ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 59151.. เท่านั้น (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560)

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนศ. 59 เท่านั้น (ปรับปรุง)

Read more ...

ตารางสอน ป.ตรี ปีการศึกษา 2/2560

FULL PDF FULL PDF

Read more ...

โครงการ Thailand MBA FORUM Wisdom to The Future

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ Thailand MBA FORUM Wisdom to The Future เพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพ และพลังของความรู้ ภูมิปัญญา และความก้าวหน้าของศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหาร การจัดการ รวมถึงความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางวิทยาการ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ก้าวสู่อนาคตที่มั่งคงและยั่งยืน ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7-8 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น.  

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

งานบริการการศึกษา ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสนใจศึกษาต่อคณะบริหารธุกิจ จำนวน 47 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียนการสอนของคณะฯ ตามกิจกรรมการเยี่ยมชมและฟังบรรยายการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจความต้องการด้านการศึกษาของตนเอง เพิ่มความสนใจในคณะและสาขาวิชาที่วางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสภาพจริงในคณะและสาขาที่ตนเองสนใจ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ ห้อง MINI MBA

Read more ...

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

  ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (บริหาร) ภาคปกติ  

Read more ...

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (บริหาร)

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (บริหาร) ภาคปกติ

Read more ...

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ

ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (บัญชี) ภาคปกติ ตารางสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (บริหาร) ภาคปกติ

Read more ...

Login Form