ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่รหัส 55-57 สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ ตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 59 สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60  ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 60  ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  ภาคพิเศษ

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อสาขาวิชาเอก ภาคปกติ เลือกสาขาวิชาเอก ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3,4 สาขาบริหารธุรกิจ

ภาคปกติ สาขาบริหารธุรกิจ ปี 3 เทอม 1-61 ภาคปกติ สาขาบริหารธุรกิจ ปี 4 เทอม 1-61

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3,4

ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ปี 3 เทอม 1-61 ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ปี 4 เทอม 1-61

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3,4 ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษสาขาวิชาการบัญชี ปี 3,4 เทอม 1-61 ภาคพิเศษสาขาวิชาการจัดการ ปี 3,4 เทอม 1-61 ภาคพิเศษสาขาวิชาการตลาด ปี 3,4 เทอม 1-61

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 59151.. เท่านั้น (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560)

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนศ. 59 เท่านั้น (ปรับปรุง)

Read more ...

Login Form