ที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
เบอร์โทร : 053-942680 ต่อ 14
e-mail : boonsawart@chiangmai.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์นิตยา วัฒนคุณ
เบอร์โทร : 053-942147
e-mail :
     
—————————————————————————————————————
   
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
เบอร์โทร : 0-5394-2103
e-mail : orachorn.m@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ
เบอร์โทร : 0-5394-2125-27
e-mail : wanlanai.s@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
เบอร์โทร : 0-5389-2116
e-mail : adisak.t@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
เบอร์โทร : 0-5394-2112
e-mail : kemakorn.c@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : varattaya.j@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี
เบอร์โทร : 0-5394-2138-40
e-mail : wisuttorn.j@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ สายนที เฉินบำรุง
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : sainatee.c@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
   
เลขาโครงการฯ
ชื่อ-สกุล : นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ
เบอร์โทร : 053-942146 , 081-8853652
Fax : 053-892335
e-mail : wanna.s@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————