กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการสอบข้อเขียน
  •  ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ประสบการณ์ในการทำงานและงานที่ทำในปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปี
  การจัดการเรียนการสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทั้งแผนการศึกษาแผน ก. และแผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หลักสูตรไม่มีการลงพื้นที่สนามแต่มีการเชิญนักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมาบรรยายให้ความรู้ในชั้นเรียน

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

  ค่าธรรมเนียม

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 190,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ชำระ 47,500 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MBA.Marketing.cmu