กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • ผลการสอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงินและภาษาอังกฤษ)
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ความสนใจและความมุ่งมั่นในการศึกษา
  การจัดการเรียนการสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทั้งแผนการศึกษาแผน ก. และแผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทยเป็นหลัก โดยคณาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรพิเศษชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

แผน ก (วิทยานิพนธ์) 5 คน
แผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 50 คน

  ค่าธรรมเนียม/td>

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

  คุณสมบัติและหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
            หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2และหลักสูตร แผน  ข

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
2 .  มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3.  เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
4. คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของภาควิชาการเงินและการธนาคาร

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  กำหนดการรายงานตัว

รอมหาวิทยาลัยประกาศ