การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่อง “คณะบริหารธุรกิจกับการเป็นต้นแบบการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี บรรยายเรื่อง “แนะนำด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี บรรยายเรื่อง “แนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมจิตอาสา” ผ่าน Live Youtube chanal ของ AccBa Chiang Mai University “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563” หลังจากนั้นนักศึกษาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองผ่านโปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:00-12:00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมและดูคลิปย้อนหลังได้ที่ http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba-first-year/

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 6315….. (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 631510… (ภาคปกติ) รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 631512… (ภาคพิเศษ)

Read more ...

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการสอบไล่ กระบวนวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read more ...

ตารางเรียนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ1. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 รหัส 622. นักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ1. นักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาการบริหาร)

Read more ...

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคปกติ) ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน (ภาคพิเศษ)

Read more ...

มาตรการเฝ้าระวัง สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 62 ให้รอประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  การลงทะเบียนในระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลจะใช้วิธีการสุ่ม เพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรกของการเปิดระบบ

Read more ...

การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 6215…..

https://mis.ba.cmu.ac.th/major/ ระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2563

Read more ...

Login Form