FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017

ต้อนรับบุคลากรและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับบุคลากรงานกิจการนักศึกษา […]

Read more ...

กิจกรรม Company Presentation : SCG

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

การสัมมนานักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 : The 8th International Student Forum

อาจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัด […]

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแล จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ต้อนรั […]

Read more ...

กิจกรรมการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภาคเหนือ ประจำปี 2560 และการสัมมนาเรื่อง “ต่อยอด SMEs ด้วยเทคนิคการตลาดยุค 4.0

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บ […]

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น : AACSB และระบบ SEDONA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดีฝ่ายบริห […]

Read more ...

ต้อนรับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ฝ่ายพ […]

Read more ...

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการในตลาด […]

Read more ...

Login Form