TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017

Effective Application Letter and Job Interview Technique

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

AccBA คว้ารางวัล Popular Vote “ROBINSON GIFT SHORT FILM CONTEST 2017”

แสดงความยินดีกับ “ทีมช่อมณี” นางสาวชวัลลักษณ์ สมบูรณ์ทร […]

Read more ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกา […]

Read more ...

การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประกอบการเรียน รายวิชา 703191

ผศ.วรพรรณ ตระการศิรินนท์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ และ ดร.ต […]

Read more ...

CompanyPresentation : OL Private Counsel Ltd.

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเ […]

Read more ...

YSEALI Talk at Chiang Mai University

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน เชียงใหม่ ร่วมกับคณะบริห […]

Read more ...

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) คณะบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา และอาจาย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้ […]

Read more ...

โครงการห้องเชียร์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ข้างคลองแม่ข่าเพื่อพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการห้องเชียร์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ข […]

Read more ...

Login Form