รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร MBA Marketing ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2.  โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกิอบการธุรกิจFULL PDF 4. โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการFULL PDF

Read more ...

AccBA เปิดรับสมัครนักศึกษา M.B.A.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

Read more ...

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Philosophy (Business Administration) สมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 0 5394 2160, 08 4986 1878 (ติดต่อคุณขนิษฐา)http://www.ba.cmu.ac.th/th/phd  

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตร MBA Marketing ประจำปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร MBA Marketing ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ!! Download เอกสาร

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

Download เอกสาร

Read more ...

Login Form