ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี ของโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่นที่ 2

Read more ...

ประกาศผลการจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนเพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร ณ ประเทศเยอรมันฯ

Read more ...

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟหลัก MDB

Read more ...

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศเยอรมัน

Read more ...

ประกาศผลการจ้างเหมาบริการจัดโครงการนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผลการจ้างเหมาบริการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

Login Form