กิจกรรมสำเภาน้อยปันรัก

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสำเภาน้อยปันรัก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาและการมีจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา โดยการนำนักศึกษาลงพื้นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม การทำความสะอาดพื้นที่ ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในของบุคคล อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคี ความผูกพัน และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ คลองแม่ข่า และวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

Company Presentation : MICHELIN CAREER TALK

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : MICHELIN CAREER TALK สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขา กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องเรียน 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Show&Share ชีวิตต่างแดนจากประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการศึกษาในต่างประเทศ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรักมีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี นางสาวธนภรณ์ สกุลจึงเจริญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอาทิตยา พรรณเรืองรอง เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Read more ...

Company Presentation : #วิถีฟรีแลนซ์

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : #วิถีFreelance โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางสายอาชีพด้านการประกอบอาชีพอิสระ และได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ลักษณะงานและการบริหารงานด้วยตัวเอง ความท้าทายของงาน ความก้าวหน้าและโอกาสเติบโต นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นของตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ตนมีใจรัก มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกเกื้อหนุนต่อความเจริญก้าวหน้า โดยมี 1) คุณดลพร รุจิรวงศ์ นักเขียนอิสระ 2) คุณภาณุพันธ์ เอกชูเกียรติ Financial Advisor บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย และ 3) คุณอารยา ปัญญานุวัฒน์ บริษัท Event & Organizer มืออาชีพ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. […]

Read more ...

การบรรยายพิเศษ “การบริหารสินเชื่อ Credit Management : ธนาคารกรุงไทย”

ภาคการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการบรรยายพิเศษ “การบริหารสินเชื่อ Credit Management” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพงานด้านการบริหารสินเชื่อจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากธนาคารกรุงไทย เข้าใจในการบริหารสินเชื่อของธนาคาร ตามกระบวนวิชา 702351 การบริหารสินเชื่อ Credit Management โดยมีคุณชัยพร ธรรมฐานุพงศ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ บรรยายในหัวข้อ 1) ภาพรวมของธนาคารกรุงไทย และ บริการใหม่ ๆ 2) การวิเคราะห์สินเชื่อและกรณีศึกษา สำหรับ ธุรกิจ ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และ 3) อัพเดทความคืบหน้ากฎหมายหลักประกัน จำนอง เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1221

Read more ...

การบรรยายพิเศษ “การบริหารสินเชื่อ Credit Management : ธนาคารไทยพาณิชย์”

ภาคการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการบรรยายพิเศษ “การบริหารสินเชื่อ Credit Management” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพงานด้านการบริหารสินเชื่อจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าใจในการบริหารสินเชื่อของธนาคาร ตามกระบวนวิชา 702351 การบริหารสินเชื่อ Credit Management โดยมี คุณจรัญ สุวรรณรอด ตำแหน่งผู้จัดการเขตธุรกิจ SME เชียงใหม่ และคุณอัครพล ศิวานนท์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ คุณอภิชาติ ธานินพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ เชียงใหม่ คุณณัฐกานต์ ไกรสร ผู้จัดการวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME และขนาดใหญ่” และ “การบริหารหนี้ที่มีปัญหา” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1221

Read more ...

อบรมการใช้ฐานข้อมูล Bloomberg

ภาคการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการอบรมการใช้ฐานข้อมูล Bloomberg สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 2 รอบได้แก่รอบเช้า เวลา 11.30-14.00 น. และรอบบ่ายเวลา 15.00-16.15 น. โดยมี Miss Pun Siriatt ตำแหน่ง Account Manager จาก Bloomberg L.P. เป็นวิทยากร วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 3

Read more ...

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Neuroscience for Business Researcher

โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย (Teaching Development Centre: TDC) จัดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Neuroscience for Business Researcher สำหรับคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจาก Neuroscience ถือเป็นศาสตร์หรือวิชาหนึ่งที่มีลักษณะของสหสาขาวิชา มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหลายด้าน คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการนำ Neuroscience เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย จึงได้จัดโครงการการอบรมฯ ขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ รวมทั้งการวิจัย และเพื่อให้คณาจารย์สามารถประยุกต์ใช้ Neuroscience ในการเรียนการสอนและการวิจัย วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Login Form