โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (Basic life support : BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในช่วงของการรับน้องใหม่และงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 3

Read more ...

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ทราบภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ของคณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาปรับตัว ทำความรู้จักกันก่อนเปิดภาคการศึกษา รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี หลังจากนั้นรุ่นพี่พบรุ่นน้องพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Read more ...

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานความเป็นล้านนาไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ วัดพระพุทธบาทบ้านแม่แอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

AccBA ร่วมปั้นโปรแกรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน โครงการ Micro MBA

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงานแถลงข่าว นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalised Learning & Development in 4.0 Era) โดยมีคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (บริษัท Tesco Lotus)เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 ภูมิภาค ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในงาน ซึ่ง จัดขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ   โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท Tesco Lotus ได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจให้จัดอบรม โครงการ Micro MBA สำหรับผู้บริหารสาขาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมรอบด้าน โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ […]

Read more ...

ต้อนรับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณาจารย์ภาควิชาการการบัญชี คณะบริหารธุรกิจต้อนรับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 11 ท่าน โอกาสศึกษาดูงานด้านการบริการจัดหลักสูตรของภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานระดับสากลของ ABEST21 Accreditation วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวรายงาน เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

Read more ...

คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากร “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหารฯ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพสูง มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรเป็นอย่างดียิ่ง หัวข้อเรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร : ประสบการณ์จากการมุ่งสู่สากล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือเพื่อให้ผู้บริหารของคณะทุกระดับมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

Read more ...

ปฐมนิเทศโครงการ Ex-MBA

โครงการ Ex-MBA จังหวัดเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศโครงการ Ex-MBA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในหลักสูตร และทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะ บริหารธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแกรมฟลอร่า ครีค (Flora Creek) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ อีกทั้งมีการบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในยุค digital economy” บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิทูร สุริยวนากุล กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “Knowing me Knowing you” โดยรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยรุ่นพี่ Ex-18 […]

Read more ...

Login Form