ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. คว้ารางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวชฎาธช จันทนพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น” บริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด จากโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย ศวท-มช.ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เรื่องการทดสอบแนวความคิดทางการตลาดต่อน้ำพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ B1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA รับรางวัลลูกกตัญูญูกตเวที วันแม่แห่งชาติ 62

แสดงความยินดีกับคุณกิติพงษ์ ตาเจริญเมือง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผนการตลาด ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสาขา ลูกกตัญูญูกตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู บุคคลดีเด่นแห่งปี จัดโดยโครงการไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธ์ุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA คว้ารางวัล Startup Thailand League 2019

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “ReCute” นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ  และนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ  Startup Thailand League 2019 จากการนำเสนอ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงการบริหารจัดการหลังบ้านของร้านรับซื้อของเก่า จนส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ ซึ่งมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า 500 ทีม 35 มหาวิทยาลัย

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA รับรางวัล International Finance Awards 2018

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 23 คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท Asset Pro Management Co., Ltd. (APM) ที่ได้รับรางวัล International Finance Awards 2018 ประเภทรางวัล Most Innovative Financial Advisory Firm จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Read more ...

ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณจินตนา จิตรสกุล โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาอื่น ๆ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี สาขาบริหารองค์กรการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทร์รักษ์ สาขาบริการสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ มานะแซม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิจิตรศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้คุณฐิติ ศุภมณี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณ จินตนา จิตรสกุล ด้วยเช่นกัน ในพิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมตำแหน่งขวัญใจมหาชนและเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิวัง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน และขวัญใจเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์ อีกสองตำแหน่ง จากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ งานฤดูหนาวและสินค้าโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA ได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.”

แสดงความยินดีกับคุณจินตนา จิตรสกุล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2304007 ที่ได้รับเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา บริหารธุรกิจ ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อีกทั้งได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ สถาบัน สำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั่วประเทศ

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) “รองชนะเลิศอันดับ1 CMU Ambassador 2018”

คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) ” รหัส​ 611510043 โอกาสได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Ambassador 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนจากทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย ในการเป็นทูตกิจกรรมและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นต้นแบบของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า ซื่อสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ ปีนี้มาใน Concept “THE MIGHT” กล้าคิด ชีวิตมีพลัง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form