TUESDAY, JULY 17, 2018

พิธีดำหัวคณบดีและคณาจารย์อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหารคณะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6

Read more ...

Executive Family Rally หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมนักศึกษาเก่าปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่รุ่น 1-18 ร่วมกับคณาจารย์กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร นำโดยประธานโครงการหลักสูตร รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ และที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์นิตยา วัฒนคุณ จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ “Executive Family Rally หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 7 @แม่สะเรียง เดินตามรอยเท้าพ่อ” โดยครั้งแรกจัดถวายเป็นพระราชกุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนม์มายุครบ 7 รอบ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 “เดินตามรอนเท้าพ่อ” เป็นการเสริมต่อปณิธานของพ่อหลวง โดยการเดินทางไปขบวนแรลลี่ไปบริจาคสิงของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนแม่สามแลบ โรงเรียนศรีบ้านดง โรงเรียนห้วยหมากหนุน และโรงเรียนแม่อุมพาย ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่สะเรียง โอกาสนี้มีนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการส่งมอบความดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมแบ่งเป็น 2 […]

Read more ...

โครงการ “Alumni Mentorship Program”

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ “Alumni Mentorship Program” โดยมุ่งหวังพัฒนานักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ให้มีศักยภาพและทักษะชีวิตที่สมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาตามหลักสูตรผ่านระบบการให้คำปรึกษาจากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มาช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ซึ่งจัดการประชุมแนะนำโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 8.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นประธานการจัดงาน ร่วมกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ นายกสมาคมฯ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณวิวัฒน์ กิตติพรพานิช อุปนายกฯ คุณบุญรัตน์ ตรีวัฒนาวงศ์ คุณกุลทีป ศรีสกุลชวาลา และคุณทวีวัฒน์ ทวีผล ศิษย์เก่า ผู้นำนักศึกษา นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิ นายสิรภพ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ และนายธนาธิป เทพสุวรรณ์ […]

Read more ...

ต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนคณะฯ จากศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 รหัส 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประดิษฐ์ รองคณบดี ต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบเงินจากตัวแทนกองทุนศิษย์เก่าการบัญชีและบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 5 รหัส 11 (พ.ศ. 2511) ที่ได้ระดมทุนบริจาคเงิน จำนวน 245,432.09 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทเก้าสตางค์) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสคณะบริหารธุรกิจครบรอบ 50 ปี วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า AccBa โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ หุ้นส่วนผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา (ตลาดดศิริวัฒนา) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 174167 โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม” จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น.

Read more ...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมี ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้อง 2501 คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.    

Read more ...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานจุดธูปเทียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี เป็นประธานในพิธี และถวายผ้าป่าสร้างลานปฏิบัติธรรมในนามคณะบริหารธุรกิจและมหาชน ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์อาวุโส นักศึกษาเก่าบัญชี-บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะฯ ได้นิมนต์พระมหาเถระจาก 15 วัด มาร่วมในพิธีสวนเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่าสร้างลานปฏิบัติธรรมแก่วัดป่าพุทธพจนารามและการถวายน้ำสังฆทานน้ำปานะ จำนวน 15 วัด โดยมีรายชื่อพระสงฆ์รับอาราธนานิมนต์ งานบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ พระราชวิสุทธิญาณ (เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ธ.) วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 56 พรรษา 32 พระครูจันทสีลคุณ วัดป่ากิ่วดู่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ […]

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBa ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี รหัส 174163 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 11/2560 เรื่อง นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ถือเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  และสมควรได้รับการยกย่อง เป็นหุ้นส่วนผู้บริหาร หจก. เชียงใหม่ศิริวัฒนา หรือที่เรียกกันติดปากชาวเชียงใหม่ว่า ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์) ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบที่ทำให้ทางราชการสามารถก่อตั้งและดำเนินงาน “ตลาดน่าซื้อ” ทั่วประเทศสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ทำให้ห้างฯ ได้รับรางวัลตลาดต้นแบบ  และตลาดดีเด่น ระดับทศวรรษจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่ดูงานความสำเร็จของหน่วยงานสาธารณะสุขและเทศบาลนครเชียงใหม่ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากจะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้ว ยังเป็นผู้มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเขียร์ในพระบรมราชินูปภัมถ์บ้านเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 […]

Read more ...

Login Form