โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 โดยมีพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้ง มีการนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม ภายใต้แนวคิด “2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society” โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณเฉลิมพล ตู้จินดำ ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น […]

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานบริหาร งานการเงินการคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนของคณะฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องMBA1 

Read more ...

การประชุมสรุปผลและนำเสนอข้อเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Fintech

คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และนักศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งเป็น โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในธุรกิจสินเชื่อ จำนวน 2 กลุ่ม โครงการแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของแมชชีน จำนวน 3 กลุ่ม และโครงการแอปพลิเคชันการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล จำนวน 2 กลุ่ม วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยมและห้อง MBA2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.30-16.30 น.

Read more ...

การประชุม International Symposium for Asian MOT Education (ISAME) 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี และคุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม International Symposium for Asian MOT Education (ISAME) 2018 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ Danang University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม คือเพื่อตอบสนอง ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย โดยมีสมาชิก Asian Management of Technology Consortium (AMC) member schools […]

Read more ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างทีม T-Group

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างทีม T-Group แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/ประธานชมรม/กรรมการชั้นปี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ที่มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันระหว่างทีมงานด้วยกัน และทำให้การปฏิบัติงานมีผลสำเร็จที่เกิดประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงาน เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และให้การบริหารงานของสโมสรนักศึกษาเกิดความชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อน และเกิดความสามัคคี ลดการแตกแยก มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มอันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

งานมุทิตาจิตอาจาริยสาและสานสัมพันธ์นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 41 สาขา 64 (มช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ ตัวแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะผู้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ร่วมงานมุทิตาจิตอาจาริยสาและสานสัมพันธ์นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 41 สาขา 64 (มช.) โดยมีประธานนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 41 (อ.โรม) กล่าวต้อนรับและขอบคุณ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า ขั้น 5 จังหวัดเชียงใหม่  

Read more ...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โอกาสเข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือด้านเครือข่ายทางวิชาการ วิจัย และบริการชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้อง BAB 2301 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

QCC Day คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรนำเสนอผลงาน QCC ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ โดยผลการประกวดผลงานกิจกรรมมีดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท จากหัวข้อ “เพิ่ม % ความครบถ้วนของผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการ” โดยงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รางวัลที่ 2 15,000 บาท จากหัวข้อ “ลดเวลาการจัดทำเอกสารขออนุมัติและรายงานการเดินทาง” โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา+งานการเงิน รางวัลที่ 3 10,000 บาท จากหัวข้อ “ลดความผิดพลาดในการแยกขยะ” โดยงานบริหารทั่วไป และรางวัลชมเชย […]

Read more ...

Login Form