FRIDAY, MAY 26, 2017

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทน Youth Interface with ASEAN Leaders ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

แสดงความยินดีกับนายภูวิช บวรดิฐกุลนาถ นักศึกษาสาขาการตล […]

Read more ...

รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร […]

Read more ...

AccBA 1 ใน 4ม. ดัง สร้างนักบริหารรุ่นใหม่ ในบริบทพอเพียง-แบ่งปัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี อาจารย์ ดร.เขม […]

Read more ...

การประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU)

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมหารือรายละเอียดข้อตกลงและพิธ […]

Read more ...

หลักสูตร Mini MBA ผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียง […]

Read more ...

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะนโยบายสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

เกม MoonsoonSim กับการเรียนการสอนบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ MonSoon Ac […]

Read more ...

กิจกรรมแนะนำองค์กรและพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมแนะนำองค์กร รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครเข […]

Read more ...

Login Form