1.  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(ประธานกรรมการ)
 
 
     
2.  
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
(กรรมการ)
 
 
     
3.  
 
ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
(กรรมการ)
 
 
     
4.  
 
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
(กรรมการ)
 
 
     
5.  รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
(รองอธิการบดี)
– บริการวิชาการและรับใช้สังคม
– ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
(กรรมการ)
     
6.  
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
(กรรมการ)
 
 
 
     
7.  
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
(กรรมการ)