ระดมแนวคิกการสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ทีมงานงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพบปะ กับ คุณจินตนา จิตรสกุล อุปนายกที่ 1 เพื่อระดมแนวคิดการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้อนรับ ดร.ปิยดา ดาวดึงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณวสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คุณวราภรณ์ ลิ้มทองกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ และคุณรุสดี แวดือรามัน นักพัฒนาโปรแกรม จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสเข้าศึกษาระบบ Assurance of Learning และการประยุกต์ใช้ Sedona System ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9:00-13:30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) ต้อนรับคุณอรช บุญ-หลง และคุณศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทนตลาดสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ เพื่อแนะนำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และร่วมหารือการจัดทำแผนกิจกรรมร่วมกันสำหรับปีงบประมาณ 2565 โดยคณะได้เสนอให้ใช้ความเชี่ยวชาญของคณะในการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ MICE ภาคเหนือในรูปแบบของ Action Learning ครบวงจร ได้แก่ การอบรมภาคบรรยาย และกำหนดโจทย์ภาคปฎิบัติให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมทีมกันลงมือทำจริงภายใต้ coaching ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก TCEB และ คณาจารย์ของคณะ โดยมุ่งเป้าหมายให้มีกิจกรรมอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

งานเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา “เครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก “ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB)” ได้จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมที่รองรับการจัดงานประชุม (Meeting) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) E-learning” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ และคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ TCEB เป็นผู้กล่าวเปิดงานรวมทั้งให้การสนับสนุนโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรจะได้รับความรู้ด้านความสำคัญกลยุทธ์การบริหารสุขอนามัยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal ) สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม, สถานประกอบการธุรกิจ MICE สำหรับสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะนำความรู้จากบทเรียน On-line ไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติ ทางหน่วยงานจะทำการติดต่อประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้คำปรึกษาในการจัดการสุขอนามัยสำหรับ  โรงแรมและธุรกิจ MICE […]

Read more ...

รายการ Dean’s Talk Special จากคณบดี 4 สถาบันการสอนด้านบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค ภายใต้เครือข่าย TRBS NET

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเสวนาในรายการ Dean’s Talk Special ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : Facebook Live ในหัวข้อ “ เปิดโลกใหม่ ชีวิตใหม่ เตรียมพร้อมการเรียนแบบ New Normal ในรั้ว Business School “ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน แนวทางการเตรียมความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network : TRBS NET) โดยมีคณบดีจาก 4 สถาบันการสอนด้านบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค ภายใต้เครือข่าย TRBS NET ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว […]

Read more ...

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB) จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE” เพื่อให้ความรู้และกลยุทธ์การบริหารจัดการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )สำหรับธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม MICE รูปแบบการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (E -learning ) ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 *****ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนผ่านทาง website : https://micacademy.co/สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรนั้น สถานประกอบการของท่านจะได้รับคำปรึกษาในด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม MICE ติดต่อศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 942 153 Email : sarunya.c@cmu.ac.th

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ U Power Digital Idea Challenge Season 4

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร สุวัจน์ พรพุทธศรี นายเพชรกล้า บุตรโส นางสาววาสิตา เสถียรวงศ์นุกุล และนางสาวภัทรมน ศักดิ์ฤทธิรณ นักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Unlimit โดยมี อาจารย์ ดร. เรนัส เสริมบุญสร้าง ​เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology โดยจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ที่มา : https://www.btripnews.net/?p=54938

Read more ...

ขอเชิญร่วมรับฟังรายการ Dean’s Talk Special “เปิดโลกใหม่ ชีวิตใหม่ เตรียมพร้อมการเรียนแบบ New Normal ในรั้ว Business School “

ห้ามพลาด !!! 📢 ครั้งแรกของการร่วมพูคคุยสดๆ LIVE สุดพิเศษ ของโรงเรียนสอนธุรกิจ 4 ภูมิภาค มข.-มช.-มบ.-มอ.#KKBS #AccBACMU #BBS #FMSPSUกับการเตรียมความพร้อมล่าสุด ของการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2563 ในรายการ Dean’s Talk Special “เปิดโลกใหม่ ชีวิตใหม่ เตรียมพร้อมการเรียนแบบ New Normal ในรั้ว Business School “ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ .รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์📍 ชมสดพร้อมกัน!!! วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.ทาง https://www.facebook.com/kkbskku #ทีมบริหาร #ทีมมข #KKBS#KHONKAENBUSINESSSCHOOL#คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี #มข […]

Read more ...

Login Form