ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23

คณะบริหารธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ โรงเรียน หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more ...

ต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3       

Read more ...

ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และหัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสเยี่ยมเยือนและขอข้อมูลเพื่อการจัดทำงานวิจัยสถาบันโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้าน AACSB ระดับนโยบายและระดับปฏฺิบัติงาน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น.  ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 23 และ AccBA Open House

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 คณะบริหารธุรกิจร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ 23  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัด AccBA Open House ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ร่วมทั้งมีการบรรยายและให้คำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อ การจัดบูทนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและแจกเอกสารแผ่นพับข้อมูล กล่าวต้อนรับ AccBA Open House โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี แนะนำคณะบริหารธุรกิจและหลักสูตรการเรียนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และแนะนำหลักสูตรการสอนแยกตามสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการตลาด

Read more ...

ต้อนรับ คุณพัฒนพงศ์ สิโรดม ตำแหน่ง Deputy General Manager ของบริษัท โตโยต้า กรุ๊ป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณพัฒนพงศ์ สิโรดม ตำแหน่ง Deputy General Manager ของบริษัท โตโยต้า กรุ๊ป เพื่อรับทราบแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานและรับสมัครงานกับบริษัทในเครือโตโยต้า กรุ๊ป วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.20 น. ณ ห้องประชุมคณบดี  

Read more ...

คณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Banking Institute, Bank of the Lao PDR ประเทศลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Banking Institute, Bank of the Lao PDR ประเทศลาว โอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะฯ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อดังนี้ 1.A Sustainable Revenue Management 2.Designing and Development IT Tools for Education Administration 3.Education Quality Assurance 4.Mechanism to improve the academic performant of weak students 5.Student affairs: […]

Read more ...

Digital Society, SCB Future Banking

รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจร่วมงาน Digital Society, SCB Future Banking จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ

Read more ...

BDO RoadShow 2018 For Internship Program

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CSC จัดกิจกรรม Company Presentations : บริษัท BDO Advisory Limited เพื่อแนะนำบริษัทให้นักศึกษาได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น รวมถึงนักศึกษาได้รู้ถึงตำแหน่งงานว่าง และสาขาที่บริษัทเปิดรับสมัคร และการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นักตรวจสอบบัญชี และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาการบัญชี  กล่าวต้อนรับโดยคุณศรีธร ตาวังค์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Login Form