TUESDAY, JULY 17, 2018

การแถลงนโยบายและการดำเนินงาน CMU SMART CITY CLEAN ENERGY

คณะบริหารธุรกิจจัดการแถลงนโยบายและการดำเนินงาน CMU SMART CITY CLEAN ENERGY เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะกำลังดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการทำงาน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ 1) Smart Campus Management Center 2) Smart Energy ได้แก่ การลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 3) Smart Environment ได้แก่ การแยกและลดขยะที่ทุกท่านต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 4) Smart Mobility ซึ่งรวมถึงการจัดการระบบการเข้าออกประตูต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยระบบ Smart Gate และระบบการสัญจรการจอดรถภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 5) Smart Community ได้แก่การบริหารความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากร วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 […]

Read more ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในช่วงของการรับน้องใหม่และงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 3

Read more ...

การประชุม Peer Review Meeting ABEST21

คณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Peer Review Meeting ABEST21 (THE ALLIANCE ON BUSINESS EDUCATION AND SCHOLARSHIP FOR TOMORROW, 21st century organization) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1) President Fumio Itoh as the Chairman of the session 2) Dr. Pichayakul, FBA, CMU 3) Dr. Danaipong, Khon Kaen University 4) Dr. Rapeeporn Burapha, University และ 5) Dr. Siriwut, FBA CMU วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ […]

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณอิษฎา ทับสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญงานสรรหาพนักงานอาวุโส คุณลภัสรดา ตรีโสภากุล ผู้เชี่ยวชาญงานทรัพยากรบุคคลลูกค้าผู้ประกอบการ และคุณกมลทรรศน์ นพวรรณวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญงานทรัพยากรบุคคลลูกค้าผู้ประกอบการณ์ เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรม และ MOU กับคณะในด้านต่าง ๆ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ทราบภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ของคณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาปรับตัว ทำความรู้จักกันก่อนเปิดภาคการศึกษา รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี หลังจากนั้นรุ่นพี่พบรุ่นน้องพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Read more ...

AccBA ร่วมปั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน โครงการ Micro MBA

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalised Learning & Development in 4.0 Era) โดยมีคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (บริษัท Tesco Lotus)เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 ภูมิภาค ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในงาน ซึ่ง จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ   โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท Tesco Lotus ได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจให้จัดอบรม โครงการ Micro MBA สำหรับผู้บริหารสาขาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรอบด้าน โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ […]

Read more ...

รายการ “เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : โครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech”

เชิญรับฟัง “โครงการต้นแบบในการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech” มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่โลกการทำงานจริงจากความร่วมมือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คลิกรับฟังที่นี่  รายการ “เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 -8.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FM100) ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากร “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหารฯ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพสูง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรเป็นอย่างดียิ่ง หัวข้อเรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร : ประสบการณ์จากการมุ่งสู่สากล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือเพื่อให้ผู้บริหารของคณะทุกระดับมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

Read more ...

Login Form