BMRC #12 & IBMRC #9

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด“การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference) และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th International Business Management Research Conference)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Future is Now: Frontline Service Robots” โดย Professor Dr. Paul Patterson, Professor from School of Marketing, Australian School of Business, University of New South Wales, […]

Read more ...

AccBA ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเลือกแนวทาง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more ...

ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ต้อนรับคณะกรรมการและบุคลากรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 คน โอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) และบุคลากร ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูผุ้ควบคุม จำนวน 77 คน ในโอกาสเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความต้องการด้านการศึกษาของตนเอง เพิ่มความสนใจในคณะและสาขาวิชาที่นักเรียนวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในคณะและสาขาวิชาที่สนใจ กล่าวต้อนรับโดยคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานฯ และบุคคลากรงานบริการการศึกษา ณ ห้องประชุม 3 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.30 น.

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 59 คน ในโอกาสเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลโดยตรง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กล่าวต้อนรับโดยคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานฯ และบุคคลากรงานบริการการศึกษา วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 2501 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานบริการบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบใบแจ้งการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน ของคณะฯ โดยมีคุณศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้างานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คุณเทวัญ ทองทับ คุณเทพากร ทะมา คุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คุณบุปผา ญาณะตาล หัวหน้างานบริหารทั่วไป และคุณณัจยา สิงหจรัญ หน่วยการเงิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

Company Presentation : MICHELIN CAREER TALK

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : MICHELIN CAREER TALK สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขา กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องเรียน 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการศึกษาในต่างประเทศ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรักมีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี นางสาวธนภรณ์ สกุลจึงเจริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอาทิตยา พรรณเรืองรอง เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Read more ...

Login Form