กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • ผลการสอบข้อเขียน
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ประสบการณ์ในการทำงานและงานที่ทำในปัจจุบัน
  การจัดการเรียนการสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทั้งแผนการศึกษาแผน ก. และแผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หลักสูตรไม่มีการลงพื้นที่สนามแต่มีการเชิญนักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมาบรรยายให้ความรู้ในชั้นเรียน

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) จำนวน 5 คน
แผน ข (ทำการค้นคว้าแบบอิสระ) จำนวน 80 คน

  ค่าธรรมเนียม

ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :   http://online.ba.cmu.ac.th/mba/