วันนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “The BIG 4Ds”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ขึ้น ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจด้านการตลาดในเขตภาคเหนือได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด และกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ จากนักธุรกิจและนักการตลาดระดับแนวหน้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน โดยในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน กิจกรรมหลักภายในงานมีการบรรยายพิเศษภายใต้ธีม “The BIG 4Ds” อันประกอบด้วย 1) เรื่อง Big Move & Digital Ecosystem โดยคุณทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี บริษัท ตัวตน จำกัด 2) เรื่อง Big […]

Read more ...

J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “Digital Heroes”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ภายใต้ธีม “Digital Heroes” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปวช. และ ปวส. ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต โดยในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “การตลาดดิจิทัล: แนวทางความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก Knowing Tools… and Knowing your Customer…” โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด 1 ใน 10 CEO […]

Read more ...

Train the Trainer สัญจร ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “Digitalizaing the Marketing Courses”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน Train the Trainer สัญจร ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ขึ้น ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำหรับอาจารย์และครูผู้สอนด้านการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาด้านการตลาดในเขตภาคเหนือได้ความรู้ แนวคิด และเทคนิคทางการตลาดดิจิทัลจากนักการตลาดมืออาชีพ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์จริง เกิดความเข้าใจและก้าวทันกับแนวคิดทางการตลาดยุคใหม่ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดในการเรียนการสอน สู่นักศึกษาอันเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Trends and Future of Digital Marketing in Marketing Courses” และ “Digitalizing the Marketing Courses” โดยคุณธัญญ์นิธิ […]

Read more ...

ต้อนรับอาจารย์จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี อาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.นิยตา กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Yoshiyuki Matsuura จาก Graduate School of Innovation and Technology Management, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBa ร่วมเสนอผลงาน Consumer Products in Northern Thailand plus ASEAN Economic Community 2019

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Consumer Products in Northern Thailand plus ASEAN Economic Community 2019 ร่วมกับนักศึกษาจาก Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “Innovation and Entrepreneurship: To design and market a new product for Thai-Nichi Industires” ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด นำโดย Mr. Masaru Hayakawa ประธานบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา […]

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมงฟอร์ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โอกาสเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพฯ CSC: Career Success Center ระบบการจัดกิจกรรม e-Activity และระบบ AccBA SSS วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง 2501 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intellectual Property and Technology Landscape for Thailand 4.0”

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intellectual Property and Technology Landscape for Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำวิจัยของคณาจารย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมร่วมมือทางวิชากรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่านกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ โดยมี Dr. Mohammad Ali Tareq จาก YU-MJIIT International Joint Intellectual Property Laboratory เป็นวิทยากร วันศุกร์ที่  6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Call for Paper! INCBAA 2020

Please join us for our upcoming Conference! “The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA #2” held on Thursday, February 20th, 2020 at The Empress Chiang Mai Hotel, Thailand. On the theme of “Business Sustainability in Digitalization Era” by Professor JungKun Park   The area for submit manuscript Accounting, Finance, Management, Marketing […]

Read more ...

Login Form