กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ผลการศึกษาในระบบปริญญาตรี
  • ผลการสอบข้อเขียน
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ประสบการณ์การทำงาน / ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
  การจัดการเรียนการสอน

บัญชีมหาบัณฑิตทั้งแผนการศึกษาแผน ก. และแผน ข. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา และมีเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) จำนวน 5 คน
แผน ข (ทำการค้นคว้าแบบอิสระ) จำนวน 50 คน

  ค่าธรรมเนียม

ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท
มีทุนสนับสนุนการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรฯ

  คุณสมบัติและหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาดังนี้ การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ เช่น บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเรียนวิชาการบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต

  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  กำหนดการรายงานตัว

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย