ต้อนรับบุคลากรจากธนาคารออมสิน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมหารือกับบุคลากรจากธนาคารออมสิน เกี่ยวกับการส่งตัวแทนนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการวิชาการ ต้อนรับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน จำนวน 55 คน โอกาสเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียนการสอนของคณะฯ ตามโครงการเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟังการบรรยายและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพในอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1

Read more ...

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน AACSB

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และคณะทำงาน AACSB (AACSB Working Group) ต้อนรับ ดร.เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีส่วนรับรองและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และดร.สุธี สุจิตภารพิทยา ที่ปรึกษา AACSB เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ และการจัดทำรายงาน Final SER ตามเกณฑ์ AACSB วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 60 คน โอกาสศึกษาดูงานเรื่องการบริหารหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายวิชาการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ 1

Read more ...

BMRC #12 & IBMRC #9

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด“การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference) และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th International Business Management Research Conference)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ ประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Future is Now: Frontline Service Robots” โดย Professor Dr. Paul Patterson, Professor from School of Marketing, Australian School of Business, University of New South Wales, […]

Read more ...

AccBA ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเลือกแนวทาง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more ...

ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ต้อนรับคณะกรรมการและบุคลากรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 คน โอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตามโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (ภาคพิเศษ) และบุคลากร ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และครูผุ้ควบคุม จำนวน 77 คน ในโอกาสเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความต้องการด้านการศึกษาของตนเอง เพิ่มความสนใจในคณะและสาขาวิชาที่นักเรียนวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในคณะและสาขาวิชาที่สนใจ กล่าวต้อนรับโดยคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานฯ และบุคคลากรงานบริการการศึกษา ณ ห้องประชุม 3 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.30 น.

Read more ...

Login Form