ศิษย์เก่า AccBA คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมตำแหน่งขวัญใจมหาชนและเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิวัง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน และขวัญใจเลิฟปริ้นเซสเฮ้าส์ อีกสองตำแหน่ง จากเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ณ งานฤดูหนาวและสินค้าโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA ได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.”

แสดงความยินดีกับคุณจินตนา จิตรสกุล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2304007 ที่ได้รับเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา บริหารธุรกิจ ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อีกทั้งได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ สถาบัน สำนักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั่วประเทศ

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) “รองชนะเลิศอันดับ1 CMU Ambassador 2018”

คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) ” รหัส​ 611510043 ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ1 CMU Ambassador 2018″ ในการประกวด ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Ambassador 2018 เป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนจากทั้ง 20คณะ 1วิทยาลัย ในการเป็นทูตกิจกรรมและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นต้นแบบของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า ซื่อสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ ปีนี้มาใน Concept “THE MIGHT” กล้าคิด ชีวิตมีพลัง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA’20 ได้รับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations)

แสดงความยินดีกับคุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA’20 ที่เป็น 1 ในผู้บริหาร ขององค์กร IRPC ที่ได้รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี Asian Excellence Awards 2018 ซึ่งรางวัล Best Investor Relations Company นี้ IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย ซึ่งงานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้ลงทุน รวมถึงการใส่ใจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ที่มา : FB IRPC Public Company Limited

Read more ...

AccBA ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ศิษย์เก่า รหัสประจำตัว 2604250 และคุณถาวร ปัญจศรีรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

Read more ...

ศิษย์เก่า Ex-MBA เป็น 1 ในผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 61

คุณประโภชน์ เกิดเจริญ ศิษย์เก่าหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-MBA) รุ่น 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 12 องค์กรธุรกิจ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยบริษัท เอออน ที่ปรึกษาข้ามชาติพัฒนาองค์กรและบุคลากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 12 องค์กรที่ได้รับเลือกจะมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากถึง 86% ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีคะแนนเพียง 62% และมีคะแนนเฉลี่ยถึง 23 คะแนน โดยพิจารณาจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นท้าทาย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และความสามารถในการให้แนวทางในการบริหารงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน และวางกลยุทธ์ด้านผลตอบแทนทั้งตัวเงิน รวมไปถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ อ่านเพิ่มเติมได้ที : https://positioningmag.com/1186823 ที่มา : สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม

Read more ...

AccBA’29 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับ คุณพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ศิษย์เก่า AccBA’29 ผู้มีอุปการคุณของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ. โดยมีคุณบุปผา ญาณะตาล หัวหน้างานธุรการ และคุณศรีธร ตาวังค์ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นตัวแทนฯ ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

Read more ...

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า AccBa โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ หุ้นส่วนผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา (ตลาดดศิริวัฒนา) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 174167 โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม” จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น.

Read more ...

Login Form