ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณอิษฎา ทับสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญงานสรรหาพนักงานอาวุโส คุณลภัสรดา ตรีโสภากุล ผู้เชี่ยวชาญงานทรัพยากรบุคคลลูกค้าผู้ประกอบการ และคุณกมลทรรศน์ นพวรรณวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญงานทรัพยากรบุคคลลูกค้าผู้ประกอบการณ์ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรม และ MOU กับคณะในด้านต่าง ๆ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ทราบภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ของคณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาปรับตัว ทำความรู้จักกันก่อนเปิดภาคการศึกษา รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี หลังจากนั้นรุ่นพี่พบรุ่นน้องพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Read more ...

AccBA ร่วมปั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน โครงการ Micro MBA

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalised Learning & Development in 4.0 Era) โดยมีคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (บริษัท Tesco Lotus)เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 ภูมิภาค ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในงาน ซึ่ง จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ   โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท Tesco Lotus ได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจให้จัดอบรม โครงการ Micro MBA สำหรับผู้บริหารสาขาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรอบด้าน โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ […]

Read more ...

ต้อนรับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณาจารย์ภาควิชาการการบัญชี คณะบริหารธุรกิจต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 11 ท่าน โอกาสศึกษาดูงานด้านการบริการจัดหลักสูตรของภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสากลของ ABEST21 Accreditation วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากร “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหารฯ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพสูง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรเป็นอย่างดียิ่ง หัวข้อเรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร : ประสบการณ์จากการมุ่งสู่สากล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือเพื่อให้ผู้บริหารของคณะทุกระดับมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

Read more ...

คณบดีและอาจารย์ AccBA รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ Cosmetic Valley

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายอบรมผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพร หัวข้อ Value-Driven Strategy วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.15-12.00 น. และอาจารย์รวิ รุ่งเรืองศรี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัล Marketing Channel in the Digital Era วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2561 ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ” (Cosmetic Valley) หลักสูตรการอบรมเรื่อง นวัตกรรมสร้างแบรนด์ การตลาดเครื่องสำอางสมุนไพร บรรยายในเรื่อง กลยุทธ์มุ่งเน้นคุณค่าเพื่อผลประกอบการที่เหนือกว่า จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮาโมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน FBSTI (F&B Service Training International) Neuchâtel ประเทศ Switzerland

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาการจัดการ ต้อนรับ Mr. Christian Cargouet, CEO F&B Service Training International และ Mr. Gorge Butan จากสถาบัน FBSTI (F&B Service Training International) Neuchâtel ประเทศ Switzerland และพาเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. โดยสถาบัน FBSTI มีความร่วมมือกับภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ในการร่วมเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการภัตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม หรือ “Swiss Higher Diploma Program in Restaurant and F&B Operations Management” ระหว่างวันที่ […]

Read more ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Pukyong National University

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการเงินและการธนาคาร ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Pukyong National University Prof.Tae-Yeong CHOI ตำแหน่ง Dean, School of Business Prof.Utai Uprasen ตำแหน่ง Coordinator, PKNU Mr.Hyun-Chul PARK ตำแหน่ง Administrative Manager, School of Business พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง Pukyong National University และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Pukyong National University และภาควิชาการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันทั้งสองตกลงที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และตกลงที่จะส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการโอนย้ายหน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณบดี วันพฤหัสบดีที่ […]

Read more ...

Login Form