บุคคลากร AccBA ตัวแทน มช. คว้ารางวัลจาก มอดินแดงเกมส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 โดยมีนักกีฬากว่า 69 สถาบัน มากกว่า 7,000 คน เข้าร่วมแข่งขั้น ภายใต้คำขวัญ ม่วนซื่น ฮักกันมั่นยืน ทั้งนี้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายเรวัฒน์ วงษ์ดี หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รับเหรียญทองจากวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดงจากการวิ่งกระโดดไกล ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี และเหรียญทองแดงจากกีฬาเดินทน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี 2) นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา งานบริหารทั่วไป ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสม และ […]

Read more ...

นักศึกษา AccBA ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับคุณณัฐภัทร ศิริพินทุ์ นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560 จากงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน รอบตัดสินเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และเงินทุน โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมโครงการ  

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 705444 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยเรื่อง ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในธุรกิจ SMEs ที่มีความยั่งยืนของไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 701234 การภาษีอากร 1 งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบพยากรณ์บริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบริหารสินเชื่อ” รหัสวิชา 702351 งานวิจัยเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนารูปธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสาร บ้านดอนสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวรัชนิยา บังเมฆ ดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ แขนงวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 7.39-11.30 น.

Read more ...

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายเรวัฒ เจริญเชื้อ และนางสาวสุทธิดา แก้วโม่ง ที่ได้รับ “รางวัล Country champion” (ทีมที่มี Strategy paper ดีที่สุด) จากการแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ในระดับประเทศ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันรอบ Grand finale ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งได้อันดับ 5 ของกลุ่มอาเซียน การแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 จัดโดย CIMB ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และบรูไน โดยกรรมการจะตัดสินผู้ชนะจากทั้งกลยุทธ์ระยะยาวและการตัดสินใจในช่วงสั้น ซึ่งการใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะช่วยฝึกทักษะในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวด้านราคา และทำนายผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นบนฐานข้อมูลทางสถิติ โดยมี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ […]

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award for WBI Journal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award for WBI Journal (International Review of Business Research Conference) จากงานวิจัยเรื่อง “Does Corporate Social Responsibility Disclosure Really Affect Company Image? Evidence from SET 100 Index” ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 8th Global Business Research Conference ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

Read more ...

รางวัล

Login Form