คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) “รองชนะเลิศอันดับ1 CMU Ambassador 2018”

คณะบริหารธุรกิจ ขอเเสดงความยินดี กับ “นายชญานิน ปัญญากร” (นิวส์) ” รหัส​ 611510043 ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ1 CMU Ambassador 2018″ ในการประกวด ทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Ambassador 2018 เป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนจากทั้ง 20คณะ 1วิทยาลัย ในการเป็นทูตกิจกรรมและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นต้นแบบของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า ซื่อสัตย์ จิตอาสา และรับผิดชอบ ปีนี้มาใน Concept “THE MIGHT” กล้าคิด ชีวิตมีพลัง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA’20 ได้รับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations)

แสดงความยินดีกับคุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA’20 ที่เป็น 1 ในผู้บริหาร ขององค์กร IRPC ที่ได้รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี Asian Excellence Awards 2018 ซึ่งรางวัล Best Investor Relations Company นี้ IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย ซึ่งงานนักลงทุนสัมพันธ์มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร ทั้งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส อีกทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้ลงทุน รวมถึงการใส่ใจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ที่มา : FB IRPC Public Company Limited

Read more ...

AccBA ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์ ศิษย์เก่า รหัสประจำตัว 2604250 และคุณถาวร ปัญจศรีรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณบดี ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.

Read more ...

ศิษย์เก่า Ex-MBA เป็น 1 ในผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 61

คุณประโภชน์ เกิดเจริญ ศิษย์เก่าหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-MBA) รุ่น 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 12 องค์กรธุรกิจ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยบริษัท เอออน ที่ปรึกษาข้ามชาติพัฒนาองค์กรและบุคลากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 12 องค์กรที่ได้รับเลือกจะมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากถึง 86% ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีคะแนนเพียง 62% และมีคะแนนเฉลี่ยถึง 23 คะแนน โดยพิจารณาจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นท้าทาย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และความสามารถในการให้แนวทางในการบริหารงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน และวางกลยุทธ์ด้านผลตอบแทนทั้งตัวเงิน รวมไปถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ อ่านเพิ่มเติมได้ที : https://positioningmag.com/1186823 ที่มา : สมาคมศิษย์เก่าราชวินิต มัธยม

Read more ...

AccBA’29 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับ คุณพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ศิษย์เก่า AccBA’29 ผู้มีอุปการคุณของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ. โดยมีคุณบุปผา ญาณะตาล หัวหน้างานธุรการ และคุณศรีธร ตาวังค์ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นตัวแทนฯ ส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

Read more ...

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า AccBa โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ หุ้นส่วนผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา (ตลาดดศิริวัฒนา) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 174167 โอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม” จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. – 20.30 น.

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBa ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับ คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี รหัส 174163 ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 11/2560 เรื่อง นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ ถือเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  และสมควรได้รับการยกย่อง เป็นหุ้นส่วนผู้บริหาร หจก. เชียงใหม่ศิริวัฒนา หรือที่เรียกกันติดปากชาวเชียงใหม่ว่า ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร์) ซึ่งเป็นตลาดต้นแบบที่ทำให้ทางราชการสามารถก่อตั้งและดำเนินงาน “ตลาดน่าซื้อ” ทั่วประเทศสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ทำให้ห้างฯ ได้รับรางวัลตลาดต้นแบบ  และตลาดดีเด่น ระดับทศวรรษจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่ดูงานความสำเร็จของหน่วยงานสาธารณะสุขและเทศบาลนครเชียงใหม่ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากจะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้ว ยังเป็นผู้มีจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิเช่น กรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเขียร์ในพระบรมราชินูปภัมถ์บ้านเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 […]

Read more ...

รางวัล

Login Form