กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply)

  การจัดการเรียนการสอน

ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ
วันจันทร์ วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์  เวลา 08.00 -15.30  น.
ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

  ค่าธรรมเนียม
หลักสูตรพิเศษ                 เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   28,000  บาท