กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการศึกษาในระบบปริญญาตรี
  • ผลการสอบข้อเขียน
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ประสบการณ์การทำงาน / ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
  การจัดการเรียนการสอน

บัญชีมหาบัณฑิตทั้งแผนการศึกษาแผน ก. และแผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) จำนวน 5 คน
แผน ข (ทำการค้นคว้าแบบอิสระ) จำนวน 50 คน

  ค่าธรรมเนียม

ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท
มีทุนสนับสนุนการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://online.ba.cmu.ac.th/account/macc/