การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่อง “คณะบริหารธุรกิจกับการเป็นต้นแบบการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี บรรยายเรื่อง “แนะนำด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี บรรยายเรื่อง “แนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจกรรมจิตอาสา” ผ่าน Live Youtube chanal ของ AccBa Chiang Mai University “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563” หลังจากนั้นนักศึกษาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองผ่านโปรแกรม Zoom meeting เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:00-12:00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมและดูคลิปย้อนหลังได้ที่ http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba-first-year/

Read more ...

อาจารย์ AccBA ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “พัฒนาตนเองและองค์กรด้วยระบบไคเซ็น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นวิทยากรหัวข้อ “พัฒนาตนเองและองค์กร ด้วยระบบไคเซ็น” ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211, HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Zoom ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์​ มช.

Read more ...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัด “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563” โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาใหม่จำนวน 2 คน ในแขนงวิชาการจัดการ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ประธานหลักสูตร แนะนำการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกของคณะฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA มอบ Face Shield พร้อมหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 ให้นักศึกษาคณะฯ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพนักศึกษา จึงจัดทำ Face Shield พร้อมหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับมอบให้นักศึกษาคณะฯ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ Face Shield จำนวน 1 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2 ชิ้นต่อคน โดยเริ่มแจกให้กับนักศึกษาในช่วงสอบปลายภาคและลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษาด้วยระบบ RFID

Read more ...

ปฐมนิเทศ M.B.A. Marketing รุ่นที่ 15

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) จัดงานปฐมนิเทศสาขาวิชาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (MM รุ่นที่ 15) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษพร้อมกิจกรรมในหัวข้อ “The Next Normal Of Learning Success” และมีกิจกรรมแนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กิจกรรมเส้นทางประสบการณ์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จของนักการตลาดมืออาชีพ กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์ ความประทับใจ และการประยุกต์ใช้งานจากการศึกษา ในหลักสูตร M.B.A. Marketing” โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้ง 4 รุ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรม Marketing Challenge กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมพบปะรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62)

Read more ...

กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

Read more ...

AccBA แจก Face Shield พร้อมหน้ากากอนามัย ให้นักศึกษาคณะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งจุดแจก Face Shield และหน้ากากอนามัย สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่โต๊ะลงทะเบียนระหว่าง โซน B และโซน G โดยมีขั้นตอนในการรับดังนี้ จุดที่ 1 : ลงทะเบียนผ่านระบบ RFID ด้วยบัตรนักศึกษา จุดที่ 2 : รับ Face Shield และหน้ากากอนามัย ขอความร่วมมือนักศึกษาหญิงต่อแถวด้านซ้าย และนักศึกษาชายต่อแถวด้านขวา เนื่องจากขนาดของหน้ากากผ้าแตกต่างกัน

Read more ...

Startup Thailand League CMU กิจกรรมการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ

Read more ...

Login Form