นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถือเป็นการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ โดยร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะนำหลักสุตรของคณะ ให้ความรู้ในการรับเข้าศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)   

Read more ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) โอกาสศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียง (Benchmark) ผลการดำเนินงานกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

Read more ...

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับ รองศาสตร์จารย์ Shen Yi  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฝ่ายจีน) พร้อมผู้แทน 2 ท่าน จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและหารือเรื่องความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษากระบวนวิชาสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจจำนวน 84 คน ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 99 ปี วิชาสมาธิเพื่อสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ (MGMT 330 Meditation for Business Leader) เปิดสอน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิชาเอกเลือกของนักศึกษาภาควิชาการจัดการ ส่วนนักศึกษาที่เรียนในสาขาอื่น สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีจำนวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็นทฤษฎี 2 หน่วยกิต (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) การเรียนการสอนได้นำหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) […]

Read more ...

ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับ Dr. Shu-Ling Chen พร้อมผู้แทน 4 ท่าน จาก Department of Business Administration, College of Management, National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์หลักสูตร International program (Business Administration and Logistic Management) พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ด้านการรับนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทและในโอกาสสวัสดีปีใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี คุณศรีธร ตาวังค์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) เพื่อวางแผนงานกิจกรรมความร่วมมือของเครือข่ายและการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (INCBAA 2020) ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนจากทั้ง 4 สถาบันเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​NHESSE 3rd

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ คำปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

Login Form