TUESDAY, JULY 17, 2018

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของการเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ทราบภาพรวมการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาฯ ของคณะ สร้างความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้นักศึกษาปรับตัว ทำความรู้จักกันก่อนเปิดภาคการศึกษา รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี หลังจากนั้นรุ่นพี่พบรุ่นน้องพร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Read more ...

ปฐมนิเทศโครงการ Ex-MBA

โครงการ Ex-MBA จังหวัดเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศโครงการ Ex-MBA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในหลักสูตร และทราบแนวทางเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ของคณะ บริหารธุรกิจ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแกรมฟลอร่า ครีค (Flora Creek) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ อีกทั้งมีการบรรยายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในยุค digital economy” บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิทูร สุริยวนากุล กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “Knowing me Knowing you” โดยรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวในการเรียน โดยรุ่นพี่ Ex-18 […]

Read more ...

กำหนดการวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 และชมนิทรรศการ “Sustainable AccBA Day : กิจกรรมเพื่อสังคม”

FULL PDF ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

Read more ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการเตรียมความพร้อม และกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการลง ทะเบียนของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ  

Read more ...

พิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี สำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนฯ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนฯ 100,000 บาท โดยมีนักศึกษาผู้รับทุนคือ นายยวรวุฒิ ปัญญา รหัส 601510267 ณ ห้องประชุมคณบดี วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.

Read more ...

นักศึกษา AccBA ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจแสดงความยินดีกับคุณณัฐภัทร ศิริพินทุ์ นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560 จากงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการฯ ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน รอบตัดสินเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และเงินทุน โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมโครงการ  

Read more ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างทีม T-Group

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างทีม T-Group แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/ประธานชมรม/กรรมการชั้นปี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ที่มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันระหว่างทีมงานด้วยกัน และทำให้การปฏิบัติงานมีผลสำเร็จที่เกิดประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงาน เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต และให้การบริหารงานของสโมสรนักศึกษาเกิดความชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อน และเกิดความสามัคคี ลดการแตกแยก มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มอันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

แนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจจัดแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำสาขาวิชาเอกที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมทั้งอธิบายหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกให้นักศึกษาเข้าใจก่อนทำการเลือกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาทำการเลือกสาขาวิชาเอกได้ถูกต้องตามความสนใจและความถนัดของตนเอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายการเลือกสาขาวิชาเอก และมีอาจารย์ประจำภาควิชาต่าง ๆ ของคณะมาแนะนำพร้อมให้ความรู้ของแต่ละสาขา ดังนี้ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร โดยอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ภาควิชาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัทยา แจ้งกระจ่าง ภาควิชาการตลาด โดย อาจารย์เอก บุญเจือ และภาควิชาการบัญชี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ ตระการศิรินนท์  วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9:30-11:30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์  

Read more ...

Login Form