ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ (สำหรับหนักศึกษาภาคปกติ) ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา บัญชี ภาคพิเศษ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา การจัดการ ภาคพิเศษ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา การตลาด ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี 2 (ภาคปกติ) รหัส 61 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ปี 2 (ภาคปกติ) รหัส 61 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี 3 (ภาคปกติ) รหัส 60 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ปี 3 (ภาคปกติ) รหัส 60 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปี 4 (ภาคปกติ) รหัส 59 ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร ปี 4 (ภาคปกติ) รหัส 59

Read more ...

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรสามภาษา) ภาคปกติ อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2-4 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 (ภาคเรียนที่ 2) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่รหัส 49.. เป็นต้นไป (เกินกว่าชั้นปีที่ 4)

Read more ...

AccBA CMU Open House 2019

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสัมมนาแนะแนวรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 : AccBA CMU Open House 2019 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อไปแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยคณะฯ จัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพานักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เยี่ยมชมคณะฯ เพื่อร่วมทำกิจกรรมแต่ละฐานที่คณะได้จัดเตรียมไว้ตามสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ จำนวน 10 ฐาน ให้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอน สัมผัสอาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ ได้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งนิทรรศการ ณ ลานจอดรถหน้าคณะฯ และลานอเนกประสงค์ โซน D […]

Read more ...

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมแสดงนิทรรศการ “Sustainable AccBA Day: กิจกรรมเพื่อสังคม” ประจำปี 2562

Download แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 62

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ2. ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ3. ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 สาขาการบัญชี ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61 สาขาบริหารธุรกิจ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 สาขาการบัญชี ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 60 สาขาบริหารธุรกิจ ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 59 สาขาการบัญชี

Read more ...

Login Form