ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

Download Here  

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 )

DOWNLOAD

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

DOWNLOAD

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

Download Here

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร M.S. Finance ประจำปีการศึกษา 2561

Download Here สำหรับโครงการ M.S. Finance ขอให้นักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงานตัวที่สาขาวิชาการเงิน ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท  โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ หมายเลขบัญชี 566-2-56950-5 ถ่ายสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ใบเปย์อิน) จำนวน 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งที่ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ชั้น 4 ตึก 1 คณะบริหารธุรกิจ มีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 053-942143, 091-8591918 (น.ส.สโรชินี)   กรอกข้อมูลนักศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/ รายงานตัวที่สำนักทะเบียนและประมวลผลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น.

Read more ...

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2561

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2561

Download Here  

Read more ...

Login Form