X1AL3129
  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration  Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต: บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration: B.B.A
  ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการธนาคาร การจัดการ และการตลาด โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจตามแนวทางความรู้ระดับสากลและมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรเพื่อการบริหารธุรกิจในประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม บัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถรอบรู้ในด้านของวิชาการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้ภาษา และจะเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามหรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือวิกฤตในระบบเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังมุ่งสร้างให้บัณฑิตมีทักษะของการคิดในเชิงบูรณาการความรู้ต่างๆ มีทักษะการเรียนรู้ และใฝ่การเรียนรู้ บัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีมุมมองทางบวก มีความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นคงในตนเอง เข้าใจและซึมซับในอารยธรรมไทย มองเห็นประโยชน์โดยส่วนรวม มีจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม

  วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ทางวิชาการของหลักการบริหารธุรกิจที่เป็นสากล ทันสมัยต่อเหตุการณ์และเหมาะสมกับสังคมไทย
2. มีความรู้รอบในวิชาการซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสากล เช่น มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    การใช้ภาษา เป็นต้น
3. เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤตด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
4. เป็นผู้มีความรู้รอบที่นำไปสู่การดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้ความรู้รอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสา

  วิชาเอก

การเงินและการธนาคาร    การจัดการ   และการตลาด

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   138  หน่วยกิต

  รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   4  ปี  

  โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
แผนการเงินและการธนาคาร
 • พนักงานสายการเงินของบริษัท พนักงานอำนวยการสินเชื่อ พนักงานบริหารเงิน  ในสายการธนาคาร
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  วาณิชธนกร ในสายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
 • ผู้จัดการกองทุน ในสายการจัดการลงทุน
 • ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน  เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
 • ประกอบกิจการส่วนตัว
  แผนการจัดการ
 • นักบริหารและนักวางแผนในบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานการศึกษา
 • ประกอบกิจการส่วนตัว
  แผนการตลาด
 • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • พนักงานขายและผู้บริหารหน่วยงานขาย
 • นักวิจัยตลาด
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา
 • ประกอบกิจการส่วนตัว
  คุณสมบัติการรับนักศึกษาแต่ละประเภท
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนในกลุ่มสาระ 4 กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 3.00 (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ )
 • ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )

 • 2. โครงการรับทายาทศิษย์เก่า ACC BA
 • เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
 • ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )
 • เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชี-บริหารธุรกิจที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่คณะ

  3. โครงการรับทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ
 • เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
 • ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )
 • เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า  5  ปี

  4. โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำ
 • เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )
 •   มีหนังสือรับรองจาก ผอ.โรงเรียนว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
 •   เคยได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำในระดับ จว. ภาค ประเทศ นานาชาติ เช่น
      การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ เป็นหัวหน้าองค์กร/ชุมชน

  5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา
 • เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใด ระดับหนึ่ง ( ทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ ตัวแทนเขต ฯลฯ )
 • มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 ( คณิตศาสตร์ )

 • 6. การรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
      
  เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6 ติดต่อกัน 3 ปี โรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ
      วิชาที่สอบคัดเลือก
     สายวิทย์  01-ภาษาไทย 02-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    03 -ภาษาอังกฤษ 04 -วิทยาศาสตร์ 1 05 – คณิตศาสตร์ 1
    สายศิลป์ 01 -ภาษาไทย    02 -สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    03 -ภาษาอังกฤษ 06 -วิทยาศาสตร์ 2 07 – คณิตศาสตร์ 2

  7.การรับนักเรียนระบบ Admission

  – องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือก  
  GPAX         20   %
  – O-NET    30  %
  – GAT   (รหัส 85 )     30  %
  – PAT 1 (รหัส 71 คณิตศาสตร์)     20  %
  (ผู้สมัครสามารถใช้โปรแกรมการคิดคะแนนในการคัดเลือกฯ ได้จาก  http://www.cuas.or.th)

    กำหนดการรับสมัคร

  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply)

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  หลักสูตรภาคปกติ            เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  15,000  บาท
  หลักสูตรพิเศษ                 เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   28,000  บาท

    การจัดการเรียนการสอน

  ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ
  วันจันทร์ วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์  เวลา 08.00 -15.30  น.
  ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.