แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more ...

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่”

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ex-M.B.A. รุ่นที่ 5 โอกาสได้รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่” จากสหพันธ์สตรีอาสาสมัครพุทธ-คริสต์-อิสลาม ซึ่งจัดพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภัตตาคารตูลู่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเหรียญเกียรติคุณโดย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์จะทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ ตลอดมาอีกด้วย

Read more ...

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการเงินฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทาน เวลา 18.30-21.00 น. ณ โรงแรมคันทารีเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ รหัส 194019 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือคณะฯ และมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ โดยที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนมโดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ตามที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อีกทั้งได้สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม ชมรมศิษเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้วประเทศ นั้น ปรากฏว่านักศึกษาเก่าของคณะบริหารธุรกิจได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2562 คือ นางสาวพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 194019นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ จากทั้งหมด 19 คน ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. คว้ารางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวชฎาธช จันทนพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น” บริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด จากโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย ศวท-มช.ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เรื่องการทดสอบแนวความคิดทางการตลาดต่อน้ำพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ B1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

รางวัล

Login Form