1.  
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
(ประธานกรรมการ)
 
 
     
2.  
 
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ
(กรรมการ)
 
 
     
3.  
 
คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
(กรรมการ)
 
 
     
4.  
 
คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์
(กรรมการ)
 
 
     
5.  
 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
(กรรมการ)
 
 
          
6.    
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
(กรรมการและเลขานุการ)