การอบรมเรื่อง “เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพสากรที่น่าสนใจในปี 63”

โครงการหลักสูตรอบรม หัวข้อ “เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพสากรที่น่าสนใจในปี 63” : ภาควิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จัด หลักสูตรอบรม หัวข้อ “เจาะลึกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพากรที่น่าสนใจในปี 63” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเด็นภาษีสรรพากรที่น่าสนใจ โดยมี คุณเจษฎา พงศธรบริรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแขวงเม็งราย และ คุณสุรพล วัฒนโยธิน ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่เชียงราย เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การสัมมนาประจำปี และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ AccBA รวมใจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาประจำปี 2562 และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ AccBA รวมใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแจ้งให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของคณะ ตลอดระยะเวลาการทำงานในหนึ่งปีบุคลากรแต่ละสายงานต่างก็ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เกิดความสมานฉันท์อันดีต่อกัน ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-21.00 น. ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Read more ...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)

คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) ให้แก่บุคลากรคณะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้แก่บุคลากรคณะ ตลอดจนการนำเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงาน โดยมี อาจารย์ภูรินทร์ คุณมงคล ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการวิชาการ ต้อนรับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน จำนวน 55 คน โอกาสเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการเรียนการสอนของคณะฯ ตามโครงการเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟังการบรรยายและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพในอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership for Leaders #1

“งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Leadership for Leaders ครั้งที่ 1 ให้ผู้นำสโมสรนักศึกษาและกรรมการชั้นปี วิทยากรโดย คุณวีณา อรัญเกษม และคุณพัชราพรรณ ขุนวงษ์ ผู้บริหารหญิงคนเก่งยุคใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารงาน มาอบรมมอบความรู้และเพื่อบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานอย่างเป็นระบบ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “

Read more ...

Resume แบบไหนโดนใจ HR โดย Kerry Express

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดการบรรยาย เรื่อง “Resume แบบไหนโดนใจ HR โดย Kerry Express” คุณสุดารัตน์ นรนิธิวรรณ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณสฤษดิ์เดช หาญปิยพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาณุพงศ์ ไทยยันโต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาคเหนือ และคุณอภิสิทธิ์ แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เตรียมเอกสารแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการ ด้วย Resume รู้หลักและเทคนิคในการนำเสนอตนเอง มีทักษะในการใช้โปรแกรมอย่างง่ายในการจัดทำ Resume วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Design Thinking” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมี คุณศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด และทีมวิทยากรคุณศักดิ์นรินทร์ ปาลี คุณณัชนันทน์ ภัทราชัยอนันท์ คุณสุธาทิพย์ วัฒนนาวิน และ คุณอานนท์ วงศ์ษา ให้ความอนุเคราะห์อบรม กล่าวเปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. […]

Read more ...

การอบรมผู้ประกอบการตัวน้อย

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการอบรม เรื่อง “ผู้ประกอบการตัวน้อย” เพื่อบ่มเพาะทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณจันทร์จิรา สมิทธิกุล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นวิทยากร และกล่าวเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีผ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Read more ...

Login Form