ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ โดยที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนมโดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ตามที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อีกทั้งได้สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม ชมรมศิษเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้วประเทศ นั้น ปรากฏว่านักศึกษาเก่าของคณะบริหารธุรกิจได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2562 คือ นางสาวพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 194019นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ จากทั้งหมด 19 คน ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. คว้ารางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนางสาวชฎาธช จันทนพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ดีเด่น” บริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด จากโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย ศวท-มช.ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ เรื่องการทดสอบแนวความคิดทางการตลาดต่อน้ำพริกแกงออร์แกนิคของบริษัท อาหารดั้งเดิม จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ B1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA รับรางวัลลูกกตัญูญูกตเวที วันแม่แห่งชาติ 62

แสดงความยินดีกับคุณกิติพงษ์ ตาเจริญเมือง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผนการตลาด ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสาขา ลูกกตัญูญูกตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู บุคคลดีเด่นแห่งปี จัดโดยโครงการไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธ์ุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA คว้ารางวัล Startup Thailand League 2019

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “ReCute” นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ  และนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ  Startup Thailand League 2019 จากการนำเสนอ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงการบริหารจัดการหลังบ้านของร้านรับซื้อของเก่า จนส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ ซึ่งมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า 500 ทีม 35 มหาวิทยาลัย

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA รับรางวัล International Finance Awards 2018

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 23 คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท Asset Pro Management Co., Ltd. (APM) ที่ได้รับรางวัล International Finance Awards 2018 ประเภทรางวัล Most Innovative Financial Advisory Firm จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Read more ...

ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณจินตนา จิตรสกุล โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นสาขาอื่น ๆ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังสี สาขาบริหารองค์กรการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทร์รักษ์ สาขาบริการสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ มานะแซม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิจิตรศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้คุณฐิติ ศุภมณี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณ จินตนา จิตรสกุล ด้วยเช่นกัน ในพิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form