ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/61

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

Read more ...

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/61

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 2 รหัส 60 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 2 รหัส 60 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 3 รหัส 59 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 3 รหัส 59 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 4 รหัส 58 ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปี 4 รหัส 58

Read more ...

ตารางสอน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 /2561

FULL PDF FULL PDF

Read more ...

ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2-4 (ภาคเรียนที่ 1) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 (ภาคเรียนที่ 2) อัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่รหัส 49.. เป็นต้นไป (เกินกว่าชั้นปีที่ 4)

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)  ภาคพิเศษ

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อสาขาวิชาเอก ภาคปกติ เลือกสาขาวิชาเอก ภาคพิเศษ

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3,4 สาขาบริหารธุรกิจ

ภาคปกติ สาขาบริหารธุรกิจ ปี 3 เทอม 1-61 ภาคปกติ สาขาบริหารธุรกิจ ปี 4 เทอม 1-61

Read more ...

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3,4

ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ปี 3 เทอม 1-61 ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ปี 4 เทอม 1-61

Read more ...

Login Form