ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่รายงานตัวซ้อมย่อยไม่ครบถ้วน

บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2.  โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกิอบการธุรกิจFULL PDF 4. โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการFULL PDF

Read more ...

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

*** การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยื่นสมัครออนไลน์]  และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ *** โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF   | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการรับนักเรียนที่เป็นทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF  | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF  | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF  | ตรวจสอบผลการสมัคร

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 59 คน ในโอกาสเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลโดยตรง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กล่าวต้อนรับโดยคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานฯ และบุคคลากรงานบริการการศึกษา วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 2501 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ (สำหรับหนักศึกษาภาคปกติ) ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา บัญชี ภาคพิเศษ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา การจัดการ ภาคพิเศษ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา การตลาด ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี 2 (ภาคปกติ) รหัส 61 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ปี 2 (ภาคปกติ) รหัส 61 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี 3 (ภาคปกติ) รหัส 60 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ปี 3 (ภาคปกติ) รหัส 60 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี 4 (ภาคปกติ) รหัส 59 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ปี 4 (ภาคปกติ) รหัส 59

Read more ...

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรสามภาษา) ภาคปกติ อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2-4 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 (ภาคเรียนที่ 2) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่รหัส 49.. เป็นต้นไป (เกินกว่าชั้นปีที่ 4)

Read more ...

Login Form