บริหารธุรกิจบัณฑิต

กำหนดการสอบคัดเลือก
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www.reg.cmu.ac.th)
  การจัดการเรียนการสอน
  • ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ
  • วันจันทร์ วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์  เวลา 08.00 -15.30  น.
  • ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ
  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ค่าธรรมเนียม
หลักสูตรภาคพิเศษ                     เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  28,000  บาท

Login Form