แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า AccBa โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ หุ้นส่วนผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา (ตลาดดศิริวัฒนา) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 174167 โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม” จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น.

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBa ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี รหัส 174163 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 11/2560 เรื่อง นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ถือเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  และสมควรได้รับการยกย่อง เป็นหุ้นส่วนผู้บริหาร หจก. เชียงใหม่ศิริวัฒนา หรือที่เรียกกันติดปากชาวเชียงใหม่ว่า ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์) ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบที่ทำให้ทางราชการสามารถก่อตั้งและดำเนินงาน “ตลาดน่าซื้อ” ทั่วประเทศสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ทำให้ห้างฯ ได้รับรางวัลตลาดต้นแบบ  และตลาดดีเด่น ระดับทศวรรษจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่ดูงานความสำเร็จของหน่วยงานสาธารณะสุขและเทศบาลนครเชียงใหม่ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากจะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้ว ยังเป็นผู้มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเขียร์ในพระบรมราชินูปภัมถ์บ้านเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 […]

Read more ...

รางวัล

Login Form