กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

  การจัดการเรียนการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

-ปีการศึกษาละ 8 คน

  ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย (package) ตลอดหลักสูตร 750,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
           ปีที่ 1 แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 187,500 บาท 
           ปีที่ 2 แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ   93,750 บาท
           ปีที่ 3 แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ   93,750 บาท

  คุณสมบัติและหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เฉพาะกลุ่มการบัญชี การจัดการ การตลาด :

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.25 
2. หลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
     2.1  TOEFL (Paper-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 หรือ 
     2.2  TOEFL (Computer-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 177 หรือ 
     2.3  TOEFL (Internet-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 62 หรือ 
     2.4  IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 
     2.5  CMU-TEGS คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 
     2.6  คะแนน GMAT เพื่อประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ. เฉพาะผู้สมัครกลุ่มการเงิน ต้องมีหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้

     2.1   TOEFL (Paper-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ 
     2.2   TOEFL (Computer-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 213 หรือ 
     2.3   TOEFL (Internet-Based) คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
     2.4   IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 
     2.5   CMU-TEGS คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 
     2.6   คะแนน GMAT คะแนนไม่ต่ำกว่า 550

3. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ 

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :

1. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 
2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน/การสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
3. โครงร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ (ภาษาอังกฤษ) 
4. เป้าหมายอาชีพและวัตถุประสงค์การเรียน ความยาวไม่เกิน 500 คำ (ภาษาอังกฤษ)

  กำหนดการรายงานตัว

รอมหาวิทยาลัยประกาศ