FRIDAY, JULY 21, 2017

ประกาศรายชื่อนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  อา […]

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมปลูกต้นไม้วัดป่าพุทธพจนาราม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสื่อกลาง ขอควา […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลแผนการตลาด U Power Digital Idea Challenge

แสดงความยินดีกับนายวิณวัตร์ ศรชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรก […]

Read more ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี (M.Acc.) คณะบริหารธุรก […]

Read more ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen”

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ […]

Read more ...

ต้อนรับคณะอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาควิชาการการบัญชีต้อนรับคณะอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาว […]

Read more ...

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ฝ่ายพ […]

Read more ...

โครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 28 ณ นครหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

คณะกรรมการด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวด […]

Read more ...

Login Form