กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการสอบข้อเขียน
  •  ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ประสบการณ์ในการทำงานและงานที่ทำในปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปี
  การจัดการเรียนการสอน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทั้งแผนการศึกษาแผน ก. และแผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา หลักสูตรไม่มีการลงพื้นที่สนามแต่มีการเชิญนักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมาบรรยายให้ความรู้ในชั้นเรียน

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

  ค่าธรรมเนียม

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 190,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ชำระ 47,500 บาท

  คุณสมบัติและหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็น ภาษาไทยได้
3. คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ

  หลักสูตร แผน  ข

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษาเป็น ภาษาไทย
3. คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  กำหนดการรายงานตัว :

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย