การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงงานโดยแนวคิดแบบลีน (Lean Office)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสามารถนำหลักการและแนวคิดแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ เทคนิคการวิเคราะห์งาน การนำเครื่องมือต่าง ๆ มากำจัดความสูญเปล่าในสำนักงาน และสามารถสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมโครงการ Lazada Young Entrepreneur Challenge 2020 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การอบรม “การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์”

โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Teaching Development Center: TDC) จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนในภาวะฉุกเฉินด้วยการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย 1) แนวคิดการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 2) Workshop: การสอนผ่าน Facebook LIVE และ 3) Workshop: การสอนผ่าน YouTube Channel โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ประธานโครงการฯ อาจารย์ดร.วิสุทธร จิตอารี และ อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี เป็นวิทยากรตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการสอนได้อย่างเหมาะสม และอาจารย์สามารถสร้างการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13.00-15.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

อบรม “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey”

คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม SurveyMonkey” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม SurveyMonkey สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ เป็นการพัฒนาระดับความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น และทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมี คุณนวนนท์ วงศ์สุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติกงาน งานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

แนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้รับทราบหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอก และนักศึกษาจะได้ทำการเลือกสาขาวิชาเอกได้ถูกต้องตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 พร้อมทั้งถ่ายทอดสด ณ ห้อง BAB1322 และห้อง BAB1332 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขอความร่วมมือ นศ. แจ้งคณะฯ หากมีอาการป่วย

หากนักศึกษามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย โปรดแจ้งงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ทันที โทร. 0 5394 2112

Read more ...

การนำเสนอผลงาน Action Learning

ภาควิชาการเงินจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน Action Learning ระหว่าง ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ SCBAM ประกอบด้วย ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning และคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงิน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ปัจฉิมนิเทศภาคการเงิน

ภาควิชาการเงิน จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ และได้พบปะและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ของภาควิชาการเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

Read more ...

Login Form