ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุรยา  สุขถมยา สาขาวิชา : การบัญชี ผลงานวิชาการ 1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน” 2. งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง           2.1     Implied Cost of Capital Estimation: Evidence from the Stock Exchange of Thailand           2.2     Modeling of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Stock Price with Artificial Neural Network

Read more ...

ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019

ผลงานวิจัยเรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First Implementation?” โดย อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้วิจัยร่วมกับ อ.ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขึ้นนำเสนอผลงานในงาน “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน […]

Read more ...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา : การบัญชีผลงานวิชาการ เอกสารคำสอน : รายวิชา “การบัญชีชั้นต้น 1 :701100” งานวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง           2.1 A Contingency Model of Client Repatronage in a Financial Auditing Services Context เผยแพร่ในวารสาร Accounting Research Journal. 2016, 29(1) หน้า 106-130           2.2 The role of interpersonal […]

Read more ...

AccBA รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award : BECIC

แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award หัวข้อ Auditor Size and Auditor Conservatism in the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender จาก The 7th Business, Economics and Communications International Conference 2018 (BECIC 2018) Theme : Digital Knowledge and Business Innovation : Driving to the […]

Read more ...

แสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล สาขาวิชา การจัดการ ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “มารยาทในสังคมธุรกิจ” รหัสวิชา 703491 ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง    เรื่องที่ 1    “A success case of implementing sufficiency economy concept: Funeral expenses reduction project”    เรื่องที่ 2    “ Shaping Thai hot springs to serve Japanese’s Predilections” วันที่มีผลย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2558

Read more ...

แสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก  บุญเจือ สาขาวิชา การตลาด ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด” รหัสวิชา 705191 ตำรา จำนวน 1 เรื่อง “ระบบสารสนเทศทางการตลาด” วันที่มีผลย้อนหลัง วันที่  10  ตุลาคม  2560

Read more ...

AccBA คว้า 4 รางวัล CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ […]

Read more ...

บุคคลากร AccBA ตัวแทน มช. คว้ารางวัลจาก มอดินแดงเกมส์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 โดยมีนักกีฬากว่า 69 สถาบัน มากกว่า 7,000 คน เข้าร่วมแข่งขั้น ภายใต้คำขวัญ ม่วนซื่น ฮักกันมั่นยืน ทั้งนี้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแข่งขันและได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายเรวัฒน์ วงษ์ดี หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้รับเหรียญทองจากวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดงจากการวิ่งกระโดดไกล ชาย รุ่นอายุ 45-49 ปี และเหรียญทองแดงจากกีฬาเดินทน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี 2) นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา งานบริหารทั่วไป ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสม และ […]

Read more ...

รางวัล

Login Form