รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร M.B.A.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration : M.B.A. รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2662 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 2111

Read more ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงคณะบริหารธุรกิจ

FULL PDF FULL PDF FULL PDF FULL PDF FULL PDF

Read more ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  M.S. Finance เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  Master of Science Program in Finance สมัครทาง Internet: บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง www.grad.cmu.ac.th สมัครบัณฑิตวิทยาลัย: 13 พฤษภาคม 2562 –24 พฤษภาคม 2562 สอบข้อเขียน: 1 มิถุนายน 2562 สัมภาษณ์: 8 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-5394-2143, 091-8591918   E-mail: m.s.financedear@gmail.com www.facebook.com/MSFinance-CMU-1167513343271223/ www.ba.cmu.ac.th

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

Download Here  

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 )

DOWNLOAD

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

DOWNLOAD

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

Download Here

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

Login Form