SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2017

ศุกร์เสวนาบุคลากร : โครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมและประสานงานโครงการพัฒนาองค์กร […]

Read more ...

CompanyPresentation : Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. […]

Read more ...

โครงการห้องเชียร์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ข้างคลองแม่ข่าเพื่อพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการห้องเชียร์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ข […]

Read more ...

โครงการอบรม Business and Manufacturing operation management 2017

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรม B […]

Read more ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)”

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ “การพัฒนาองค์กรอย่างต่อ […]

Read more ...

โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก สำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

งานบริการการศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี จัดโครงการแนะนำการเลื […]

Read more ...

ต้อนรับบุคลากรและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับบุคลากรงานกิจการนักศึกษา […]

Read more ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร

รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและกา […]

Read more ...

Login Form