FRIDAY, JULY 28, 2017

แสดงความยินดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ ตระการศิรินนท์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ผลงานวิชาการ วันที่มีผลย้อนหลัง ผู้ช […]

Read more ...

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระ […]

Read more ...

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดูแบบ | FULL PDF

Read more ...

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ปี 59 ของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ […]

Read more ...

แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award และ Best Paper Award จาก “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย […]

Read more ...

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2556 เรื่อง วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเชิงดอยภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ธันยา พรหมบุรมย์ คณะบริหารธุรกิจ และ สุวิภา จำปาวัลย์ ส […]

Read more ...

รางวัล Best Paper Award in Session Award

อาจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล ได้รับรางวัล Best Paper […]

Read more ...

รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 ระดับดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำสังกัดภาคว […]

Read more ...

Login Form