c139a   วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลมือสองจากผู้ประกอบการในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting Customers Towards Buying Used Cars from Entrepreneurs in Hang Dong District, Chiang Mai Province
 
 • เบญจวรรณ กันทศรี* และก้องภู นิมานันท์**
   
  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
Tenant Satisfaction Towards Services Marketing Mix of Central Plaza Lampang Shopping Center
   
 • ปภาภัทร ธีระกรกมล* และนฤนาถ ศราภัยวานิช**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ต่อการซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม

Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Farmers in Uttaradit
Province towards Purchasing Agricultural Vehicles
   
 • ปารวดี ไคร้ชม* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านขายก๋วยเตี๋ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสด
Marketing Mix Affecting Noodle Restaurant Entrepreneurs in
Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Fresh Noodle
   
 • พรกต จงรักษ์สัตย์* และนฤนาถ ศราภัยวานิช**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรีออนไลน์ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Marketing Mix Affecting Consumers in Mueang Chiang Mai Province Towards Purchasing Bakery Products via Online
   
 • พรพิมล สังเวียน* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากร้านขายยาที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอำเภอเมืองลำปาง

Consumer Behavior Towards Purchasing Dietary Supplement Products from Drug Stores in Mueang Lampang District
   
 • พรรณสอางค์ วรรณกูล* และโรจนา ธรรมจินดา**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. ความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ต่อการบริการของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
สาหรับรถยนต์บริษัท เชียงใหม่ เค.เค.ปิโตรเลียม จำกัด

Car User Satisfaction Towards Services of Chiang Mai K.K. Petroleum Company Limited Liquefied Petroleum Gas Station
   
 • พิมพ์พิศา กัลยาณจารี* และวรัทยา แจ้งกระจ่าง**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. ความสุขในการทำงานของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
Happiness at Work of Front of the House Employees at Hotels in Chiang Mai Province
   
 • เพชรรัตน์ เรือนทอง* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  9. ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ผู้ใช้บริการหอพักลานนาพะเยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
Satisfaction Towards Services Marketing Mix of Residents at Lanna Phayao Apartment, Amphoe Mueang Chiang Mai
   
 • เพ็ญศิริ ธรรมสอน* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  10. พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Behavior of Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing
of Environmental Friendly Packaging
   
 • ภัทรวรรณ รามสูต* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ
Behavior According to Sustainable Consumption Concept of Small and Medium Entrepreneurs in Mueang Chiang Mai Towards Using Domestic Parcels Delivery Services
   
 • ภัสสร์วณัฐชนก พึ่งทอง* ธันยานี โพธิสาร** และวรัท วินิจ***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ามัน ในอำเภอเมืองลำปาง
Marketing Mix Affecting the Private Car User Towards Using Petrol Stations in Mueang Lampang
   
 • ภูเบศ โฆษิตากาศ* และวรัท วินิจ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  13. การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Profile Analysis of Customers who use Shopping Center in Meuang Chiang Mai District
   
 • มนสิชา วงค์เรือน* เอก บุญเจือ** และวรัท วินิจ***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14. ปัจจัยจูงใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
Job Motivating Factors of Teachers and Education Staffs of Regina Coeli College, Chiang Mai Province
   
 • วรรณพร ตาวังค์* อรพิณ สันติธีรากุล** และเขมกร ไชยประสิทธิ์***
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15. พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
Behavior of Consumers in Chiang Mai Province Towards Using Private Hospital Services
   
 • วรรณี ศรีพรหม* และศรัญญา กันตะบุตร**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  16.

ปัจจัยจูงใจในการทางานของเภสัชกรในร้านขายยาแบบลูกโซ่ในจังหวัดเชียงใหม่
Motivation Factors of Pharmacists of Chain Drugstores in Chiang Mai Province

   
 • วิยะกาญจน์ วรวิภัทร* และเขมกร ไชยประสิทธิ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17. คุณภาพชีวิตการทำงานของแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Quality of Work Life of Interns, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
   
 • ศศิวิมล เอกมหาชัย* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  18. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จากัด อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
Quality of Work Life of Operational-Level Employees at JPM Sausage Company Limited, OngkharakDistrict, Nakorn Nayok Province
   
 • ศุภรางค์ วรรณพิบูลย์* และก้องภู นิมานันท์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  19. ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อประกันชีวิตแบบบำนาญ
Attitude of People in Amphoe Mueang Chiang Mai Towards Life Insurance for Retirement Policy
   
 • สิทธิพงศ์ วงศ์ษาพาน* และโรจนา ธรรมจินดา**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  20. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากร้านค้าปลีกในอาเภอเมืองเชียงใหม่

Marketing Mix Affecting Consumers Towards Purchasing Dietary Supplement Products
from Retail Shops in Mueang Chiang Mai District
   
 • สุกัญญา ปรีดีวงศ์* และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม

Marketing Mix Affecting Consumers in Mueang Chiang Mai District
Towards Using Hotel Buffet Services
   
 • เสาวภา เชิดสถิรกุล* และเขมกร ไชยประสิทธิ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านใน
โครงการมาลาดาโฮม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Marketing Mix Affecting Consumers Towards Purchasing Houses from
Malada Home and Resort Project, Chiang Mai Province
   
 • อธิภัทร เดชอานันท์ภร* และสิริเกียรติ รัชชุศานติ**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23. คุณภาพชีวิตการทางานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ
Quality of Work Life of Pharmaceutical Sales Representatives in the Northern Region
   
 • อนัญญา ฉัตรานันท์* และนฤนาถ ศราภัยวานิช**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  24. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมขนาดเล็กของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่

Marketing Mix Affecting Foreign Tourists Towards Selecting Small Hotels in the Old Town of Chiang Mai Province.
   
 • อัคร์กฤษฎิ์ เหลือโกศล* และอรชร มณีสงฆ์**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25. คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานเขตพะเยา
Quality of Work Life of Employees of Krung Thai Bank Public Company Limited, Phayao Regional
   
 • อัจฉรีย์ ปัญญาภู* และอรพิณ สันติธีรากุล**
     
    วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการบ้านจัดสรรรุ่งเรืองควอลิตี้ เฮาส์ 2 จังหวัดเชียงใหม่
Customers Satisfaction Towards Marketing Mix of RoongRuang Quality House Housing Project 2, Chiang Mai Province
   
 • อัทธภพ เดชอานันท์ภร* และสิริเกียรติ รัชชุศานติ**