บัญชีบัณฑิต

รอบที่  1 Portfolio
 • รับสมัคร : 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • ประกาศผล : 28 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30 – 31 มกราคม 2563
 • สละสิทธิ์ : 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
ลักษณะรอบที่ : ไม่ใช้คะแนนสอบ ถ้ามี GPAX จะเป็น 4 หรือ 5 เทอม และเอกสารที่จัดส่ง ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
  รอบที่ 2 Quota
 • ประกาศรับสมัคร : 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • ประกาศผล : 22 เมษายน 2563
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 เมษายน 2563
 • สละสิทธิ์ : 24 – 25 เมษายน 2563
ลักษณะรอบที่ : ใช้คะแนน 9  วิชาสามัญ (สายวิทย์)  5  วิชาสามัญ (สายศิลป์) **กรณี เรียนศิลป์-คำนวณ สามารถเลือกยื่นคะแนนได้ทั้ง 2  รอบที่ โดยเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
 • ประกาศรับสมัคร : 17 – 27 เมษายน 2563
 • ประกาศผล : 9 พฤษภาคม 2563
 • สัมภาษณ์ : 11 – 15 พฤษภาคม 2563
 • สละสิทธิ์ : 18 – 19 พฤษภาคม 2563
ลักษณะรอบที่ : เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ แบบเรียงลำดับ โดยใช้คะแนนสอบของ สทศ. และ กสพท
  รอบที่  4 Admission
 • ประกาศรับสมัคร : 9 – 20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2563
 • สัมภาษณ์ : 1 – 5 มิถุนายน 2563
 • สละสิทธิ์ : 7 – 8 มิถุนายน 2563
ลักษณะรอบที่ : เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ แบบเรียงลำดับ โดยใช้ GPAX คะแนนสอบของสทศ. ได้แก่ O-NET GAT-PAT และ กสพท ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์เดียวกันตามแต่ละกลุ่มสาขา

Login Form