นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ถือเป็นการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ โดยร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะนำหลักสุตรของคณะ ให้ความรู้ในการรับเข้าศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)   

Read more ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) โอกาสศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียง (Benchmark) ผลการดำเนินงานกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

Read more ...

Company Presentations: C.P.Group FEED

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) จัดกิจกรรม Company Presentations: C.P.Group FEED ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด เพื่อแนะนำบรรยายองค์กร และรับสมัครงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ห้องประชุม 3

Read more ...

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาควิชาการจัดการ (Management Camp)

ภาควิชาการจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ค่ายสานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา (Management Camp) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลักการและเงื่อนไขในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่มนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 มีการวางแผนงานร่วมกัน พัฒนาความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันต่อภาควิชา คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของภาควิชาการจัดการ พร้อมทั้งสร้างพลังทีมในการพัฒนาเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาการจัดการ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสังคมเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และภาควิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ ชุนาภารีสอร์ท & สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับ รองศาสตร์จารย์ Shen Yi  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฝ่ายจีน) พร้อมผู้แทน 2 ท่าน จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและหารือเรื่องความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

พิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษากระบวนวิชาสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจจำนวน 84 คน ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 99 ปี วิชาสมาธิเพื่อสมาธิเพื่อผู้นำธุรกิจ (MGMT 330 Meditation for Business Leader) เปิดสอน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิชาเอกเลือกของนักศึกษาภาควิชาการจัดการ ส่วนนักศึกษาที่เรียนในสาขาอื่น สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีจำนวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็นทฤษฎี 2 หน่วยกิต (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) การเรียนการสอนได้นำหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ของพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) […]

Read more ...

ต้อนรับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ด้านการรับนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทและในโอกาสสวัสดีปีใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี คุณศรีธร ตาวังค์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำคณะและหลักสูตรให้เป็นแนวทางกับนักเรียนในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

Read more ...

Login Form