WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2018

Executive Family Rally หอบรักไปห่มป่า ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมนักศึกษาเก่าปริญญ […]

Read more ...

AccBA Career Day นัดพบแรงงานประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม AccBA Career Day นัดพบแรงงาน […]

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู […]

Read more ...

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการ “เติมความรัก เ […]

Read more ...

ต้อนรับคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และผู้ […]

Read more ...

การเสนองานวิจัยพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว

รองศาสตราจาย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิก […]

Read more ...

การประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Action Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีและคณาจารย์ ร่ว […]

Read more ...

ต้อนรับคณาจารย์และตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี บุคลา […]

Read more ...

Login Form