FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017

CompanyPresentation : Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. […]

Read more ...

โครงการอบรม Business and Manufacturing operation management 2017

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม B […]

Read more ...

โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก สำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

งานบริการการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี จัดโครงการแนะนำการเลื […]

Read more ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและกา […]

Read more ...

การประชุมทางวิชาการ J-MAT สำหรับนักศึกษา “เข้าใจเรียนรู้ การตลาดดิจิตอล ก่อนสู่โลการทำงานจริง”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับ แ […]

Read more ...

สำเภาคืนถิ่น 2560 : AccBA อดทนถ้วนถี่ มีเกียรติ รักกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับ ผ […]

Read more ...

ต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า AccBA’ 20

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ต้อนรับและรับม […]

Read more ...

โครงการประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2560

คณะผู้บริหารนำ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าประมาณ 400 คน […]

Read more ...

Login Form