SATURDAY, SEPTEMBER 23, 2017

โครงการห้องเชียร์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ข้างคลองแม่ข่าเพื่อพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการห้องเชียร์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ข […]

Read more ...

ต้อนรับบุคลากรและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับบุคลากรงานกิจการนักศึกษา […]

Read more ...

โครงการสัมมนาองค์กรสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีววิถีวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาองค์กรสโมสรนัก […]

Read more ...

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาสามัคคี ปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี กล่าวต้อนรับแล […]

Read more ...

โครงการประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2560

คณะผู้บริหารนำ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าประมาณ 400 คน […]

Read more ...

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาระดับบัณฑิตศ […]

Read more ...

โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่เป้าหมายบัณฑิต ประจำปี 2560

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาชั้น […]

Read more ...

โครงการอบรม Company Presentation: Disney International Programs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพั […]

Read more ...

Login Form