คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และที่ปรึกษาโครงการฯ
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : siriwut.b@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
   
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
เบอร์โทร : 0-5394-2104
e-mail : chaiwuth.t@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : nittaya.j@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : orapin.s@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : saranya.ka@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : wanlanai.s@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
เบอร์โทร : 0-5394-2129-31
e-mail : khongphu.n@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
   
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรัท วินิจ
เบอร์โทร : 0-5394-2134-36
e-mail : warat.winit@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์
เบอร์โทร : 0-5394-2138-40
e-mail : erboon.e@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————
   
เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
สังกัด : งานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางสาวบัวเร็ว คนภู
เบอร์โทร : 0-5394-2111
e-mail : buareaw.ko@cmu.ac.th
—————————————————————————————————————