โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 โดยมีพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้ง มีการนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม ภายใต้แนวคิด “2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society” โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณเฉลิมพล ตู้จินดำ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น […]

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานบริหาร งานการเงินการคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนของคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องMBA1 

Read more ...

การประชุมสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Fintech

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และนักศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งเป็น โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในธุรกิจสินเชื่อ จำนวน 2 กลุ่ม โครงการแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของแมชชีน จำนวน 3 กลุ่ม และโครงการแอปพลิเคชันการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล จำนวน 2 กลุ่ม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยมและห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.30-16.30 น.

Read more ...

การประชุม International Symposium for Asian MOT Education (ISAME) 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี และคุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม International Symposium for Asian MOT Education (ISAME) 2018 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ Danang University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม คือเพื่อตอบสนอง ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย โดยมีสมาชิก Asian Management of Technology Consortium (AMC) member schools […]

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โอกาสเข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และบริการชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง BAB 2301 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับสถาบันกวดวิชา Strong Academy

คณะบริหารธุรกิจต้อนรับนักเรียนพร้อมทีมงานจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy จากค่าย Strong Summer Camp 2018 ในโอกาสเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ของนักเรียนมันธยมศึกษาตอนปลายให้เตรียมตัวสอบเข้าระดับอุดมศึกษา และเสริมประสบการณ์เรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งค่ายนี้มีนักเรียนจำนวน 65 คน และทีมงานผู้ดูแลจำนวน 10 คน กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9:30-11:30 น. ณ ห้อง MINI MBA

Read more ...

โครงการบรรยายพิเศษ SCBS-U-Invest

ภาควิชาการเงินและการธนาคารจัดโครงการบรรยายพิเศษ SCBS-U-Invest โดยมีการบรรยายหัวข้อ การลงทุนในหลักทรัพย์ขั้นพื้นฐาน วิทยากรโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ และแนะนำบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์และโครงการ SCBS-U-INVEST โดย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ในการลงทุนขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าใจถึงพื้นฐานความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นการลงทุนให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 1323

Read more ...

บรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันภัยประเภท Unit link

ภาควิชาการเงินและการธนาคารจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันภัยประเภท Unit link เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำเอาความรู้ที่ได้เรียนจากกระบวนวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง MBA2

Read more ...

Login Form