การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท Humanica

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนภาควิชา ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ร่วมกับผู้บริหารบริษัท Humanica ประกอบด้วย คุณสุนทร เด่นธรรม CEO คุณสายัณห์ ไวรางกูร CFO และหัวหน้าสายงาน outsourcing for SME ซึ่งเป็นศิษย์เก่า AccBA คุณชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ หัวหน้าด้าน HR solutions Ms.Serene Tan, Chief Commercial Officer คุณศศิธร หิรัญศักดิ์ ดูแลธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง ERP (SAP B1) ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมวิชาชีพครูการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมวิชาชีพครูการตลาด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยคุณวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองและประธานชมรมฯ พร้อมทั้งคณาจารย์จำนวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โอกาสศึกษาดูงานด้านการใช้เกมธุรกิจ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทักษะแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562-2563 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Nanjing Audit University

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ President LIU Wanghong พร้อมคณะจาก Nanjing Audit University จำนวน 5 ท่าน โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

M.B.A. Marketing 13 ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ณ Osaka University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ และอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่น 13 ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาด ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือทางวิชาการจาก Osaka University ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทําการตลาดในประเทศญี่ปุ่นจากการบรรยายหัวข้อ “Marketing in Japan” โดย Professor Sotaro Katsumata นอกจากนี้ ยังมีการเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา (The Osaka Chamber of Commerce and Industry, OCCI) รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้ประกอบการโอซากา พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ และการทำรายงานจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการค้าปลีกตามย่านการค้าที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเมืองโอซากาและโกเบ ได้แก่ ย่านการค้าชุมชนอเมริกัน ย่านการค้าชุมชนเกาหลี ย่านการค้าชุมชนจีน […]

Read more ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือคณะบริหารธุรกิจ มช. บูรณาการวิชาการด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริษัทจัดการหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ฯ หนุนองค์ความรู้ข้ามสาขา มุ่งสร้างนักเทคโนโลยีการเงินรับยุค disruptive

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CMU-SCBAM Machine Learning : Application for Smart Investment) สร้างโอกาสเรียนรู้ในสภาพการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในบริบทการเงินโลก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประธานในพิธี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานว่า “โครงการนี้จัดการเรียนรู้แบบ project based learning บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเงินเข้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ถือเป็นความสอดคล้อง กับหลักการสร้างทักษะแก่ผู้เรียนเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน” การจัดการความร่วมมือในโครงการได้แก่ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มีบทบาทเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบทบาทความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด มีบทบาทในการวิเคราะห์การลงทุน สนับสนุนข้อมูลและความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวถึงการดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า  “พัฒนาการแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลัน หรือที่เราเรียกว่า disruptive ส่งผลชัดเจนต่อวงการธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการปรับตัว ขยายองค์ความรู้สู่ขอบเขตใหม่ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ความท้าทายของคณะฯ คือการสร้างบุคลากรที่มีทักษะในเชิงบูรณาการเทคโนโลยีสู่การทำงานปกติ” ด้านผู้ช่วยศาสาสตราจารย์ […]

Read more ...

การบริการวิชาการ Smart Investor : สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน

ภาควิชาการเงินและการธนาคารจัดโครงการบริการวิชาการ Smart Investor : สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากภัยทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรม เกมส์ บอร์ดนิทรรศการ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดพิธีวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ บริเวณลานหน้าทรูช้อป ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Read more ...

ต้อนรับอาคันตุกะจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย นำโดย คุณศรีสุข อ้วนเจริญสกุล ประธานคณะทำงานภาคการศึกษา กรรมการฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

นักศึกษา AccBA เยี่ยมชมบริษัท โตโยต้า ริช จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาปริญญาตรี วิชา Business Site Visit เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท โตโยต้า ริช จำกัด ได้รับการต้อนรับจากคุณเรืองชัย จิตรสกุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณจินตนา จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายต่าง ๆ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ กลยุทธ์การตลาดของกิจการ สาธิตการต้อนรับลูกค้าและการขาย รวมถึงศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

Read more ...

Login Form