AccBA เปิดรับสมัครนักศึกษา M.B.A.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

Read more ...

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Philosophy (Business Administration) สมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 0 5394 2160, 08 4986 1878 (ติดต่อคุณขนิษฐา)http://www.ba.cmu.ac.th/th/phd  

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตร MBA Marketing ประจำปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร MBA Marketing ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ!! Download เอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

Download เอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.S. Finance ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัวที่สาขาวิชาการเงิน ในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท  โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ หมายเลขบัญชี 566-2-56950-5ถ่ายสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเปย์อิน) จำนวน 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งที่ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ชั้น 4 ตึก 1 คณะบริหารธุรกิจ มีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 053-942143, 091-8591918 (น.ส.สโรชินี) Full PDF

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

Full PDF

Read more ...

ขอเชิญผู้สนใจเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ณ คณะบริหารธุรกิจ มช.

ขอเชิญผู้สนใจเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.ใบสมัคร : https://forms.gle/25gb8bbqwWYGPXxz5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน INBOX หรือเบอร์โทรศัพท์ 099-291-9695, 081-869-6068, 081-594-6864

Read more ...

Login Form