อาจารย์ AccBA ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “พัฒนาตนเองและองค์กรด้วยระบบไคเซ็น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นวิทยากรหัวข้อ “พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น” ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211, HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์​ มช.

Read more ...

ผู้บริหาร AccBA ร่วมเสวนา ภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านเศรษฐกิจในยุค New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.​รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในนักวิชาการและอาจารย์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ“ภูมิทัศน์ใหม่” ของโลกและประเทศไทยในโลกหลังยุค COVID-19 ผ่านการเสวนาเรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ทางด้านเศรษฐกิจในยุค New Normal” ในรายการ Young MHESI Scholars’ Town Hall Talk  ซึ่งเป็นเวทีการเสวนาที่จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กีระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น. เวทีนี้ถือเป็นการระดมความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ จำนวน 8 ท่าน ทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน หลายท่านได้สะท้อนให้เห็น “ภูมิทัศน์ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์” ใน 4 ประเด็น คือ 1) ระบบเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเผชิญความท้าทายในภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ดังนั้น ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างจริงจัง 2) ภูมิทัศน์เศรษฐกิจฐานรากจะผันผวนมากขึ้น […]

Read more ...

กิจกรรม Mazars Student Brand Ambassadors Presentation

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Mazars Student Brand Ambassadors Presentation เพื่อร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาของบริษัท และในงานมีการแนะนำกิจกรรมบริษัท และสอบข้อเขียนรับสมัครเข้าทำงาน โดยมี คุณศรีธร ตาวังค์ ตำแหน่งงานบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี INCBAA ครั้งที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA )” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ จากในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานเริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ […]

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี พร้อมทั้ง อาจารย์ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับแก่ผู้บริหารและทีมงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อวางรากฐานสู่ FMS SMART STUDENT สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ และเตรียมความพร้อมกิจการนักศึกษาสู่มาตรฐาน AACSB วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 ท่าน จากโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนแม่สายประสิทธื์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน โดยมีคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา และทีมงานให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง BAB2401 เวลา 10.00-12.00 น.

Read more ...

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Innovation in Japan”

คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Innovation in Japan” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) เพื่อให้นักศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Innovation ในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมี Professor Yoshiyuki Matsuura จาก Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้อง 2402 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Yamaguchi University

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับ Prof. Yoshiyuki Matsuura Professor จาก Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทั้งสองสถาบันได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการทำงานวิจัยร่วมกัน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form