AccBA คว้า 4 รางวัล CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ […]

Read more ...

บุคคลากร AccBA ตัวแทน มช. คว้ารางวัลจาก มอดินแดงเกมส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 โดยมีนักกีฬากว่า 69 สถาบัน มากกว่า 7,000 คน เข้าร่วมแข่งขั้น ภายใต้คำขวัญ ม่วนซื่น ฮักกันมั่นยืน ทั้งนี้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายเรวัฒน์ วงษ์ดี หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รับเหรียญทองจากวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดงจากการวิ่งกระโดดไกล ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี และเหรียญทองแดงจากกีฬาเดินทน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี 2) นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา งานบริหารทั่วไป ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสม และ […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับคุณณัฐภัทร ศิริพินทุ์ นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560 จากงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน รอบตัดสินเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และเงินทุน โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมโครงการ  

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 705444 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยเรื่อง ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในธุรกิจ SMEs ที่มีความยั่งยืนของไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 701234 การภาษีอากร 1 งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบพยากรณ์บริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบริหารสินเชื่อ” รหัสวิชา 702351 งานวิจัยเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนารูปธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสาร บ้านดอนสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวรัชนิยา บังเมฆ ดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ แขนงวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 7.39-11.30 น.

Read more ...

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายเรวัฒ เจริญเชื้อ และนางสาวสุทธิดา แก้วโม่ง ที่ได้รับ “รางวัล Country champion” (ทีมที่มี Strategy paper ดีที่สุด) จากการแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ในระดับประเทศ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันรอบ Grand finale ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งได้อันดับ 5 ของกลุ่มอาเซียน การแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 จัดโดย CIMB ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และบรูไน โดยกรรมการจะตัดสินผู้ชนะจากทั้งกลยุทธ์ระยะยาวและการตัดสินใจในช่วงสั้น ซึ่งการใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะช่วยฝึกทักษะในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวด้านราคา และทำนายผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นบนฐานข้อมูลทางสถิติ โดยมี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ […]

Read more ...

รางวัล

Login Form