แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 705444 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยเรื่อง ระดับคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในธุรกิจ SMEs ที่มีความยั่งยืนของไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 701234 การภาษีอากร 1 งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบพยากรณ์บริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบริหารสินเชื่อ” รหัสวิชา 702351 งานวิจัยเรื่อง การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนารูปธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มผักปลอดสาร บ้านดอนสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Read more ...

AccBA ร่วม “พิธีทำบุญ มช.” และร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับ “ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวรัชนิยา บังเมฆ ดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ แขนงวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต เป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 7.39-11.30 น.

Read more ...

นักศึกษา AccBa เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นายเรวัฒ เจริญเชื้อ และนางสาวสุทธิดา แก้วโม่ง ที่ได้รับ “รางวัล Country champion” (ทีมที่มี Strategy paper ดีที่สุด) จากการแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 ในระดับประเทศ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันรอบ Grand finale ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งได้อันดับ 5 ของกลุ่มอาเซียน การแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0 จัดโดย CIMB ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และบรูไน โดยกรรมการจะตัดสินผู้ชนะจากทั้งกลยุทธ์ระยะยาวและการตัดสินใจในช่วงสั้น ซึ่งการใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะช่วยฝึกทักษะในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวด้านราคา และทำนายผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นบนฐานข้อมูลทางสถิติ โดยมี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ […]

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award for WBI Journal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Best Paper Award for WBI Journal (International Review of Business Research Conference) จากงานวิจัยเรื่อง “Does Corporate Social Responsibility Disclosure Really Affect Company Image? Evidence from SET 100 Index” ในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 8th Global Business Research Conference ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล 1) รางวัลชมเชย บทความวิจัยประเภทการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาการเงินและบัญชี และ 2) รางวัล Best Presentation สาขาการเงินและบัญชี จากการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี และนางรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เป็นผู้วิจัยร่วม จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”  WMS Management Research National Conference#6 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Read more ...

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 59 ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “ผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน” ในพิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 59 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษาให้กับคุณอริยพงษ์ พันธ์ศรีวงค์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนระยะยาวและผลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และรองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร ในฐานะที่ปรึกษางานวิจัย รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร รักษาการคณบดี ในฐานะสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนนักวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-13.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ        

Read more ...

รางวัล

Login Form