FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award for WBI Journal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาค […]

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระ […]

Read more ...

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 59 ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award และ Best Paper Award จาก “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย […]

Read more ...

บทความอาจารย์ภาควิชาการตลาด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Highly Commended paper in the 2015 Emerald Literati Network Awards for Excellence

Congratulations for Dr.Warat Winit  on his paper “Globa […]

Read more ...

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2556 เรื่อง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเชิงดอยภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ธันยา พรหมบุรมย์ คณะบริหารธุรกิจ และ สุวิภา จำปาวัลย์ ส […]

Read more ...

รางวัล Best Paper Award in Session Award

อาจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล ได้รับรางวัล Best Paper […]

Read more ...

รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 ระดับดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำสังกัดภาคว […]

Read more ...

รางวัล

Login Form