1.  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(ประธานกรรมการ)
 
 
     
2.  
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
(กรรมการ)
 
 
     
3.  
 
ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
(กรรมการ)
 
 
     
4.  
 
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
(กรรมการ)
 
 
     
5.   ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
 รองอธิการบดี
   – ยุทธศาสตร์โดยรวม
   – บริหารการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
   – กฎหมาย
 (กรรมการผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 
 
     
6.  
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร
(กรรมการ)