ร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานคณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประจำคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีกับบุคลากร AccBA

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพบปะระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ กับคณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์  รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา คุณนิรันดร์ บรรณศรี คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร กรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และคุณจักรินทร์​ศรีกันชัย เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีฯ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยเวลา 10:00-11:00 น. พบคณาจารย์ และเวลา 11:00-12:00 น. พบผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ในคณะ ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับบุคลากรในสังกัดคณะบริหารธุรกิจประจำปี 2563 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อทราบภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหาความผิดปกติและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นผู้มีสุขภาพดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Workshop for Personality Excellence

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Workshop for Personality Excellence : การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน โดยมีคุณนฤมล สิทธิวัง ศิษย์เก่า AccBA 561510131 และ Top 20 Miss Universe Thailand 2019 เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Company Presentation : MAZARS

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : MAZARS พร้อมการบรรยายเรื่อง ประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทและรับสมัครงานนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและสมัครฝึกงานกับบริษัท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้อง BAB1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

Company presentation : SCG

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรม Company Presentation : SCG (Online) พร้อมการบรรยายเรื่อง Career Roadshow #Passion For Better Career เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและสมัครฝึกงานกับบริษัท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

โครงการปลูกต้นไม้ให้วัด : วัดดอยอกิญจโน

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการปลูกต้นไม้ให้วัด เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นให้กับสภาพแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต โดยมีบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาคณะฯ ร่วมกิจกรรม ณ วัดดอยอกิญจโน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำของเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Read more ...

จิตอาสาโครงการสวนผักคนเมือง

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสนับสนุนนักศึกษาชมรมจิตอาสาร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรในโครงการสวนผักคนเมือง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและนำมาต่อยอดกิจกรรมให้สังคมในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะดำเนินต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ แปลงสวนผักคนเมือง ถนนศรีดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

Login Form