FRIDAY, JULY 21, 2017

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ M.B.A. ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (M.B. […]

Read more ...

โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ “Supply Chain Risk Management” ณ ประเทศเยอรมัน

รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบ […]

Read more ...

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษา “เสริมสร้างสติเพื่อการตระหนักรู้ในตนเอง สร้างสรรค์สู่หนทางความสมดุลในชีวิต”

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรก […]

Read more ...

Login Form