กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตร แบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) และ แบบ 3 (แผน ข)

 • เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา   
 • มีคุณสมบัติด้านการศึกษา หรือประสบการณ์ทำงาน ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี  หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น โดยเรียนวิชาการบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต  หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบัญชีหรือการเงินมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการบัญชี
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ผลการสอบข้อเขียน
 • ผลการสอบสัมภาษณ์
 • ประสบการณ์การทำงาน / ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
  แผนการรับนักศึกษา

หลักสูตร แบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2)        จำนวน 5 คน
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)                   จำนวน 50 คน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท
 • มีทุนสนับสนุนการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร