ประกาศรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 6315….. (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 631510… (ภาคปกติ) รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 631512… (ภาคพิเศษ)

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือต่อไป ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เท่านั้น

Read more ...

Social WorK project รหัส 62

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กิจกรรม Social Work Project แบ่งกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

Read more ...

AccBA Career Day 2020!📣📣

เตรียมพบกับงานใหญ่แห่งปี!!AccBA Career Day 2020!📣📣งานนัดพบแรงงาน คณะบริหารธุรกิจ มช. 🎉🎉พบกับตำแหน่งงาน จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ 👩‍💼👩‍💻👨‍💻วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรม (ลาน D) คณะบริหารธุรกิจ มช. เวลา 09.00-15.30 น.เตรียม Resume และเอกสารสมัครงานไว้ให้พร้อม… ตำแหน่งงานหลากหลายรอน้องๆ อยู่👏👏👏สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มช. โทรศัพท์ 053-942112#สมัครงาน #ตำแหน่งงานว่าง #หางาน

Read more ...

สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบมีบัตรสิทธิพิเศษ แผน 1) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ประจำปี 2562 ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาทุกคน มารับบัตรประกันดังกล่าว ได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทุกวัน เวลาราชการ

Read more ...

Login Form