1.  
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
(ประธานกรรมการ)
 
 
     
2.  
 
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ
(กรรมการ)
 
 
     
3.  
 
คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
(กรรมการ)
 
 
     
4.  
 
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
(กรรมการ)
 
 
     
5.  
 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
(กรรมการ)
 
 
          
6.    
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
(กรรมการและเลขานุการ)
 
 
         
Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+Email this to someone