลา 10.00-12.00 น.

Read more ...

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Innovation in Japan”

คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Innovation in Japan” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) เพื่อให้นักศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Innovation ในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมี Professor Yoshiyuki Matsuura จาก Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้อง 2402 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Yamaguchi University

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับ Prof. Yoshiyuki Matsuura Professor จาก Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทั้งสองสถาบันได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการทำงานวิจัยร่วมกัน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

พิธีถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 37

ฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 37 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้หลักปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา และสร้างความตระหนักในการเป็นพุทธมามกะให้แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00-9.00 น. ณ ลานประติมากรรม โซน C คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยถวายสังฆทานทั้งหมด 9 วัด ใน 7 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้1. วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง (พระครูจิตตภัทราภรณ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง อายุ 70 พรรษา 48 และพระครูสังฆรักษ์กำธร อายุ 45 […]

Read more ...

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข้อมูลสนเทศทางด้านการศึกษา อาชีพ และสังคมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form