พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะ IMBA มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ (Uniserv) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากคณะ IMBA มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 45 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุกรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ ร้านอาหารเรือนนที Terrace เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.

Read more ...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Micro MBA สำหรับผู้บริหารบริษัท Tesco Lotus

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Micro MBA สำหรับผู้บริหารบริษัท Tesco Lotus (ภาคเหนือ) โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ อาคารบริหารธุรกิจ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.

Read more ...

การบรรยาย Company Presentation : SCG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย Company Presentation : SCG โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการบรรยายเพื่อแนะนำองค์กรให้นักศึกษารู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักตนเองและเลือกในสิ่งที่เหมาะสม   ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกสาขาวิชาต่อไป ณ ห้องประชุมชั้นหก วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

Read more ...

งานวันนักการตลาดสัญจรภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “Marketing Next Step… จับอนาคตการตลาดพลาดไม่ได้”

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจรภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “Marketing Next Step… จับอนาคตการตลาดพลาดไม่ได้” ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากหอการค้าไทยในจีนมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักธุรกิจในท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจในท้องถิ่น นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาด้านการตลาดเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และ ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ภายในงานรับฟังการบรรยายจาก 1) คุณขนิษญา ตั้งวรพจน์วิธาน Deputy Managing Director, INTAGE Thailand เรื่อง Next Step: The Engagement Era “Purposeful Consumer” อนาคตผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร? 2) ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing ภาษาอังกฤษ […]

Read more ...

Train the Trainers… สัญจรภาคเหนือ ครั้งที่ 12 : The Future of Marketing

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนา Train the Trainers… สัญจรภาคเหนือ ครั้งที่ 12 หัวข้อ The Future of Marketing โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาดในภาคเหนือ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและสามารถถ่ายทอดสู่นิสิต นักศึกษานับเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการธุรกิจ และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในภาคเหนือ ได้รู้จักกันและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักการตลาดมืออาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และ ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ภายในงานรับฟังการบรรยายจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing ภาษาอังกฤษ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Trends that Shape Future of Marketing และ เรื่อง Marketing in […]

Read more ...

การประชุมทางวิชาการ J-MAT สู่เส้นทางนักการตลาดสัญจร…ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 : การตลาดดิจิทัล สำหรับคนรุ่นใหม่

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจัดการประชุมทางวิชาการ J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร… ภาคเหนือ ครั้งที่ 12: การตลาดดิจิทัล สำหรับคนรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้รอมใหักับนิสิต นักศึกษา อันจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักการตลาดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จให้กับนักศึกษา ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโครงการยุวสมาชิก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และ ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ภายในงานรับฟังการบรรยายจาก คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้ก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาด บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด เรื่อง เจาะลึกกระแสการตลาดยุคใหม่…เรียนอย่างไร? ไม่ให้ตกงาน ในโลกยุคดิจิทัล และคุณขนิษญา ตั้งวรพจน์วิธาน Deputy Managing Director, INTAGE Thailand เรื่อง Knowing Your Customer… Knowing yourself… รู้เขา รู้เรา รู้ใจ!! วันศุกร์ที่ […]

Read more ...

กิจกรรมแสดงดนตรี “เพื่อนแอคบาเราไม่ทิ้งกัน”

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับชมรมดนตรีสากลคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อนนักศึกษารหัส 59 ได้จัดกิจกรรมแสดงดนตรี “เพื่อนแอคบาเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อหาเงินบริจาคสมทบช่วยงานฌาปนกิจศพและช่วยเหลือครอบครัวของ นายณัฐวัตร พรมณรงค์ 591510094 ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยมีกำหนดจะฌาปนกิจศพในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ สุสานต้นดู่-ป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมดนตรี ขอขอบคุณทุกๆคน ที่ได้ร่วมสมทบทุนเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจของอาร์ต นายณัฐวัตร พรมณรงค์ และทางชมรมฯ ได้นำเงินทั้งหมดที่ได้ไปมอบให้ครอบครัวของนายณัฐวัตร พรมณรงค์แล้ว โดยมียอดเงินอยู่ที่ 17,369 บาท  

Read more ...

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปริญญาตรี “ขันโตกฮับขวัญ สานสัมพันธ์ ’61”

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปริญญาตรี “ขันโตกฮับขวัญ สานสัมพันธ์ ’61” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี และสานสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ตามประเพณีล้านนา กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00-21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โซน D

Read more ...

Login Form