1.
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
(ประธานกรรมการ)
 
2.
 
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ
(กรรมการ)
 
3.
 
คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
(กรรมการ)
 
4.
 
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
(กรรมการ)
 
5.
 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
(กรรมการ)
 
6.
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
(กรรมการและเลขานุการ)