(ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มช.) | กระบวนวิชาที่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ แต่ไม่สามารถจัดสอบได้

กระบวนวิชาที่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบ แต่ไม่สามารถจัดสอบได้ เนื่องจากมีประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 ท่าน จากโครงการห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา โรงเรียนแม่สายประสิทธื์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย โอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการวางแผนการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน โดยมีคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา และทีมงานให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง BAB2401 เวลา 10.00-12.00 น.

Read more ...

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข้อมูลสนเทศทางด้านการศึกษา อาชีพ และสังคมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 24 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการเลือกแนวทาง การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more ...

การอบรม ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม DynEd

คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม DynEd สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาภาษาอังกฤษ DynEd กล่าวเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่รายงานตัวซ้อมย่อยไม่ครบถ้วน

บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2.  โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกิอบการธุรกิจFULL PDF 4. โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการFULL PDF

Read more ...

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563

*** การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยื่นสมัครออนไลน์]  และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ *** โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF   | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการรับนักเรียนที่เป็นทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF  | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF  | ตรวจสอบผลการสมัคร โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563 FULL PDF  | ตรวจสอบผลการสมัคร

Read more ...

Login Form