ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Nanjing Audit University

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ President LIU Wanghong พร้อมคณะจาก Nanjing Audit University จำนวน 5 ท่าน โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “7 Strategies to The Top”

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “7 Strategies to The Top” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมีคุณวีณา อรัญญาเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและสื่อโฆษณา เทสโก้ โลตัส และทีม เป็นวิทยากร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

AACSB Mentor Visit

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และคณะทำงาน AACSB (AACSB Working Group) ต้อนรับ Dr.Ross James ซึ่งเป็น AACSB Mentor และดร.สุธี สุจิตภารพิทยา ที่ปรึกษา AACSB เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเกณฑ์ AACSB พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรายงานเพื่อเสนอต่อ AACSB ภายในเดือนกันยายน 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมหกเหลี่ยม

Read more ...

M.B.A. Marketing 13 ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ณ Osaka University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ และอาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่น 13 ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาด ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือทางวิชาการจาก Osaka University ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทําการตลาดในประเทศญี่ปุ่นจากการบรรยายหัวข้อ “Marketing in Japan” โดย Professor Sotaro Katsumata นอกจากนี้ ยังมีการเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมนครโอซากา (The Osaka Chamber of Commerce and Industry, OCCI) รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้ประกอบการโอซากา พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ และการทำรายงานจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการค้าปลีกตามย่านการค้าที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเมืองโอซากาและโกเบ ได้แก่ ย่านการค้าชุมชนอเมริกัน ย่านการค้าชุมชนเกาหลี ย่านการค้าชุมชนจีน […]

Read more ...

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your life”

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your life” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน M.S. Finance ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมี คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักเขียน นักออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Ex-M.B.A. นำเสนอผลการศึกษาแบบ Action Learning แก่ผู้ประกอบการ.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 7 กลุ่ม แก่องค์กร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นกรณีศึกษาของโครงการ โดยมีคุณชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด คุณวัลลภัช แก้วอำไพ Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และคุณนที ศรีสุทธิ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม 2562

Read more ...

โครงการถวายสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

คณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม และสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการถวายสังฆทานเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ซึี่งถืือได้ว่าเป็นวันสำคัญของพุทธสาสนิกชน และเพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญ สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วัดดอยอุดมธรรม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

แบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2561 : ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี ต้องกรอกแบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2561 และต้องยืนยันการทำแบบสอบถามทุกครั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ นักศึกษา Ex-M.B.A. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา Ex-M.B.A. ชั้นปีที่ 2 นักศึกษา M.B.A. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา M.B.A. ชั้นปีที่ 2 นักศึกษา M.S. Finance ชั้นปีที่ 1  นักศึกษา M.S. Finance ชั้นปีที่ 2   นักศึกษา M.M. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา M.M. ชั้นปีที่ 2   นักศึกษา M.Acc ชั้นปีที่ 1นักศึกษา M.Acc ชั้นปีที่ 2 นักศึกษา Ph.D. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา Ph.D. ชั้นปีที่ 2  

Read more ...

Login Form