c139a วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์
Marketing Mix Factors Affecting Customers in Meuang Samut Sakhon District Towards
Selecting Credit Cards Issued by Commercial Banks
 
 • เขียนโดย – กุลธิดา สาครสง่าศักดิ์ และวรรณัย สายประเสริฐ
 •    
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊ค
  Thai Consumer’s Decision Making Process Towards Purchasing via Facebook
     
 • เขียนโดย -เขมขวัญ สุดดี และนิตยา เจรียงประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    3. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี
  ในการซื้อเครื่องสำอางนาเข้าจากประเทศเกาหลี
     
 • เขียนโดย – จิดาภา เรียบร้อย และนิตยา เจรียงประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  ในกรุงเทพมหานครในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Factors Affecting Decision of BBL Asset Management Company Limited Customers in Bangkok Towards Investing in Retirement Mutual Funds
     
 • เขียนโดย – จิระศักดิ์ เหล่าศิริไพศาล และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    5. พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
     
 • เขียนโดย – เจตพันธุ์ ตรีบำเพ็ญ และวรัท วินิจ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    6. แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
  Motivation to Work of Employees at Bangkok Commercial
  Asset Management Company Limited
     
 • เขียนโดย – ณัฐชานันท์ พิสุทธิโยธิน และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    7. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  Marketing Mix Affecting Generation Y Consumers in Mueang Chiang Mai District
  Towards Purchasing Environmental-Friendly Products
     
 • เขียนโดย – ณิชา ทองเจริญ และพัชรา ตันติประภา
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    8. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขาเอกชัย
  Employee Engagement of Manufacturing Staff Towards Index Interfurn Company Limited, Ekachai Branch
     
 • เขียนโดย – ติยาภรณ์ คุ้มค่า และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    9. ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
     
 • เขียนโดย – ทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ และวรัท วินิจ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    10. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อการซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้านำเข้า
     
 • เขียนโดย – ทัศนียาภรณ์ สัตย์มาก และวรัท วินิจ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    11. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  ในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

  Marketing Mix Affecting Consumers in Mueang Samut Sakhon District
  Towards Purchasing Fuel-Injected Motorcycles
     
 • เขียนโดย – ธนะพงษ์ ชวลิตาภา และวรรณัย สายประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    12. พฤติกรรมของผู้ชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงาม
  Behavior of Men in Mueang Chiang Mai District Towards Using Services of Beauty Clinics
     
 • เขียนโดย – ธัญรัก หมื่นอภัย* และวรัท วินิจ**
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    13. ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงดาว
  Opinion of Customers Towards Customer Ralationship Management of Krung Thai Bank
  Public Company Limited, Chiang Dao Branch
     
 • เขียนโดย – ธีรยุทธ สายศรีธิ และวรัท วินิจ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    14. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสานักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
  ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร

  A Feasibility Study on the Investment in an Accounting and Auditing Firm in
  Mueang Samut Sakhon District
     
 • เขียนโดย – นฤมล เลิศสถิตย์พงษ์ และนฤมล กิมภากรณ์
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    15. ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยทางาน
  ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์

     
 • เขียนโดย – นัยรัตน์ ตันตราสืบ และธันยานี โพธิสาร
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    16. ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเลือกงานที่สมัคร

  Factors Affecting Accounting Students of Faculty of Business Administration,
  Chiang Mai University Towards Choosing Jobs to Apply
     
 • เขียนโดย – ปิยะฉัตร ตั้งพิษฐานสกุล และจอมใจ แซมเพชร
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    17. ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555
  Relationship Between Economic Value Added and Rate of Return of Real Estate Development Securities in The Stock Exchange of Thailand Between 2008 – 2012
     
 • เขียนโดย – พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    18. ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์ เมทัล จำกัด
  Employee Opinion Towards 5S Activities of K.Power Metal Company Limited.
     
 • เขียนโดย – เพชรดารินทร์ แซ่หลู่ และวรรณัย สายประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    19. พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินค้า
  Behavior of Consumer in Bangkok towards Purchasing Women Underwear
  from Department Store
     
 • เขียนโดย -พิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ และนิตยา เจรียงประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    20. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเชียงใหม่ดีเซล จำกัด
  Customer Satisfaction Towards Service Marketing Mix of Chiang Mai Diesel Company Limited
     
 • เขียนโดย – ภคพล แซ่แต้ และสิริเกียรติ รัชชุศานติ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    21. ทัศนคติของผู้ชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบารุงผิวหน้า
     
 • เขียนโดย – ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา และอรชร มณีสงฆ์
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    22. พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นบีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อ
  โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน

  Behaviors of Generation B in Mueang Chiang Mai District
  Towards Buying Smartphones
     
