หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www.reg.cmu.ac.th)

  การจัดการเรียนการสอน
  • ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ
  ค่าธรรมเนียม
  หลักสูตรภาคปกติ   เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  50,000  บาท         
ภาคการศึกษาฤดูร้อนภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
475,000 ตลอดหลักสูตร 

     

Login Form