ต้อนรับคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3       

Read more ...

ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ ผู้ช่วยคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และหัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสเยี่ยมเยือนและขอข้อมูลเพื่อการจัดทำงานวิจัยสถาบันโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้าน AACSB ระดับนโยบายและระดับปฏฺิบัติงาน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น.  ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

การบรรยายพิเศษ “ชีวิตจริง เด็กหลังห้อง… แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน”

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ชีวิตจริง เด็กหลังห้อง…แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขาวิชา โดยมีคุณอารยะ เพียรเสถียรกุล ศิษย์เก่ารหัส 4715264 คณะบริหารธุรกิจ รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.สหมงคลประกันภัย และผู้ก่อตั้ง ธุรกิจอบอุ่นฟาร์ม เป็นวิทยากร โดยมี อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3

Read more ...

AccBA เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสายสังคมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีให้การต้อนรับผู้บริจาคที่ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี ตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ว่าที่ร้อยตรีวิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3) คุณวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) คุณอรพินท์  เลิศทำนองธรรม กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) คุณนฤมล พูลเพียร กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6) คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7) คุณฐิติ ศุภมณี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ภาควิชาการตลาด วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. […]

Read more ...

การบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน (ส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351)

ภาควิชาการเงิน และการธนาคาร จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์สินเชื่อ และการประเมินราคาหลักประกัน จากธนาคารออมสิน เพื่อแนะนำธนาคาร & โครงสร้างฝ่ายงานด้านสินเชื่อของธนาคาร และ การวิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินราคาหลักประกัน โดยบรรยายเป็นลักษณะถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เห็นภาพงานด้านการบริหารสินเชื่อ (เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 702351) ณ ห้องMBA1 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

Read more ...

Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม Workshop: การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ลงทะเบียน 9.00-9.20 น. ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มช. วิทยากรโดย คุณจุฑารัตน์ แสนคำ ผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินและคุณณดล ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เล่นใหญ่ สตูดิโอ จำกัด โค้ชด้านการแสดง บุคลิกภาพ ความมั่นใจ เพื่ออบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในงาน SMART YOUR PERSONALITY@work เพิ่มทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในงานและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง สอนเทคนิคการยิ้ม เดิน ไหว้ ยืน นั่ง การสนทนาอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานต่อไปได้

Read more ...

Digital Society, SCB Future Banking

รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจร่วมงาน Digital Society, SCB Future Banking จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ

Read more ...

Login Form