 • เขียนโดย – ภสภรณ์ โนคำป้อ และพัชรา ตันติประภา
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    23. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสันเอเจนซี่ จำกัด
  Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix of
  Season Agency Company Limited
     
 • เขียนโดย – มัสฤณ จิรัฐติพงษ์ และโรจนา ธรรมจินดา
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    24. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
  ต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากประเทศอเมริกาและยุโรป

  Buying Decision Process of Generation Y Women in Mueang Chiang Mai District
  Towards American and European Facial Care Cosmetic
     
 • เขียนโดย – เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี และอรชร มณีสงฆ์
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    25. ความคิดเห็นของลูกค้าธุรกิจต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เถินพัฒนกิจ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

     
 • เขียนโดย – รัตติยา ไพศาลยกิจ และวรัท วนิจ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    26. พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย
  Behavior of Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards
  Purchasing Home Fire Insurance
     
 • เขียนโดย – วิชชุดา ณ เชียงใหม่ และพัชรา ตันติประภา
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    27. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการสมสงวนจักษุคลินิก
  Customer Satisfaction Towards Service Quality of Somsanguan Eye Clinic
     
 • เขียนโดย – ศักดา อัษญคุณ และเขมกร ไชยประสิทธิ์
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    28. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
  ในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล

  Marketing Mix Affecting Consumers in Bangkok
  Towards Purchasing Soccer Shoes
     
 • เขียนโดย – ศิริพร ศรีศิริกุล และวรรณัย สายประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    29. พฤติกรรมผู้บริโภควัยทางานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Behavior of Working-Aged Consumers in Mueang Chiang Mai District
  Towards Purchasing Environmental Friendly Products
     
 • เขียนโดย – ศุภวัชร์ อินฝาง และพัชรา ตันติประภา
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    30. การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
  Operation of One-Tambon-One-Product Projects Selected as the Best Thai OTOP Product Champions in Food Category in Chiang Mai Province.
     
 • เขียนโดย – สุจิณณา แสนเจริญ และจอมใจ แซมเพชร
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    31. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเตอร์เทค
  Customer Satisfaction Towards Marketing Mix of Wintertech Limited Partnership
     
 • เขียนโดย – สุธาทิพย์ สุขสราญ และนฤมล กิมภากรณ์
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    32. คุณภาพชีวิตการทางานของตำรวจจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่
  Quality of Work Life of Traffic Polices at Chiang Mai Regional Police Traffic Center
     
 • เขียนโดย – เหมือนฝัน กันทา และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    33. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของสหกรณ์
  ออมทรัพย์บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

  Members Satisfaction Towards Service Marketing Mix Of Thai Otsuka
  Pharmaceutical Company Limited Saving and Credits Cooperative
     
 • เขียนโดย – อภิรดา ทองรุ่ง และวรรณัย สายประเสริฐ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    34. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่ม Generation Y
  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

  Factors Affecting Job Satisfaction of Generation Y
  Employee at Thaiunion Manufacturing Company Limited
     
 • เขียนโดย – อรนนท์ ปรังฤทธิ์ และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    35. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อข้าราชการในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  ในการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

  Marketing Mix Affecting Government Officers in Fang District, Chiang Mai Province
  Towards Using Personal Loan Services
     
 • เขียนโดย – อรพรรณ พงษ์วิเศษ และโรจนา ธรรมจินดา
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    36. ความคิดเห็นของลูกค้าธุรกิจในอาเภอเมืองลำปางที่มีต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  ของธุรกิจจาหน่ายส่วนผสมอาหาร

     
 • เขียนโดย – อลิษา กฤษฎาธาร และวรัท วนิจ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    37. คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
  Quality of Work Life of Employees at CPRAM Company Limited,
  Chiang Mai Branch
     
 • เขียนโดย – อังคณา ขันทะจิต และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    38. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้าน
  โครงการจิตต์อารีวิลล์ จังหวัดลำปาง

  The Service Marketing Mix Factors Affecting Consumer’s
  Decision in Purchasing a House from Jitareevill Property in Lampang Province
     
 • เขียนโดย – อัจจิมา จังเกษม และนฤนาถ ศราภัยวานิช
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    39. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านโครงการบ้าน
  จัดสรรพรสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่

     
 • เขียนโดย – อัมพร ศรีธิชัย และสิริเกียรติ รัชชุศานติ
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    40. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Quality of Work Life of Employees at Sriphat Medical Center,
  Faculty of Medicine,Chiang Mai University
     
 • เขียนโดย – อัมพวัน คันธรส และอรพิณ สันติธีรากุล
 •      
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    41. ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดลำพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา
  Services Marketing Mix Affecting High School Students in Lamphun Province Towards Selecting Tutorial Schools
     
 • เขียนโดย – อินธิดา อินทนิเวศน์*และก้องภู นิมานันท์**
 •