ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ2. ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ3. ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 สาขาการบัญชี ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 สาขาบริหารธุรกิจ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 สาขาการบัญชี ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 สาขาบริหารธุรกิจ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59

Read more ...

หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 60 เป็นต้นไป

Read more ...

แบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2561 : ปริญญาตรี

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี ต้องกรอกแบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2561 และต้องยืนยันการทำแบบสอบถามทุกครั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  4   

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

FULL PDF DOWNLOAD

Read more ...

การแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 เพื่อแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และชี้แจงหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน พร้อมทั้งกำหนดการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีตัวแทนจากแต่ละสาขามาบรรยาย ได้แก่ อาจารย์ชานนท์ นาคอ้าย สาขาการบัญชี อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ สาขาบริหารธุรกิจ แผนการเงินและการธนาคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่างพร้อมนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ แผนการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ สาขาบริหารธุรกิจ แผนการตลาด กล่าวเปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

Read more ...

กิจกรรม Social work Project

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดกิจกรรม Social work Project โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งบรรยายแนะนำการทำกิจกรรม Social work Project สำหรับนักศึกษารหัส 61 และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form