การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 6215…..

https://mis.ba.cmu.ac.th/major/ ระหว่างวันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2563

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership for Leaders # 3

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership for Leaders # 3 เพื่อบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานอย่างเป็นระบบ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

กิจกรรม Mazars Student Brand Ambassadors Presentation

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Mazars Student Brand Ambassadors Presentation เพื่อร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาของบริษัท และในงานมีการแนะนำกิจกรรมบริษัท และสอบข้อเขียนรับสมัครเข้าทำงาน โดยมี คุณศรีธร ตาวังค์ ตำแหน่งงานบริหารทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

กิจกรรม Workshop : Make Up & Dress Up (L.3)

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Workshop : Make Up & Dress Up (L.3) เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงาน ซึ่งบุคลิกภาพ การแต่งกายและการแต่งหน้าให้เหมาะสมนั้นถือเป็นความประทับใจแรกแก่นายจ้างหรือผู้สัมภาษณ์งาน โดยมีคุณปันตา แซ่ตั้ง เจ้าของสตูดิโอ Punta Beauty Studio และ Beauty blogger ประสบการณ์แต่งหน้าและประสบการณ์สอนมากมาย เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1222 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การบรรยาย Creativity and innovation for startup in Thailand

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Creativity and innovation for startup in Thailand เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและการมีความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านหนึ่งของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณทวันทร์ บุญวัฒน์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Company Presentation : Thaioil

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : Thaioil พร้อมการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานและสมัครงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมสมัครเข้าทำงานและเข้าฝึกงานกับบริษัทต่อไป โดยมี คุณกิตติพัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ-ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด และรองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership for Leaders # 2

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership for Leaders ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานอย่างเป็นระบบให้แก่นักศึกษา วิทยากรโดย คุณวีณา อรัญเกษม และคุณพัชราพรรณ ขุนวงษ์ ผู้บริหารหญิงคนเก่งยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารงานวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA Career Day

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม AccBA Career Day ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทชั้นนำในประเทศได้มาแนะนำบริษัทของตนให้เป็นที่รู้จัก และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสร่วมสมัครงานบริษัทต่างๆ ก่อนจบการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โซน D คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form