นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถือเป็นการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ โดยร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะนำหลักสุตรของคณะ ให้ความรู้ในการรับเข้าศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)   

Read more ...

ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำคณะและหลักสูตรให้เป็นแนวทางกับนักเรียนในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read more ...

การสัมภาษณ์โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ และโครงการนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ สอบสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช หัวหน้าภาควิชาการบัญชี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและธนาคาร รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา หัวหน้าภาควิชาการตลาด วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/61

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/61

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 2 รหัส 60 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 2 รหัส 60 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 3 รหัส 59 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 3 รหัส 59 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 4 รหัส 58 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 4 รหัส 58

Read more ...

ตารางสอน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 /2561

FULL PDF FULL PDF

Read more ...

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2-4 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 (ภาคเรียนที่ 2) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่รหัส 49.. เป็นต้นไป (เกินกว่าชั้นปีที่ 4)

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  ภาคพิเศษ

Read more ...

Login Form